Прес-служба

Фінансові підсумки 2013 року: пояснювальні записки. Примітки до фінансової звітності

Четвер, 10 квітня 2014 16:34

Приватне акціонерне товариство
"Українська транспортна страхова компанія."

Примітки до

фінансової звітності за рік, що закінчився 31.12.2013 року

 

 1.1.                         Загальні відомості про Приватне акціонерне товариство "Українська транспортна страхова компанія."

Приватне акціонерне товариство "Українська транспортна страхова компанія." (скорочене найменування - ПрАТ "УТСК") зареєстровано 29 грудня 1994 року Голосіївською районною у місті Києві Державною адміністрацією (Свідоцтво Серія А01 № 371607,№ 1068 105 0056 000589), код ЄДРПОУ22945712.

Організаційно-правова форма підприємства - акціонерне товариство

Форма власності підприємства - приватна.

Повне найменування Товариства:

українською мовою – Приватне акціонерне товариство "Українська транспортна страхова компанія."

російською мовою – Частное Акционерное общество "Украинская транспортная страховая компания."

Скорочена найменування Товариства:

українською мовою - ПрАТ "УТСК"

російською мовою - ЧАО "УТСК"

Юридична адреса підприємства: м. Київ, 01033 вул. Саксаганського, буд. 77 .

Наявність вищестоящої організації - без підпорядкування.

Форма фінансування підприємства - змішана: госпрозрахунок.

Відповідальним за організацію бухгалтерського обліку підприємства у відповідності до п. 3 ст. 8 Закону України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні" від 16 липня 1999 року № 996-ХМ є Голова Правління ПрАТ "УТСК".

Відповідальним за організацію та ведення бухгалтерського обліку у відповідності до Статуту   підприємства   та   п.7   ст.   8   Закону України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні" від 16 липня 1999 року № 996-ХІ\/ є головний бухгалтер ПрАТ "УТСК".

Керівник та головний бухгалтер одиниці ПрАТ "УТСК" є відповідальними за організацію та стан бухгалтерського обліку всієї підпорядкованої їм структурної одиниці.

Чисельність штатних працівників станом на 31.12.2013 р. – 112 чол. , станом на 31.12.2012 р. – 96 чол., станом на 31.12.2011 р. – 73 чол.

1.2.                         Види діяльності ПрАТ "УТСК":

Вичерпний перелік видів діяльності ПрАТ "УТСК" поданий в Статуті ЗПрТ "УТСК". Здійснення діяльності, яка не передбачена Статутом Компанії забороняється.

Відповідно до класифікації видів економічної діяльності ПрАТ "УТСК"отримала наступні коди:

 

NACE

(Rev. 1.1)

ISIC (Rev. 4)

Види страхування за   КВЕД

*66.03.0

62.15

Інші види страхування , крім страхування життя

 

ПрАТ «УТСК» здійснює свою діяльність на підставі отриманих ліцензій, виданих Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України:

 

1

АГ

569128

Страхування від нещасних випадків

02.12.10

23.11.06

безстроковий

2

АГ

569124

Медичне страхування (безперервне страхування здоров’я)

02.12.10

25.12.07

безстроковий

3

АГ

569126

Страхування наземного транспорту (крім залізничного)

02.12.10

23.11.06

безстроковий

4

АГ

569131

Страхування повітряного транспорту

02.12.10

23.11.06

безстроковий

5

АГ

569116

Страхування вантажів та багажу (вантажобагажу)

02.12.10

23.11.06

безстроковий

6

АГ

569120

Страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ

02.12.10

12.12.06

безстроковий

7

АГ

569123

Страхування майна [крім залізничного, наземного, повітряного, водного транспорту (морського внутрішнього та інших видів водного транспорту), вантажів та багажу (вантажобагажу)]

02.12.10

23.11.06

безстроковий

8

АГ

569118

Страхування цивільної відповідальності власників наземного транспорту (включаючи відповідальність перевізника) КАСКО

02.12.10

23.11.06

безстроковий

9

АГ

569119

Страхування відповідальності власників повітряного транспорту (включаючи відповідальність перевізника)

02.12.10

23.11.06

безстроковий

10

АГ

569130

Страхування відповідальності перед третіми особами [крім цивільної відповідальності власників наземного транспорту, відповідальності власників повітряного транспорту, відповідальності власників водного транспорту (включаючи відповідальність перевізника)]

02.12.10

23.11.06

безстроковий

11

АГ

569122

Страхування кредитів (у тому числі відповідальності позичальника за непогашення кредиту)

02.12.10

10.11.05

безстроковий

12

АГ

569133

Страхування фінансових ризиків

02.12.10

23.11.06

безстроковий

13

АГ

569125

Страхування медичних витрат

02.12.10

23.11.06

безстроковий

 

 

 

Обов’язкові види страхування

 

 

 

14

АГ

569132

Особисте страхування працівників відомчої (крім тих, які працюють в установах і організаціях, що фінансуються з Державного бюджету України) та сільської пожежної охорони і членів добровільних пожежних дружин (команд)

02.12.10

05.10.06

безстроковий

15

АГ

569129

Особисте страхування від нещасних випадків на транспорті

02.12.10

05.10.06

безстроковий

16

АГ

569115

Авіаційне страхування цивільної авіації

02.12.10

19.02.09

безстроковий

17

АГ

569427

Страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів за додатковими договорами «Зелена карта та ЦО»

04.02.11

20.01.11

безстроковий

18

АГ

569117

Страхування врожаю сільськогосподарських культур і багаторічних насаджень державними сільськогосподарськими підприємствами, врожаю зернових культур і цукрових буряків сільськогосподарськими підприємствами всіх форм власності

02.12.10

26.07.05

безстроковий

19

АГ

569135

Страхування цивільної відповідальності оператора ядерної установки за ядерну шкоду, яка може бути заподіяна внаслідок ядерного інциденту

02.12.10

03.10.06

безстроковий

20

АГ

569134

Страхування цивільної відповідальності суб’єктів господарювання за шкоду, яку може бути заподіяно пожежами та аваріями на об’єктах підвищеної небезпеки, включаючи пожежовибухонебезпечні об’єкти та об’єкти, господарська діяльність на яких може призвести до аварії екологічного та санітарно-епідеміологічного характеру

02.12.10

10.11.05

безстроковий

21

АГ

569127

Страхування відповідальності суб’єктів перевезення небезпечних вантажів на випадок настання негативних наслідків при перевезенні небезпечних вантажів

02.12.10

26.07.05

безстроковий

22

АГ

569121

Страхування цивільної відповідальності громадян України, що мають у власному чи іншому володіння зброю, за шкоду, яка може бути заподіяна третій особі або її майну внаслідок володіння, зберігання чи використання цієї зброї

02.12.10

26.07.05

безстроковий

23

1.9-04247

 

Посвідчення про реєстрацію ПРаТ «УТСК» по авіаційному страхуванню

 

 

1.3.                         Страхова діяльність

1.4.                         Акціонери

Основним акціонером Товариства станом на 31.12.2013 року є фізична особа Власов Ігор Олександрович, власник 93,2756 % акцій Товариства.

