Прес-служба

Річна інформація емітента цінних паперів за 2013 рік

Вівторок, 29 квітня 2014 12:34

Титульний аркуш

 

            Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

 

Голова Правлiння

 

 

 

Пiшакова Галина Володимирiвна

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

МП

25.04.2014

(дата)

 

 

 

Річна інформація емітента цінних паперів

за 2013 рік

 

I. Загальні відомості

 1. Повне найменування емітента

                Приватне акцiонерне товариство "Українська транспортна страхова компанiя."

 

2. Організаційно-правова форма

                Акціонерне товариство

3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

                22945712

4. Місцезнаходження

                01033, м.Київ, вул. Саксаганського, 77

5. Міжміський код, телефон та факс

                0443039770, 0443039772

6. Електронна поштова адреса

                Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

 

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

25.04.2014

 

(дата)

2. Річна інформація опублікована у

78 Бюлетень. Цiннi папери України

 

28.04.2014

 

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Річна інформація розміщена на власній сторінці

 

в мережі Інтернет

 

 

(адреса сторінки)

 

(дата)

 

Зміст

            Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації

1. Основні відомості про емітента

X

2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

X

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб

 

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря

 

5. Інформація про рейтингове агентство

 

6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

 

7. Інформація про посадових осіб емітента:

 

   1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

X

   2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

X

8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

X

9. Інформація про загальні збори акціонерів

 

10. Інформація про дивіденди

 

11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент

 

12. Відомості про цінні папери емітента:

 

   1) інформація про випуски акцій емітента

X

   2) інформація про облігації емітента

 

   3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом

 

   4) інформація про похідні цінні папери

 

   5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду

 

13. Опис бізнесу

 

14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:

 

   1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

X

   2) інформація щодо вартості чистих активів емітента

 

   3) інформація про зобов'язання емітента

X

   4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

 

   5) інформація про собівартість реалізованої продукції

 

15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів

 

16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду

 

17. Інформація про стан корпоративного управління

X

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій

 

19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:

 

   1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям

 

   2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду

 

   3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття

 

   4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду

 

   5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року

 

20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включенодо складу іпотечного покриття

 

21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

 

22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

 

23. Основні відомості про ФОН

 

24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

 

25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

 

26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

 

27. Правила ФОН

 

28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

X

29. Текст аудиторського висновку (звіту)

 

30. Річна фінансова звітність

 

31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)

X

32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

 

33. Примітки:

Вiдомостi щодо участi емiтента в створеннi юридичних осiб не надаються, тому що Товариство у звiтному перiодi не приймало участi в створеннi юридичних осiб.

Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря не надається, тому що посада корпоративного секретаря вiдсутня.

Iнформацiя про рейтингове агентство не надається ,тому що Товариство не проводило рейтингової оцiнки.

Iнформацiя про засновникiв та/або учасникiв емiтента та кiлькiсть i вартiсть акцiй (розмiру часток, паїв), iнформацiя про дивiденди, iнформацiя про юридичних осiб, послугами яких користується емiтент, опис бiзнесу, iнформацiя про гарантiї третьої особи за кожним випуском боргових цiнних паперiв, текст аудиторського висновку (звiту) не надається, тому що дана iнформацiя не вимагається для розкриття приватними акцiонерними товариствами.

Iнформацiя про загальнi збори акцiонерiв не надається, тому що загальнi збори у звiтному перiодi не скликались.

Iнформацiя щодо вартостi чистих активiв емiтента не надається, тому що емiтенти цiнних паперiв, що здiйснюють страхову дiяльнiсть, не вказують розрахунок вартостi чистих активiв.

Iнформацiя про облiгацiї емiтента не надається, тому що Товариство не здiйснювало випуск облiгацiй.

Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом, не надається, тому що Товариство не здiйснювало випуск iнших цiнних паперiв

Iнформацiя про похiднi цiннi папери емiтента не надається, тому що товариство не здiйснювало випуск похiдних цiнних паперiв.

Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї та iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї не надається, тому що Товариство не належить до емiтентiв, якi займаються видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї ,газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi.

Вiдомостi щодо особливої iнформацiї не надається, тому що особлива iнформацiя протягом звiтного перiоду не виникала.

Iнформацiя, зазначена в пунктах 18-27, не надається, тому що Товариство не випускало iпотечнi облiгацiї, iпотечнi сертифiкати та сертифiкати ФОН.

Рiчна фiнансова звiтнiсть складена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку.

Звiт про стан об'єкта нерухомостi не надається, тому що Товариство не випускало цiльових облiгацiй.

 

ІІІ. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

Приватне акцiонерне товариство "Українська транспортна страхова компанiя."

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)

А01 №371607

3. Дата проведення державної реєстрації

29.12.1994

4. Територія (область)

м.Київ

5. Статутний капітал (грн)

133958855

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі

0

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

0

8. Середня кількість працівників (осіб)

112

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

65.12 - Iншi види страхування, крiм страхування життя

10. Органи управління підприємства

Iнформацiя про органи управлiння вiдповiдно до вимог Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв акцiонерними товариствами не заповнюється.

11. Банки, що обслуговують емітента

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

АТ "Укрексiмбанк"

2) МФО банку

322313

3) Поточний рахунок

2650001004925

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

АТ "Укрексiмбанк"

5) МФО банку

322313

6) Поточний рахунок

2650001004925

 

12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

Вид діяльності

Номер ліцензії (дозволу)

Дата видачі

Державний орган, що видав

Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)

1

2

3

4

5

Медичне страхування (безперевне страхування здоров'я)

АГ 569124

02.12.2010

Державна комiсiя з регулювань ринкiв фiнансових послуг України

 

Опис

Термiн дiї з 25.12.2007 - безстрокова. Лiцензiя безстрокова, тому iнформацiї стосовно прогнозу щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї не надається.

Страхування вiд вогневих ризикiв та ризикiв стихiйних явищ

АГ 569120

02.12.2010

Державна комiсiя з регулювань ринкiв фiнансових послуг України

 

Опис

Термiн дiї з 25.12.2007 - безстрокова. Лiцензiя безстрокова, тому iнформацiї стосовно прогнозу щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї не надається.

Страхування цивiльної вiдповiдальностi громадян України, що мають у власному чи iншому законному володiннi зброю, за шкоду, яка може бути заподiяна третiй особi або її майну внаслiдок володiння, зберiгання чи використання цiєї зброї

АГ 569121

02.12.2010

Державна комiсiя з регулювань ринкiв фiнансових послуг України

 

Опис

Термiн дiї з 25.12.2007 - безстрокова. Лiцензiя безстрокова, тому iнформацiї стосовно прогнозу щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї не надається.

Страхування кредитiв (у тому числi вiдповiдальностi позичальника за непогашення кредиту)

АГ 569122

02.12.2010

Державна комiсiя з регулювань ринкiв фiнансових послуг України

 

Опис

Термiн дiї з 25.12.2007 - безстрокова. Лiцензiя безстрокова, тому iнформацiї стосовно прогнозу щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї не надається.

Страхування майна (крiм залiзничного, наземного, повiтряного, водного транспорту (морського внутрiшнього та iнших видiв водного транспорту), вантажiв та багажу (вантажобагажу)

АГ 569123

02.12.2010

Державна комiсiя з регулювань ринкiв фiнансових послуг України

 

Опис

Термiн дiї з 25.12.2007 - безстрокова. Лiцензiя безстрокова, тому iнформацiї стосовно прогнозу щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї не надається.

Страхування медичних витрат

АГ 569125

02.12.2010

Державна комiсiя з регулювань ринкiв фiнансових послуг України

 

Опис

Термiн дiї з 25.12.2007 - безстрокова. Лiцензiя безстрокова, тому iнформацiї стосовно прогнозу щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї не надається.