1.5.                         Принципи складання фінансової звітності

 

(а) Заява про відповідність

 

Фінансова звітність за 2013 рік підготовлена у рамках   звітування Товариства за Міжнародними стандартами фінансової звітності (далі – «МСФЗ»).

 

Фінансова звітність за рік, що закінчився 31 грудня 2013 року, затверджена для випуску 26 лютого 2014 року і підписана управлінським персоналом в особі голови правління та головного бухгалтера.

 

(б) Функціональні валюта

Компанія веде бухгалтерський облік та складає фінансову звітність в українській гривні (грн.), яка є функціональною валютою подання фінансової звітності.

 

(в) Звітний період

Звітний період включає 12 місяців: з 1 січня по 31 грудня 2013 року.

(г) Принципи оцінки

Фінансова звітність була підготовлена ​​на основі історичної вартості, крім земельної ділянки та будівлі, що відображаються за справедливою вартістю.

Компанія веде бухгалтерський облік відповідно до національних стандартів бухгалтерського обліку П(С)БО. Фінансова звітність за 2013 рік була підготовлена ​​на основі даних українського бухгалтерського обліку, і була скорегована для приведення у відповідність до МСФЗ. Ці коригування включають в себе рекласифікації для відображення економічної сутності операцій, включаючи рекласифікації деяких активів та зобов'язань, доходів та витрат за відповідними статтями фінансової звітності.

(д) Використання оцінок і суджень.

При підготовці фінансової звітності відповідно до вимог МСФЗ, вироблені судження, оцінки та припущення, що впливають на застосування облікової політики. Допущення і оцінки відносяться в основному до визначення строків експлуатації, оцінці запасів, визнання і зміни забезпечень та вимірювання забезпечень і погашення майбутніх податкових вигод.

Оцінені значення і основні допущення переглядаються на постійній основі. Фактичні суми можуть відрізнятися від допущень і оцінок, якщо бізнес-умови розвиваються не так, як очікувало Товариство на кінець звітного періоду. Як тільки з’явиться нова інформація, різниця відображається в Звіті про фінансові результати, і відповідно змінюються допущення. Зміни оціночних суджень визнаються в тому періоді, в якому здійснено перегляд судження, якщо зміни в оцінках впливають тільки на цей період, або в поточному та наступних періодах, якщо зміни в оцінках впливають на поточний та наступні періоди.

Всі допущення і оцінки основані на фактах, відомих на кінець звітного періоду. Вони визначаються на основі найбільш можливого результату майбутнього розвитку бізнесу, включаючи ситуацію в страховому секторі і загальне бізнес-середовище.

1.6.                         Перше застосування МСФЗ

Фінансова звітність станом на 31.12.2013 року буде другою звітністю, складеною відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ). Станом на 31.12.2011 року та на 31.12.2012 року складається попередня фінансова звітність.

Облікова політика застосовується при підготовці фінансової звітності за рік, що закінчився 31 грудня 2013 року, а також щодо порівняльної інформації, представленої в даній фінансовій звітності за рік, що закінчився 31 грудня 2011, та 31 грудня 2012 року та при підготовці початкового Звіту про фінансовий стан (Баланс) на 1 січня 2011 року (дата переходу на МСФЗ).

 

При підготовці початкового Балансу (Звіту про фінансовий стан) коригуються суми, вказані раніше в фінансової звітності, підготовленої відповідно до принципів ведення бухгалтерського обліку в Україні. Пояснення впливу переходу з національних стандартів фінансової звітності (ПСБО) на МСФЗ на капітал компанії і фінансові результати представляється в таблицях і в примітках до таких таблиць.

 1. 2.Основні принципи облікової політики

 

Наступні основні принципи облікової політики були послідовно застосовані до всіх періодів при підготовці фінансової звітності та підготовці початкового звіту про фінансове становище на 1 січня 2011 року в цілях переходу на МСФЗ, якщо інше не зазначено.

Принципи облікової політики були послідовно застосовані.

 

2.1.                         Нові стандарти, зміни в стандартах та інтерпретації

 

2.2.                         Іноземна валюта, угоди в іноземній валюті.

Угоди в іноземній валюті, крім функціональної валюти Товариства, спочатку обліковуються за обмінним курсом, що діє на дату угоди. Грошові активи та зобов'язання, в тому числі позабалансові активи і зобов'язання, деноміновані в іноземній валюті, переведені у функціональну валюту відповідно до курсу, встановленого Національним банком України на останній день звітного періоду. Немонетарні активи і зобов'язання, деноміновані в іноземній валюті та оцінені за справедливою вартістю або собівартістю, переведені за курсом на момент визначення справедливої вартості або собівартості.

Прибуток або збиток, що виникають в результаті коливань курсу за активами й зобов'язаннями, деномінованих в іноземній валюті, визнаються у Звіті про сукупний прибуток в тому періоді, в якому відбулося коливання. Курсові різниці, що виникають в результаті перерахунку операцій в іноземній валюті, визнаються у Звіті про фінансові результати.

Курси основних валют, які використовувалися Товариством при перерахунку за станом на кінець звітного періоду представлені нижче:

 

 

31 грудня 2013

31 грудня 2012

31 грудня 2011

1 січня 2011

ГРН / USD

7,9930

7,9930

7,9898

7,9617

ГРН / EUR

11,04153

10,537172

10,298053

10,513738

ГРН / Рублі

0,24497

0,26316

0,24953

0,26124

ГРН/СПЗ

12,350849

12,284601

12,22757

12,261295

 

2.3.                         Договори страхування і перестрахування

 

(а) Класифікація договорів страхування

Договір страхування, підписаний страховиком, класифікується як договір страхування, тільки якщо відповідно до нього передається істотний страховий ризик від страхувальника страховикові.