Страхування наземного транспорту (крiм залiзничного)

АГ 569126

02.12.2010

Державна комiсiя з регулювань ринкiв фiнансових послуг України

 

Опис

Термiн дiї з 25.12.2007 - безстрокова. Лiцензiя безстрокова, тому iнформацiї стосовно прогнозу щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї не надається.

Страхування вiдповiдальностi суб'єктiв перевезення небезпечних вантажiв на випадок настання негативних наслiдкiв при перевезеннi небезпечних вантажiв

АГ 569127

02.12.2010

Державна комiсiя з регулювань ринкiв фiнансових послуг України

 

Опис

Термiн дiї з 25.12.2007 - безстрокова. Лiцензiя безстрокова, тому iнформацiї стосовно прогнозу щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї не надається.

Страхування вiд нещасних випадкiв

АГ 569128

02.12.2010

Державна комiсiя з регулювань ринкiв фiнансових послуг України

 

Опис

Термiн дiї з 25.12.2007 - безстрокова. Лiцензiя безстрокова, тому iнформацiї стосовно прогнозу щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї не надається.

Особисте страхування вiд нещасних випадкiв на транспортi

АГ 569129

02.12.2010

Державна комiсiя з регулювань ринкiв фiнансових послуг України

 

Опис

Термiн дiї з 25.12.2007 - безстрокова. Лiцензiя безстрокова, тому iнформацiї стосовно прогнозу щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї не надається.

Страхування вiдповiдальностi перед третiми особами (крiм цивiльної вiдповiдальностi власникiв наземного транспорту, вiдповiдальностi власникiв повiтряного транспорту, вiдповiдальностi власникiв водного транспорту (включаючи вiдповiдальнiсть перевiзника)

АГ 569130

02.12.2010

Державна комiсiя з регулювань ринкiв фiнансових послуг України

 

Опис

Термiн дiї з 25.12.2007 - безстрокова. Лiцензiя безстрокова, тому iнформацiї стосовно прогнозу щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї не надається.

Страхування цивiльної вiдповiдальностi власникiв наземного транспорту (включаючи вiдповiдальнiсть перевiзника)

АГ 569118

02.12.2010

Державна комiсiя з регулювань ринкiв фiнансових послуг України

 

Опис

Термiн дiї з 25.12.2007 - безстрокова. Лiцензiя безстрокова, тому iнформацiї стосовно прогнозу щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї не надається.

Страхування вантажiв та багажу (вантажобагажу)

АГ 569116

02.12.2010

Державна комiсiя з регулювань ринкiв фiнансових послуг України

 

Опис

Термiн дiї з 25.12.2007 - безстрокова. Лiцензiя безстрокова, тому iнформацiї стосовно прогнозу щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї не надається.

Авiацiйне страхування цивiльної авiацiї

АГ 569115

02.12.2010

Державна комiсiя з регулювань ринкiв фiнансових послуг України

 

Опис

Термiн дiї з 25.12.2007 - безстрокова. Лiцензiя безстрокова, тому iнформацiї стосовно прогнозу щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї не надається.

страхування врожаю сiльськогосподарських культур i багаторiчних насаджень державними сiльськогосподарськими пiдприємствами, врожаю зернових культур i цукрових буряков сiльськогосподарськими пiдприємствами всiх форм власностi

АГ 569117

02.12.2010

Державна комiсiя з регулювань ринкiв фiнансових послуг України

 

Опис

Термiн дiї з 25.12.2007 - безстрокова. Лiцензiя безстрокова, тому iнформацiї стосовно прогнозу щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї не надається.

страхування цивiльно-правової вiдповiдальностi власникiв наземних транспортних засобiв

АГ 569427

04.02.2011

Державна комiсiя з регулювань ринкiв фiнансових послуг України

 

Опис

Термiн дiї з 25.12.2007 - безстрокова. Лiцензiя безстрокова, тому iнформацiї стосовно прогнозу щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї не надається.

страхування повiтряного транспорту

АГ 569131

02.12.2010

Державна комiсiя з регулювань ринкiв фiнансових послуг України

 

Опис

Термiн дiї з 25.12.2007 - безстрокова. Лiцензiя безстрокова, тому iнформацiї стосовно прогнозу щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї не надається.

страхування вiдповiдальностi власникiв повiтряного транспорту (включаючи вiдповiдальнiсть перевiзника)

АГ 569119

02.12.2010

Державна комiсiя з регулювань ринкiв фiнансових послуг України

 

Опис

Термiн дiї з 25.12.2007 - безстрокова. Лiцензiя безстрокова, тому iнформацiї стосовно прогнозу щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї не надається.

особисте страхування працiвникiв вiдомчої (крiм тих, якi працюють в установах i органiзацiях, що фiнансуються з Державного бюджету України) та сiльської пожежної охорони i членiв добровiльних пожежних дружин (команд)

АГ 569132

02.12.2010

Державна комiсiя з регулювань ринкiв фiнансових послуг України

 

Опис

Термiн дiї з 25.12.2007 - безстрокова. Лiцензiя безстрокова, тому iнформацiї стосовно прогнозу щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї не надається.

Страхування цивiльної вiдповiдальностi оператора ядерної установки за ядерну шкоду, яка може бути заподiяна внаслiдок ядерного iнциденту

АГ 569135

02.12.2010

Державна комiсiя з регулювань ринкiв фiнансових послуг України

 

Опис

Термiн дiї з 25.12.2007 - безстрокова. Лiцензiя безстрокова, тому iнформацiї стосовно прогнозу щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї не надається.

Страхування цивiльної вiдповiдальностi суб"єктiв господарювання за шкоду, яку може бути заподiяно пожежами та аварiями на об"єктах пiдвищеної небезпеки, включаючи пожежовибухонебезпечнi Страхування цивiльної вiдповiдальностi суб'єктiв господарювання за

АГ 569135

02.12.2010

Державна комiсiя з регулювань ринкiв фiнансових послуг України

 

Опис

Термiн дiї з 25.12.2007 - безстрокова. Лiцензiя безстрокова, тому iнформацiї стосовно прогнозу щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї не надається.

Страхування фiнансових ризикiв

АГ 569133

02.12.2010

Державна комiсiя з регулювань ринкiв фiнансових послуг України

 

Опис

Термiн дiї з 25.12.2007 - безстрокова. Лiцензiя безстрокова, тому iнформацiї стосовно прогнозу щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї не надається.

 

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) Посада

Голова Правлiння

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Пiшакова Галина Володимирiвна

3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи

СН 863488 09.07.1998 виданий Мiнським РУГУ МВС України у м. Києвi

4) Рік народження

1952

5) Освіта

Вища

6) Стаж керівної роботи (років)

22

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

Голова Правлiння ПрАТ "Страхова компанiя "Лафорт"

8) дата обрання та термін, на який обрано

19.10.2012, обрано безстроково

9) Опис

Повноваження та обов'язки:

Як Голова Правлiння Товариства здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю Товариством. До компетенцiї належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової ради. Як Голова Правлiння Товариства органiзовує роботу Правлiння, скликає засiдання, забезпечує ведення протоколiв засiдань. Голова Правлiння Товариства має право без довiреностi дiяти вiд iменi Товариства, вiдповiдно до рiшень Правлiння, в тому числi представляти iнтереси Товариства, вчиняти правочини вiд iменi Товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язковi для виконання всiма працiвниками Товариства, надавати довiреностi (доручення), iншим чином уповноважувати осiб на здiйснення вiд iменi Товариства дiй визначених вказаними документами. Як Член Правлiння Товариства має право вимагати проведення засiдання Правлiння та вносити питання до порядку денного засiдання. У випадку прийняття Правлiнням вiдповiдних рiшень, члени Правлiння мають право дiяти вiд iменi Товариства, в тому числi представляти iнтереси Товариства, вчиняти правочини вiд iменi Товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язковi для виконання всiма працiвниками Товариства.