Усі укладенні Товариством договори класифікуються як договори страхування. Договір прийнятого перестрахування - це різновид договору страхування, де страховий ризик приймається від іншого страховика. Договір вихідного перестрахування – різновид договору страхування , де страховий ризик передається іншому страховику. Компанія – перестраховик підписує виключно договори прийнятого перестрахування і не може укладати страхові договори безпосередньо зі страхувальником. Компанія перестрахувальник підписує договори страхування з страхувальниками та далі передає частину прийнятого ризику в перестрахування перестраховику.

Основою класифікації договорів страхування для цілей бухгалтерського обліку служить сутність прийнятого страхового ризику та загальні ознаки можливого ризику. наприклад:

- Страхування авіаційних ризиків;

- Майнове страхування;

- Медичне страхування;

- Страхування фінансових ризиків (у тому числі страхування ризику непогашення кредиту);

- Страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів за додатковими договорами «Зелена карта та ЦО;

- Страхування транспорту (КАСКО);

- Страхування відповідальності;

- Страхування від нещасних випадків.

Кожна з цих груп договорів може бути розділена на підгрупи, враховуючи сутність переданого страхового ризику.

Терміни та умови договорів страхування, які мають суттєвий вплив на суму, час і невизначеність майбутніх грошових потоків, що виникають від договорів страхування, встановлені нижче.

Страхування авіаційних ризиків

Авіаційне страхування - це загальна назва комплексу майнового, особистого страхування та страхування відповідальності, яка випливає з експлуатації повітряного транспорту і захищає майнові інтереси юридичних та фізичних осіб у разі настання подій, визначених договором страхування або законодавством.

Порядок та умови проведення авіаційних видів страхування є специфічними і потребують докладного висвітлення. Це, зокрема, зумовлено такими чинниками:

 • Авіаційне страхування має справу з особливими, відмінними від інших видів майна ризиками;
 • Значний розмір страхових сум передбачає узгодження дій страховиків і перестраховиків;
 • Авіаційні ризики можуть призвести до катастрофічні та кумулятивні збитки;
 • Авіаційне страхування тісно пов'язане з міжнародним страховим ринком;
 • Авіаційне страхування регулюється як національним, так і міжнародним правом;
 • Для проведення операцій з авіаційного страхування потрібна розвинена спеціалізована інфраструктура;
 • Авіаційні ризики висувають високі вимоги до професійної підготовки фахівців, які здійснюють їх страхування.
 • Авіаційне страхування цивільної авіації проводиться з метою забезпечення захисту інтересів експлуатантів, пасажирів, третіх осіб і включає:
 • Страхування відповідальності повітряного перевізника за шкоду, заподіяну пасажирам, багажу, пошті, вантажу;
 • Страхування відповідальності експлуатанта повітряного судна за шкоду, заподіяну третім особам;
 • Страхування членів екіпажу повітряного судна та іншого авіаційного персоналу;
 • Страхування повітряних суден;
 • Страхування працівників замовника авіаційних робіт, осіб, пов'язаних із забезпеченням технологічного процесу під час виконання авіаційних робіт.

Майнове страхування

У разі перестрахування ризиків, пов'язаних з покриттям збитків, понесених в результаті нанесення шкоди майну фізичних та юридичних осіб. Перестраховий портфель Товариства представлений наступними видами страхування:

 • Страхування катастрофічних ризиків;
 • Страхування електронних пристроїв і носіїв інформації;
 • Страхування будівельно-монтажних ризиків;
 • Страхування домашнього майна громадян;
 • Страхування будівель громадян;
 • Страхування майна організацій та ін.

Страхування фінансових ризиків (у тому числі страхування ризику непогашення кредиту)

Фінансовий (підприємницький) ризик - ризик виникнення у страхувальника збитків через порушення контрагентом страхувальника обумовлених у договорі страхування зобов'язань цього контрагента за договором, пов'язаному із здійсненням страхувальником підприємницької діяльності.

Об'єктом страхування є майнові інтереси страхувальника, пов'язані з ризиком виникнення у нього збитків у зв'язку з невиконанням (виконанням неналежним чином) своїх зобов'язань контрагентами страхувальника при здійсненні підприємницької діяльності за такими видами операцій:

 • Не поставці товарів, не передачі майна (товару), невиконанні робіт, ненаданні послуг у строки, встановлені договором;
 • Повернення виданого страхувальником кредиту;
 • Оренда, в тому числі лізинг;
 • Виплата грошових коштів (передача житлового приміщення) у строки та в обсягах (у межах номінальної вартості), передбачених умовами випуску облігацій;
 • Зберігання на товарному складі;
 • Про надання банківської гарантії (поручительства).

З метою мінімізації втрат, пов'язаних зі страхуванням (перестрахуванням) фінансових ризиків, на підставі даних фінансової звітності здійснюється якісний і всебічний аналіз фінансового стану контрагента, кредитоотримувача, емітента й т.д. і виноситься рішення про можливість прийняття даних ризиків у перестрахування на розгляд страхового комітету.

Страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів за додатковими договорами «Зелена карта» та ЦВ

Страховики, які відповідно до законодавства здійснюють обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів за додатковими договорами «Зелена карта» та ЦВ є членами Моторного (транспортного) страхового бюро України.

Товариство бере розміщує ризики «Зелена карта»   облігаторно на вітчизняному та закордонному страхових ринках. Програма перестрахування розділяється на вітчизняний ринок з передачею відповідальності квотно-пропорційно , з лімітом відповідальності до 500 тис. євро включно та на закордонний ринок з передачею відповідальності по ексцеденту збитку   з безлімітною відповідальністю понад 500 тис.євро.  