Згiдно з рiшенням Наглядової ради Товариства вiд 19.10.2012 року обрано Головою Правлiння Товариства, посадова особа приступила до своїх обов'язкiв 22.10.2012 року. Змiни посадової особи у звiтному перiодi не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Загальний стаж керiвної роботи - 22 роки. Перелiк попереднiх посад за останнi п'ять рокiв - Голова Правлiння ПрАТ "СК "Лафорт" м. Київ, Заступник Голови Правлiння УСК "Княжа" м. Київ. Посади на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає.

 

1) Посада

Член Правлiння

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Сторчевий Сергiй Васильович

3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи

СН 243814 19.07.1996 виданий Дарницьким РУГУ МВС України в м. Києвi

4) Рік народження

1963

5) Освіта

Вища

6) Стаж керівної роботи (років)

18

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

Начальник Управлiння врегулювання страхових випадкiв ПрАТ "Страхова компанiя "Лафорт"

8) дата обрання та термін, на який обрано

23.11.2012, обрано безстроково

9) Опис

Повноваження та обов'язки:

Як Член Правлiння Товариства має право вимагати проведення засiдання Правлiння та вносити питання до порядку денного засiдання. До компетенцiї належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової ради. У випадку прийняття Правлiнням вiдповiдних рiшень, члени Правлiння мають право дiяти вiд iменi Товариства, в тому числi представляти iнтереси Товариства, вчиняти правочини вiд iменi Товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язковi для виконання всiма працiвниками Товариства.

Змiни посадової особи у звiтному перiодi не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Загальний стаж керiвної роботи - 18 рокiв. Перелiк попереднiх посад за останнi п'ять рокiв - Начальник Управлiння врегулювання страхових випадкiв ПрАТ "Страхова компанiя "Лафорт" м. Київ, Директор департаменту врегулювання страхових випадкiв ПрАТ "Українська страхова компанiя "Княжа Вiєнна Iншуранс Груп" м. Київ. Посади на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає.

 

1) Посада

Член Правлiння, головний бухгалтер

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Горiшня Лiна Iванiвна

3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи

ВМ 343633 17.06.1997 виданий Попiльнянським РВ УМВС України у Житомирськiй областi

4) Рік народження

1955

5) Освіта

Вища

6) Стаж керівної роботи (років)

32

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

ПрАТ Страхова компанiя " Українська страхова група "Життя" - головний бухгалтер

8) дата обрання та термін, на який обрано

23.11.2012, обрано безстроково

9) Опис

Повноваження та обов'язки як члена Правлiння:

Як Член Правлiння Товариства має право вимагати проведення засiдання Правлiння та вносити питання до порядку денного засiдання. До компетенцiї належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової ради. У випадку прийняття Правлiнням вiдповiдних рiшень, члени Правлiння мають право дiяти вiд iменi Товариства, в тому числi представляти iнтереси Товариства, вчиняти правочини вiд iменi Товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язковi для виконання всiма працiвниками Товариства.

Повноваження та обов'язки як головного бухгалтера:

Забезпечує ведення бухгалтерського облiку, дотримуючись єдиних методологiчних засад, встановлених Законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", з урахуванням особливостей дiяльностi пiдприємства i технологiї оброблення облiкових даних. Органiзує роботу бухгалтерської служби, контроль за вiдображенням на рахунках бухгалтерського облiку всiх господарських операцiй вiдповiдно до Нацiональних стандартiв України. Вимагає вiд пiдроздiлiв, служб та працiвникiв забезпечення неухильного дотримання порядку оформлення та подання до облiку первинних документiв. Контролює своєчасне здiйснення облiку витрат, повязаних зi страховою дiяльнiстю, своєчасне здiйснення облiку виконання кошторисiв витрат, пов'язаних iз наданням страхових послуг. Вживає всiх необхiдних заходiв для запобiгання несанкцiонованому та непомiтному виправленню записiв у первинних документах i регiстрах бухгалтерського облiку та збереження оброблених документiв, регiстрiв i звiтностi протягом встановленого термiну. Забезпечує складання на основi даних бухгалтерського облiку фiнансової звiтностi пiдприємства, пiдписання її та подання в установленi строки вiдповiдно до статей 33,34 ЗУ "Про страхування" та статтi 14 ЗУ "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" та Розпорядження Державної комiсiї з регулювання ринкiв фiнансових послуг України №39 вiд 03.02.04р. Здiйснює заходи щодо надання повної, правдивої та неупередженої iнформацiї про фiнансовий стан, результати дiяльностi та рух коштiв пiдприємства. Бере участь у пiдготовцi та поданнi iнших видiв перiодичної звiтностi, якi передбачають пiдпис головного бухгалтера, до органiв вищого рiвня у вiдповiдностi з нормативними актами, затвердженими формами та iнструкцiями. Здiйснює контроль за дотриманням порядку формування первинних i бухгалтерських документiв, розрахункiв i платiжних зобов'язань, витрат фонду заробiтної плати, перевiрок органiзацiї бухгалтерського облiку i звiтностi, а також документальних ревiзiй у пiдроздiлах компанiї. Здiйснює контроль за веденням касових операцiй, рацiональним та ефективним використанням матерiальних, трудових та фiнансових ресурсiв. Бере участь у проведеннi iнвентаризацiйної роботи на пiдприємствi, оформленнi матерiалiв, пов'язаних з нестачею та вiдшкодуванням втрат вiд нестачi, крадiжки i псування активiв пiдприємства. Контролює питання передачi у необхiдних випадках матерiалiв у слiдчi i судовi органи. Забезпечує перевiрку стану бухгалтерського облiку у фiлiях, представництвах, вiддiленнях та iнших вiдокремлених пiдроздiлах.

Приймає участь у:

- проведеннi економiчного аналiзу господарсько-фiнансової дiяльностi компанiї за даними бухгалтерського облiку i звiтностi, з метою виявлення внутрiшньогосподарських резервiв, усунення збиткiв;

- визначеннi облiкової полiтики компанiї, внесення змiн до обраної облiкової полiтики, вибору форми бухгалтерського облiку з урахуванням дiяльностi компанiї i технологiї оброблення облiкових даних;

- розробленнi системи i форм внутрiшньогосподарського (управлiнського) облiку та правил документообiгу, додаткової системи рахункiв i регiстрiв аналiтичного облiку, звiтностi i контролю господарських операцiй;

- визначеннi прав працiвникiв на пiдписання первинних та зведених облiкових документiв;

- вибору оптимальної структури бухгалтерської служби та чисельностi її працiвникiв, пiдвищення професiйного рiвня бухгалтерiв, забезпечення їх довiдковими матерiалами;

- полiпшеннi системи iнформацiйного забезпечення управлiння та шляхiв проходження обробленої iнформацiї до виконавцiв;

- впровадженнi автоматизованої системи оброблення даних бухгалтерського облiку з урахуванням особливостей дiяльностi пiдприємства чи удосконалення дiючої;

Забезпечує суворе дотримання трудової фiнансової i касової дисциплiни, кошторисiв адмiнiстративно-господарських та iнших витрат, законнiсть списання з бухгалтерських балансiв недостач, дебiторської заборгованостi та iнших витрат, збереження бухгалтерських документiв, оформлення i передача їх у встановленому порядку в архiв. Надає Головi Правлiння звiти в обсязi   i термiни, встановленi внутрiшнiми нормативними документами компанiї.

Змiни головного бухгалтера у звiтному перiодi не було. На посаду головного бухгалтера призначено 15.11.2011 р. на термiн - безстроково. Згiдно з рiшенням Наглядової ради Товариства вiд 23.11.2012 року обрано членом Правлiння. Змiни члена Правлiння у звiтному перiодi не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Загальний стаж керiвної роботи - 32 роки. Перелiк попереднiх посад за останнi п'ять рокiв: ПрАТ Страхова компанiя " Українська страхова група "Життя" - головний бухгалтер, ТОВ "Столичнi будiвельнi технологiї"- головний бухгалтер; КБ "Iндекс Банк" Попiльнянське вiддiлення Житомирської обл. - головний бухгалтер, АПБ "Україна" Попiльнянське вiддiлення - головний бухгалтер, начальник кредитного вiддiлу. На iнших пiдприємствах посад не обiймає.