Страхування відповідальності

Страхування відповідальності покриває збитки, пов'язані з виникненням у страхувальника зобов'язання щодо відшкодування збитку третім особам внаслідок якоїсь дії або бездіяльності страхувальника. Товариство приймає в перестрахування наступні види страхування відповідальності:

 • Цивільної відповідальності:
 • Страхування цивільної відповідальності юридичних осіб;
 • Страхування цивільної відповідальності за невиконання передбачених державним контрактом зобов'язань;
 • Страхування цивільної відповідальності оператора ядерної установки;
 • Страхування цивільної відповідальності за ядерну шкоду;
 • Страхування цивільної відповідальності за заподіяння шкоди у зв'язку із здійсненням професійної діяльності;
 • Страхування цивільної відповідальності перед митними органами;
 • Страхування цивільної відповідальності товаровиробника;
 • Страхування цивільної відповідальності перевізника та експедитора;
 • Страхування цивільної відповідальності організацій створюють підвищену небезпеку для оточуючих;
 • страхування цивільної відповідальності наймача;
 • Страхування цивільної відповідальності за заподіяння шкоди іншим особам;
 • Страхування цивільної відповідальності перевізника виконує внутрішні перевезення.
 • Відповідальності за будівельні дефекти;
 • Банківських ризиків;
 • Втрати прав власності (оренди) на майно;
 • За невиконання зобов'язань за договорами створення об'єктів пайового будівництва;
 • Збитків внаслідок вимушеної перерви у виробництві;
 • Інших видів відповідальності.

Страхування транспорту (КАСКО)

Увазі перестрахування ризиків, пов'язаних з відшкодуванням збитків, які виникають в результаті пошкодження, загибелі або втрати транспортного засобу.

Страхування від нещасних випадків

Згідно з правилами страхування від нещасних випадків страхова компанія виплачує відшкодування вигодонабувачу в разі смерті застрахованої особи або отримання ним каліцтва внаслідок нещасних випадків. Страхування від нещасних випадків також дозволяє компенсувати витрати на лікування та збитки, понесені у зв'язку з втратою працездатності. Компанія надає перестраховий захист за наступними видами ризику:

 • Страхування від нещасних випадків і хвороб на час поїздки за кордон;
 • Страхування від нещасних випадків за рахунок коштів юридичних осіб;
 • Страхування від нещасних випадків фізичних осіб та ін

З метою мінімізації втрат при наданні перестрахувального захисту за вказаними ризикам Товариство здійснюється всебічну оцінка ризику, в ході якого аналізується інформація про історію збитків за ризиком, про об'єкт страхування, наявності кумуляції з даного ризику, інший доступній інформації, що має відношення до оцінки ступеня ризику.

Слід зазначити, що Товариство суворо обмежує прийняття у перестрахування ризиків, що відносяться до страхування нещасних випадків і хвороб на час поїздки за кордон, в зв'язку великою ймовірністю кумуляції даних ризиків.

(б) Передане перестрахування

В ході своєї діяльності, Товариство укладає договори перестрахування, щоб обмежити потенційні чисті збитки за рахунок диверсифікації ризиків. Договори перестрахування не звільняють Товариство від своїх прямих зобов'язань перед страхувальниками.

(в) Страхові премії та преміальний доход

В підписані премії включені суми, які залишаються несплаченими за договори страхування, які набрали чинності протягом звітного року, незалежно від того, були ці премії отримані чи ні. Підписані премії зменшуються на суму премій за анульованими і перерваним договорами страхування за звітний період.

Якщо очікується, що страхові премії будуть сплачені декількома внесками протягом страхового року, підписані премії включають премії, що відносяться до всього страховому році. Якщо договір страхування підписаний на декілька страхових років, премія відповідного року відображається в кожному році.

Зароблена частина підписаних премій визнається як виручка. Премії вважаються заробленими з дати прийняття ризику на страхування, протягом періоду відповідальності за договором, у відповідності зі структурою прийнятих на страхування ризиків. Незароблена частина премій, що відноситься до майбутніх періодів, визнається у зобов'язаннях як технічний резерв.

Частка перестраховиків розраховується відповідно до діючих договорів перестрахування. Сплачені перестрахувальні премії визнаються як витрати відповідно до отриманих послуг з перестрахування, і частка витрат з перестрахування, що відносяться на майбутні періоди, визнається як частка перестраховиків у резерві незароблених премій.

(г) Страхові відшкодування

Страховими відшкодуваннями, понесеними у страховій діяльності, є страхові відшкодування, що відносяться до звітного періоду, і складаються з виплат, сплачених у фінансовому році, відповідних видатків з врегулювання збитків (витрати з врегулювання збитку), а також змін у резервах збитків. Оплачені претензії скорочуються на суму збитків, що відшкодовуються шляхом перестрахування або суброгації.

Суми, що підлягають відшкодуванню за договорами перестрахування, оцінюються на кожну звітну дату. Вартість цих активів зменшується, якщо у зв'язку з подією після первісного визнання існують об'єктивні докази того, що Компанія не зможе відшкодувати всі суми, і ця подія має вимірну оцінку впливу на суми, одержувані Компанією від перестрахувальника.

2.4.                         Страхові резерви

Облік страхових резервів ведеться відповідно до вимог Закону України "Про страхування" №85196-ВР від 07.03.96р. із змінами та доповненнями, Правил формування, обліку та розміщення страхових резервів за видами страхування, іншми ніж страхування життя ", затвердженого Розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України №3104 від 17.12.2004 р з змінами та доповненнями.

Компанія створює страхові резерви, щоб відобразити оцінку зобов'язань, що виникли за договорами страхування. Компанія формує наступні технічні резерви:

 • Резерв незароблених премій;
 • Резерв заявлених, але не виплачених премій;
 • Резерв збитків, які виникли, але не заявлені;
 • Резерв катастроф;
 • Резерв коливань збитковості.

Частка перестраховиків у технічних резервах розкривається в Звіті про фінансовий стан в активах.

Резерви незароблених премій.

Резерв незароблених премій відображає частину підписаних премій, яка відноситься до періоду ризику, наступного за звітним періодом. Резерв розраховується для кожного страхового полісу обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів згідно методу "Pro rata temporis" виходячи з кількості днів у році, рівного 365 дням, і періоду дії кожного конкретного договору, відповідно до Постанови КМУ України від 23.07.2008 р. № 671.

З інших видів страхування резерв незароблених премій та частки перестраховиків у резервах незароблених премій на кінець звітного періоду формуються за методом ¼, з застосуванням понижуючого коефіцієнту 0,8.

Обчислена на звітну дату величина резервів незароблених премій, які включають частку від суми надходжень страхових платежів (страхових внесків, страхових премій), що відповідають страховим ризикам, які не минули на звітну дату, відображається за кредитом субрахунку 491 "Резерви незароблених премій" і дебетом субрахунку 497 "Результат зміни резервів незароблених премій".

Резерв заявлених, але не виплачених збитків

РЗЗ складається із заявлених збитків за страховими випадками. Резерв заявлених збитків встановлюється по кожному страховому випадку експертами Товариства у відповідності з розміром заявлених, але неврегульованих збитків на звітну дату. Проводиться аналіз чутливості страхових зобов'язань і аналіз розвитку вимог.

Резерв наявних, але незаявлених збитків

РННУ розраховується відповідно до розмірів збитків, що відбулися, але незаявлені до кінця звітного періоду. Для визначення РПНУ на звітну дату керівництво використовує інформацію про страхові випадки, що сталися у звітному та попередніх періодах на підставі методу трикутника розвитку вимог.

Резерви «Заявлених, але не виплачених збитків», «Наявних, але не заявлених збитків» формуються за обов’язковими видами страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів на території України і за кордоном («Зелена карта») та обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів.

 

Резерв катастроф

Управлінський персонал Товариства допускає можливість існування ризиків, пов'язаних з катастрофами. Товариство визнає в перестрахуванні ризики з різних географічних зон, дані ризики пов'язані з метеорологічними явищами: шторми, повені, стихійні лиха (град, сніг, заледеніння, і т.д.). Великомасштабні пожежі і землетруси можливі, але малоймовірні.

РК формується за обов’язковим видом страхування цивільної відповідальності оператора ядерної установки за ядерну шкоду, яка може бути заподіяна внаслідок ядерного інциденту.

Резерв коливань збитковості

Резерв коливань збитковості призначений для компенсації виплат страховика, пов’язаних із відшкодуванням збитків, у разі якщо фактична збитковість за видами страхування у звітному періоді перевищує очікуваний середній рівень збитковості, взятий за основу при розрахунку тарифної ставки за цими видами страхування.

 

Відповідно до формування звітності за МСФЗ п. 14 стандарту 4 «Страхові контракти» резерв катастроф та резерв коливань збитковості віднесено до « власного капіталу» і відображено по коду 330 пасиву форми 1 «Баланс», як інший додатковий капітал.

           Оцінкою адекватності страхових резервів проведеної актуарно підтверджено що, оскільки розміри резервів, сформованих за методами, визначеними законодавством перевищують розмір резервів сформованих актуарно на підставі перевірки адекватності зобов’язань, рекомендовано в фінансовій звітності зазначати розмір резервів, що сформовані відповідно до законодавства.

Покриття резерву катастроф здійснюється відповідно до чинного законодавства, а саме Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 13.11.2003 року за № 123, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02.12.2003р. за № 1107/8428 «Про затвердження Порядку і правил формування, розміщення та обліку страхових резервів з обов’язкового страхування цивільної відповідальності за ядерну безпеку.

Сума визначених страхових резервів станом на 01.01.2012 ,на 31.12.2012 та на 31.12.2013рскладає:

 

Страхові резерви

Станом на 01.01.2012

тис. грн.

Станом на 31.12.2012

тис. грн.

Станом на 31.12.2013

тис. грн.

Резерв незароблених премій(504111)

12390

16 839

28132,8

Резерв збитків в національній валюті

434

1 003

1211,0

Резерви збитків в іноземній валюті

1497

647

6174,3

Резерви незаявлених збитків

1166

2 815

5105,5

Резерви катастроф

7036

8 688

10650,6

Резерви коливання збитковості

0

0,0

17441,5

Частка перестраховиків в технічних резервах станом на 01.01.2012 року – 1412 тис. грн., станом на 31.12.2012 р. – 1 766 тис. грн., на 31.12.2013 р – 10379,4 тис. грн.

Зобов'язання по страхуванню

Кожна заявлена вимога оцінюється окремо, в кожному конкретному випадку, з урахуванням обставин вимоги, наявної інформації, а також історичних фактів про розміри аналогічних вимог. Оцінки кожного випадку регулярно аналізуються та оновлюються, коли з'являється нова інформація. Резерви формуються на підставі інформації, наявної в даний момент. Однак кінцеві зобов'язання можуть змінюватися в результаті наступних подій. Складнощі в оцінці резервів також відрізняються в залежності від складності вимог і обсягу вимог в кожному окремому випадку з урахуванням дати виникнення вимоги і затримок в заяві збитку.

Найбільш істотне допущення пов'язане з формуванням резерву незароблених премій («РНП»), резерву незаявлених збитків («РНЗ»), резерву катастроф («РК»). Достатність страхових технічних резервів контролюється на регулярній основі за допомогою проведення тесту на достатність зобов'язань, виконуваного в розрізі ліній бізнесу.

Визнання резервів

Резерви створюються, коли існує ймовірність того, що подія, яка відбулася в минулому, призвела до виникнення справжнього зобов'язання або збитку, а сума резерву може бути надійно оцінена. Застосовується судження при оцінці ймовірності того, що буде визнано збиток. Визначення суми збитку вимагає судження керівництва при виборі відповідної моделі розрахунку і специфічних припущень, пов'язаних з конкретними випадками.

Визначення страхових ризиків та управління ними

Бізнес прийнятого перестрахування являє собою передачу ризику від перестраховиків перестраховику та управління цим ризиком. Найбільші страхові ризики виникають в результаті прийняття ризиків у перестрахування, їх оцінки, вибору перестрахувального покриття і виконання зобов'язань по відношенню до підписаних договорів страхування. Страховим ризиком є ​​ймовірність того, що відбудеться прийнятий у перестрахування страховий випадок, і невизначеність щодо суми відповідної виплати. По самій суті договору страхування, цей ризик викликаний випадковістю, і тому непередбачуваний.

Розрахунок тарифів і цін на страхові продукти відображає існуючі ринкові умови і покриває найімовірніші допущення, необхідні для коректування майбутніх результатів для істотного зниження фінансових ризиків.