 

1) Посада

Голова Наглядової ради

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Люлiн Анатолiй Миколайович

3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи

СН 223540 25.06.1996 виданий Мiнським РУГУ МВС України в м. Києвi

4) Рік народження

1971

5) Освіта

Вища

6) Стаж керівної роботи (років)

5

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

Згоди на розкриття iнформацiї не надано.

8) дата обрання та термін, на який обрано

19.10.2012, обрано безстроково

9) Опис

Повноваження та обов'язки: Як Голова Наглядової ради Товариства здiйснює захист прав Акцiонерiв Товариства, i в межах компетенцiї, визначеної чинним законодавством та Статутом контролює та регулює дiяльнiсть Правлiння. Повноваження Голови Наглядової ради Товариства дiйснi з моменту їх затвердження рiшенням Загальних зборiв. Голова Наглядової ради органiзовує її роботу, скликає засiдання Наглядової ради та головує на них, вiдкриває Загальнi збори, органiзовує обрання Секретаря Загальних зборiв, здiйснює iншi повноваження, передбаченi цим Статутом та Положенням про Наглядову раду (у випадку його затвердження Загальними зборами Товариства). Головi Наглядової ради у випадку рiвного розподiлу голосiв членiв Наглядової ради пiд час прийняття рiшень на засiданнi Наглядової ради, належить право вирiшального голосу. Як Член Наглядової ради Товариства здiйснює захист прав Акцiонерiв Товариства, i в межах компетенцiї, визначеної чинним законодавством та Статутом контролює та регулює дiяльнiсть Правлiння. Повноваження Члена Наглядової ради дiйснi з моменту їх затвердження рiшенням Загальних зборiв. Член Наглядової ради не може бути одночасно членом Правлiння Товариства та/або Ревiзором Товариства. Член Наглядової ради, який є представником Акцiонера - юридичної особи, не може передавати свої повноваження iншiй особi До виключної компетенцiї належить: - Затвердження в межах своєї компетенцiї Положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства; - Пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання Акцiонерами позачергових Загальних зборiв; - Прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових Загальних зборiв на вимогу Акцiонерiв або за пропозицiєю Правлiння Товариства; - Прийняття рiшення про анулювання акцiй чи продаж ранiше викуплених Товариством акцiй; - Прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй; - Прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; - Затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених чинним законодавством; - Обрання Голови i членiв Правлiння Товариства, припинення (призупинення) їх повноважень; - Затвердження умов цивiльно-правових, трудових договорiв, якi укладатимуться з членами Правлiння Товариства, встановлення розмiру їх винагороди; - Прийняття рiшення про вiдсторонення Голови Правлiння вiд виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Голови Правлiння; - Обрання та припинення повноважень керiвникiв та членiв iнших органiв управлiння; - Обрання Реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених Статутом; - Обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; - Визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку; - Визначення дати складення перелiку Акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв; - Вирiшення питань про участь (вступ та вихiд) Товариства у нацiональних та мiжнародних промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, в тому числi й страхових, про заснування iнших юридичних осiб, участь Товариства в будь-яких проектах - Прийняття рiшення про вчинення Товариством значних правочинiв у випадках, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства; - Визначення ймовiрностi визнання Товариство неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; - Прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариство та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; - Прийняття рiшення про обрання (замiну) реєстратора власникiв iменних цiнних паперiв Товариство або депозитарiю цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; - Надсилання пропозицiй Акцiонерам про придбання особою (особами, що дiють спiльно) значного пакета акцiй; - Затвердження iнших внутрiшнiх документiв Товариство; - Вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради згiдно iз чинним законодавством та/або Статутом. Питання, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради, не можуть вирiшуватися iншими органами Товариства, крiм Загальних зборiв, за винятком випадкiв, встановлених чинним законодавством.