Дотримання страхових повноважень контролюється керівництвом на безперервній основі. Правочини, які потребують спеціального дозволу, є предметом особливої уваги Керівництва Товариства.

Концентрації страхового ризику

У процесі прийнятого перестрахування можуть виникати концентрації ризику, коли конкретну подію або ряд подій можуть зробити значний вплив на зобов'язання. Такі концентрації можуть виникати з одного договору страхування або за допомогою невеликої кількості пов'язаних договорів і ставитися до обставин, в результаті яких можуть виникнути істотні зобов'язання.

Керівництво Товариства допускає можливість концентрації страхового ризику. Концентрація страхового ризику формується під впливом різних збігів і повторюваних подій і спостерігається, головним чином, при страхуванні приватних осіб. Наприклад, це можливо, якщо при страхуванні від нещасних випадків страховий випадок виникає одночасно з кількома особами, що уклали договір страхування з Товариством. Або якщо при страхуванні майна щільно населений регіон піддається впливу одного і того ж зовнішнього фактора.

Крім цього, концентрація ризику можлива в організації або економічній зоні внаслідок прийняття у перестрахування множинних ризиків. Обов'язковою умовою при страхуванні множинних ризиків є аналіз фінансового стану та продуктивності організації, оцінка теперішніх та прогнозованих фінансових зобов'язань, а також оцінка інших зобов'язань, які підприємство в змозі покрити. Товариство розробляє план дій, яким вона може керуватися при виникненні страхового випадку. При оцінці фінансових ризиків розглядаються тенденції економічного зростання та фактори, що впливають на розвиток економічної зони.

Управління страховими ризиками

Товариство розробило різні механізми контролю і управління для того, щоб обмежити страховий ризик. Ідентифікуються та контролюються ключові показники діяльності, важливих для досягнення фінансових цілей, з метою визначення яких незвичних або неочікуваних трендів або взаємозв'язків.

Для того, щоб зменшити страхові ризики, Товариство розробило і використовує систему управління якістю, яка описує всі процеси і умови, які відбуваються в Товаристві під час страхового адміністрування та врегулювання вимог про відшкодування. В системі з управління якістю чітко описано, де і за яких обставин треба дотримуватися певних процедур.

Перестрахування

В ході свого бізнесу Товариство передає ризики в перестрахування з метою обмеження потенційного нетто збитку з допомогою диверсифікації своїх ризиків. Активи, зобов'язання та доходи і витрати, що виникають від переданих у перестрахування договорів страхування представлені окремо від пов'язаних активів, зобов'язань, доходів і витрат від пов'язаних договорів страхування, оскільки договори перестрахування не звільняють Товариство від виконання своїх прямих зобов'язань перед утримувачами полісів.

Перестрахувальні премії по переданому перестрахуванню визнаються як витрати на основі, відповідної основі визнання премій по пов'язаним договорами страхування. В ході звичайного страхового бізнесу, перестрахувальні премії відображаються як витрати того періоду, протягом якого надається перестрахувальне покриття на основі очікуваного характеру перестрахованих ризиків. Невитрачена частина переданої перестрахувальної премії включається в активи за договорами перестрахування.

Суми, визнані як активи за договорами перестрахування, вимірюються на основі, яка відповідає вимірюванню резервів, створених за договорами страхування.

Активи за договорами перестрахування включають суми, які підлягають поверненню від перестрахувальних компаній у відношенні виплачених страхових відшкодувань. Вони класифікуються як дебіторська заборгованість і включаються в рамках дебіторської заборгованості по страхуванню та іншої дебіторської заборгованості в Звіті про фінансовий стан (Баланс).

Активи за договорами перестрахування оцінюються на предмет обеcцінення на кожну звітну дату. Актив знецінюється тільки в тому випадку, якщо існує об'єктивний доказ, що відбулася подія після первісного визнання активу, яке може призвести до того, що Товариство не зможе отримати суми до отримання, і ця подія впливає, яке можна достовірно оцінити, на суми, які підприємство отримає від перестрахувальника.

Товариство перестраховує частину своїх ризиків, щоб контролювати свою схильність збитків і захистити ресурси.

2.5.                         Тест на достатність зобов'язань

На кожну звітну дату визначається достатність визнаних страхових зобов'язань за допомогою оцінки майбутніх грошових потоків від страхових договорів і порівняння цих розрахунків прогнозованого грошового потоку з балансовою вартістю зобов'язань за вирахуванням відкладених аквізаційних витрат. При виконанні цих тестів використовуються поточні кращі оцінки всіх майбутніх грошових потоків за договорами страхування і пов'язані з цим витрати, такі, як витрати на врегулювання збитків та інвестиційний дохід від активів, які забезпечують виконання договорів страхування.

Якщо тест показує, що врахована сума зобов'язань недостатня, то різниця відноситься до витрат звітного періоду, при цьому формуючи додаткові технічні резерви непередбаченого ризику.

Тест на адекватність зобов'язань застосовується до валової суми резервів, тобто вплив перестрахування не береться до уваги.

2.6.                         Основні засоби

Основні засоби зараховуються на баланс по їх фактичній собівартості.

Основним засобом визнавати актив, якщо очікуваний термін його корисного використання (експлуатації), установлений засіданням виробничої комісії, більше року (або операційного циклу, якщо він більше року), а первісна вартісна оцінка якого дорівнює або перевищує 2 500 грн.

Для подальшого обліку Землі та будівель застосовується метод обліку по переоціненій вартості за мінусом накопленої амортизації (крім землі) та збитків від знецінення.

Приріст вартості від переоцінки відноситься на статтю «Резерв по переоцінці активів», яка входить до складу капіталу, за виключенням тієї частини, яка відновлює зменшення вартості цього ж активу, що відбулося внаслідок попередніх переоцінок і визнане раніше у Звіті про сукупні прибутки (збитки). В цьому випадку збільшення вартості активу визнається в Звіті про сукупні прибутки (збитки).

Збиток від переоцінки визнається в Звіті про сукупні прибутки (збитки), за виключенням тієї частини, яка безпосередньо зменшує позитивну переоцінку по тому же активу, що раніше була визнана в складі «Резерву по переоцінці».

Переоцінка відображається в обліку наступним чином: первісна вартість та сума накопиченої амортизації збільшується на коефіцієнт переоцінки, який розраховується, як співвідношення переоціненої вартості до балансової (залишкової) вартості по кожному об’єкту переоцінки.

Створений «Резерв по переоцінці активів» щорічно амортизується, виходячи з залишкового терміну корисного використання об’єкту переоцінки, за виключенням резерву, що відноситься до земельних ділянок. Приріст переоцінки відноситься до складу нерозподіленого прибутку по мірі використання активу у відповідності до МСФЗ 16.

Устаткування, транспортні засоби, меблі, комп’ютерна і оргтехніка, офісне обладнання, відображається на дату складання фінансової звітності за вартістю його придбання, за вирахуванням накопиченої амортизації та збитків від знецінення.

Нарахування амортизації на основні засоби здійснюється методом рівномірного списання, суть якого полягає в тому, що первісна вартість об'єкта основних засобів, або його вартість після переоцінки, рівномірно зменшується до його залишкової (ліквідаційної) вартості за встановлений період його експлуатації.

Для цілей бухгалтерського обліку та фінансової звітності амортизацію кожного окремого об'єкта основних засобів здійснювати безперервно, щомісяця протягом строку його корисного використання. На період реконструкції, модернізації, добудови, дообладнання та консервації об'єкта нарахування амортизації призупиняється на весь термін вище перелічених подій.

При завершенні терміну експлуатації актив списується з його залишковою вартістю або переоцінюється, виходячи з нового терміну корисного використання.

Розрахунок амортизації проводиться у відповідності з наступними ставками:

 • Будівлі та споруди    
 • Будинок- Краковець
 • Будиночки-Контейнери                                     12 років   8,33%                              
 • Меблі та офісне обладнання                                        2-5 років 20-50%
 • Транспортні засоби                                                     5-10 років 10-20 %

Нарахування амортизації, проводиться щомісячно. Нарахування амортизації починається з місяця, наступного за місяцем, у якому об'єкт став придатним для використання.

Нарахування амортизації припиняється, починаючи з місяця, наступного за місяцем вибуття об'єкта зі складу активів.

Витрати на капітальний ремонт та поліпшення об’єктів основних засобів додаються до вартості відповідного активу, якщо це приносить економічну вигоду в майбутньому і списуються з використанням лінійного методу протягом терміну експлуатації активу.

Метод амортизації, строк корисного використання та залишкова вартість щорічно переглядаються комісією, склад якої встановлюється окремим наказом по підприємству.

Первісна вартість станом на 01.01.2012 р, на 31.12.2012 р. та на 31.12.2013 р складає:

 

Основні засоби

Первісна вартість станом на 01.01.2012р.

тис. грн.

Первісна вартість станом на 31.12.2012 р.

тис. грн.

Первісна вартість станом на 31.12.2013 р.

тис. грн.

Земельні ділянки

0

0

0

Будинки і споруди

4275

4275

4295

Транспортні засоби

337

320

239

Інструменти, прилади та інвентар

932

174

224

Інші основні засоби

30

28

28

Разом

5574

4797

4786

Сума амортизаційних відрахувань станом на 01.01.2012 року – 2 634 тис. грн., станом на 31.12.2012 року – 1 881 тис. грн, станом на 31.12.2013 року – 1883 тис.грн.

2.7.                         Нематеріальні активи

Нематеріальні активи зараховуються на баланс по їх фактичній собівартості.

Нарахування амортизації проводити із застосуванням прямолінійного методу протягом строку корисного використання.

Розрахунок амортизації проводиться у відповідності з наступними ставками:

 • Комп’ютерні програми                                                      2-5 років
 • Торгові знаки                                                                     10 років
 • Ліцензії                                                                               10 років та безстрокові

По нематеріальним активам з невизначеним строком корисного використання амортизація не нараховується, а на кожну звітну проводиться тест на можливе знецінення.

Вартість нематеріальних активів станом на 01.01.2012 року – 832 тис. грн., станом на 31.12.2012 року – 784 тис. грн, станом на 31.12.2013 року-784 тис.грн. Сума накопленої амортизації відповідно 352 тис. грн. , 429 тис. грн. та 511 тис.грн.

2.8.                    Запаси

Придбані (отримані) запаси зараховуються на баланс Товариства за первісною вартістю.

При відпуску запасів у виробництво, продажу та іншому вибутті оцінка їх здійснюється за методом ФІФО.

Сума уцінки запасів до чистої ціни продажу за звітний період не визнавалася. Резерв не створювався.

Товариство відображає витрати на рекламні матеріали як комерційні витрати в той момент, коли Товариство отримує право доступу до цих матеріалів.

2.9.                    Дебіторська заборгованість

Поточна заборгованість покупців і замовників обліковуються за очікуваною вартістю реалізації. На основі аналізу всіх боргів дебіторів, які залишаються не погашеними на кінець року, оцінюється сума сумнівних боргів дебіторів.

Величина резерву сумнівних боргів визначається, виходячи з класифікації дебіторської заборгованості. Для цього встановити коефіцієнт сумнівності щодо простроченої дебіторської заборгованості терміном:

 • від 1 до 15 днів – 5%,
 • від 15 до 30 днів -10%,
 • від 30 до 45 днів - 20%,
 • від 45 до 60 днів - 30%
 • понад 60 днів   - 40%.

Величину резерву сумнівних боргів визначити як суму добутків поточної дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги відповідної групи на відповідні коефіцієнти сумнівності.

Довгострокова дебіторська заборгованість в фінансовій звітності відображається по теперішній вартості, яка розраховується виходячи з ефективної ставки та періоду визнання.

Станом на 01.01.2012 року сума резерву сумнівних боргів не визнавався. Станом на 31.12.2012 року величина резерву сумнівних боргів визнана в сумі – 767 тис. грн.,станом на 31.12.2013 року величина резерву сумнівних боргів знижено за рахунок погашення сумнівної дебіторської заборгованості до - 257 тис.грн.

2.10.                Фінансовий дохід і витрати

Фінансовий дохід включає в себе процентні доходи від фінансових вкладень (у тому числі фінансові активи) і прибуток від вибуття поточних фінансових активів. Процентний дохід визнається у міру нарахування у Звіті про фінансові результати.  

Фінансові витрати включають в себе реалізовані фінансові активи.

2.11.                Грошові кошти та їх еквіваленти

Грошові кошти та їх еквіваленти включають депозити до запитання, одноденні депозити і строкові депозити, термін погашення яких не перевищує трьох місяців. Звіт про рух грошових коштів складається прямим методом.

Станом на31 грудня 2013 року , 31 грудня 2012 року, 31 грудня 2011 року та 1 січня 2011 року всі поточні рахунки і депозити з терміном погашення до 3 місяців були розміщені в українських банках, які мають високий кредитний рейтинг.

2.12.                        Капітал та резерви

Станом на 01.01.2012 року , на 31.12.2012 року та на 31.12.2013 року статутний капітал Товариства становить 133 959 тис. грн.

Основним акціонером Товариства є фізична особа Єдиним засновником Компанії є Власов Ігор Олександрович, власник 93,2756 % акцій Товариства.

Акціонерам належать право голосу, право отримувати заявлені дивіденди, а також право на залишкові активи Компанії.

За 2012 рік прийнято рішенням про вилучення частки акцій статутного капіталу на суму 5 373 тис. грн., станом на 31.12.2013 року дані акції не розміщені.

Капітал Товариства, що розподіляється серед акціонерів, обмежений сумою коштів, які вказуються в офіційній звітності, підготовленої відповідно до українських положень бухгалтерського обліку.

2.13.                Ризик і управління ризиком

Метою управління ризиками Товариства є захист інтересів зацікавлених сторін, тобто страхувальників і акціонерів Товариства, а також управління ризиками. Управлінняризикамивключає в себе комплекс заходів, виконання яких вимагає участі кожного співробітника в рамках своєї компетенції.

Управління ризиками Компанії включає:

 • Вимога достатності капіталу та управління капіталом;
 • Визначення та керування страховими ризиками;
 • Визначення та управління фінансовими ризиками;
 • Визначення та управління операційними ризиками .

 

Управління ризиками капіталу

Основне завдання Товариства при управлінні капіталу – збереження здатності Товариства безперервно функціонувати з цілю забезпечення необхідної доходності акціонерам і вигід зацікавленим сторонам, а також збереження оптимальної структури капіталу і зниження його вартості. В зв’язку з цим, капітал Товариства визнається капітал, що належить акціонерам Товариства, а також довгострокова і короткострокова заборгованість (заборгованість по довгостроковим і короткостроковим кредитам і позикам, кредиторська заборгованість).

В рамках управління капіталом з ціллю збереження основних параметрів боргового навантаження в оптимальних межах керівництво Товариства відслідковує основні фінансові показники, такі як співвідношення:

 • Загальна сума боргу/капітал
 • Засоби від операційної діяльності/Загальний борг,

що дозволяє підтримувати свій кредитний рейтинг на оптимальному рівні. На протязі звітного періоду підхід Товариства до управління капіталом не змінився.

З метою забезпечення впевненості в стабільності фінансової діяльності страховика, страхова компанія повинна постійно мати в розпорядженні власні фонди, які повинні бути більше або рівні певної маржі платоспроможності.

2.14.                     Податкове законодавство

Головним завданням податкової політики ПрАТ "УТСК" є забезпечення повної та своєчасної сплати всіх встановлених законодавством податків та інших обов'язкових платежів.

Іншими завданнями податкової політики ПрАТ "УТСК" є:

-                     налагодження співпраці та партнерських стосунків з податковими та іншими органами влади, в сферу компетенції яких входить розробка, прийняття та контроль за справлянням податків та неподаткових платежів;

-                     інформаційна робота з Державною податковою адміністрацією, Пенсійним Фондом, Фондом соціального страхування України, іншими органами державної виконавчої влади та органами місцевого самоврядування;

-                     організація інформаційного забезпечення співробітників бухгалтерської служби, відповідальних за нарахування та сплату податків та неподаткових платежів,

-                     підвищення відповідальності керівників за неправильне нарахування та несвоєчасне внесення податків та неподаткових платежів,

-                     оптимальна організація податкової роботи в частині використання законних методів зменшення оподаткування, зокрема повне застосування встановлених законами та підзаконними актами податкових пільг, відмова від використання бартерних та Інших операцій, які призводять до втрат в оподаткуванні,

Керівництво Товариства вважає, виходячи з власного тлумачення податкового законодавства, офіційних роз’яснень і судових рішень, що податкові зобов’язання були належним чином відображені в обліку. Разом з тим, оцінюючи українську систему оподаткування, зазначає наявність податків, а також регулярне внесення змін до нормативних документів, які регулюють сплату таких податків. При цьому нерідко виникають протиріччя у застосуванні, тлумаченні та впровадженні нормативних актів між різними державними інститутами. Таким чином, майбутні податкові перевірки можуть спричинити проблеми або оцінки, які суперечитимуть податковим деклараціям Товариства. Це має наслідком збільшення ризиків нарахування суттєвих штрафних санкцій при перевірці дотримання вимог податкового законодавства.

2.15.                     Операційне середовище

Ринки країн, що розвиваються, включаючи Україну, схильні економічним, політичним, соціальним, судовим і законодавчим ризикам, відмінним від ризиків більш розвинутих ризиків. Як вже відбувалося раніше, очікувані і фактичні фінансові складності країн з економікою, що розвиваються, або збільшення рівня очікуваних ризиків інвестицій в ці країни можуть негативно відобразитися на економіці і інвестиційному кліматі України.

Закони та нормативні акти, що регулюють ведення бізнесу в Україні, як і раніше швидко змінюються. Існує можливість різної інтерпретації податкового, валютного митного законодавства, а   інші правові і фіскальні проблеми, з якими стикаються компанії, що здійснюють діяльність в Україні. Майбутній розвиток України в найбільшій мірі залежить від способів економічної, податкової і кредитно-грошової політики держави, прийнятих законів і нормативних актів, а також зміни політичної ситуації в країні.

Несприятливі зміни, пов’язані з системними ризиками в світовій економіці і фінансах, несприятливий чином позначається на доступності і вартості капіталу Товариства, а також в цілому на бізнесі, результатах його діяльності, фінансовому стані і перспективах розвитку.

 

 Голова Правління                                                  Пішакова Г.В.

 Головний бухгалтер                                               Горішня Л.І.      

-20% на заказ ОСАГО

 

+38 096 382 83 95