Змiни посадової особи у звiтному перiодi не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Загальний стаж керiвної роботи - 5рокiв. Згоди на розкриття iнформацiї щодо перелiку попереднiх посад за останнi п'ять рокiв, посад на будь-яких iнших пiдприємствах не надано.

 

1) Посада

Член Наглядової ради

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Власов Iгор Олександрович

3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи

ЕМ 994589 04.10.2001 виданий Брянкiвським МВ УМВС України в Луганськiй обл.

4) Рік народження

1976

5) Освіта

Вища

6) Стаж керівної роботи (років)

0

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

Згоди на розкриття iнформацiї не надано.

8) дата обрання та термін, на який обрано

19.10.2012, обрано безстроково

9) Опис

Повноваження та обов'язки: Як Член Наглядової ради Товариства здiйснює захист прав Акцiонерiв Товариства, i в межах компетенцiї, визначеної чинним законодавством та Статутом контролює та регулює дiяльнiсть Правлiння. Повноваження Члена Наглядової ради дiйснi з моменту їх затвердження рiшенням Загальних зборiв. Член Наглядової ради не може бути одночасно членом Правлiння Товариства та/або Ревiзором Товариства. Член Наглядової ради, який є представником Акцiонера - юридичної особи, не може передавати свої повноваження iншiй особi До виключної компетенцiї належить: - Затвердження в межах своєї компетенцiї Положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства; - Пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання Акцiонерами позачергових Загальних зборiв; - Прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових Загальних зборiв на вимогу Акцiонерiв або за пропозицiєю Правлiння Товариства; - Прийняття рiшення про анулювання акцiй чи продаж ранiше викуплених Товариством акцiй; - Прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй; - Прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; - Затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених чинним законодавством; - Обрання Голови i членiв Правлiння Товариства, припинення (призупинення) їх повноважень; - Затвердження умов цивiльно-правових, трудових договорiв, якi укладатимуться з членами Правлiння Товариства, встановлення розмiру їх винагороди; - Прийняття рiшення про вiдсторонення Голови Правлiння вiд виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Голови Правлiння; - Обрання та припинення повноважень керiвникiв та членiв iнших органiв управлiння; - Обрання Реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених Статутом; - Обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; - Визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку; - Визначення дати складення перелiку Акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв; - Вирiшення питань про участь (вступ та вихiд) Товариства у нацiональних та мiжнародних промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, в тому числi й страхових, про заснування iнших юридичних осiб, участь Товариства в будь-яких проектах - Прийняття рiшення про вчинення Товариством значних правочинiв у випадках, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства; - Визначення ймовiрностi визнання Товариство неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; - Прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариство та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; - Прийняття рiшення про обрання (замiну) реєстратора власникiв iменних цiнних паперiв Товариство або депозитарiю цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; - Надсилання пропозицiй Акцiонерам про придбання особою (особами, що дiють спiльно) значного пакета акцiй; - Затвердження iнших внутрiшнiх документiв Товариство; - Вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради згiдно iз чинним законодавством та/або Статутом. Питання, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради, не можуть вирiшуватися iншими органами Товариства, крiм Загальних зборiв, за винятком випадкiв, встановлених чинним законодавством.

Змiни посадової особи у звiтному перiодi не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Згоди на розкриття iнформацiї щодо стажу керiвної роботи, перелiку попереднiх посад за останнi п'ять рокiв, посад на будь-яких iнших пiдприємствах не надано.

 

1) Посада

Член Наглядової ради

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Ковальчука Роман Володимирович

3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи

4) Рік народження

1971

5) Освіта

Вища

6) Стаж керівної роботи (років)

0

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

Згоди на розкриття iнформацiї не надано.

8) дата обрання та термін, на який обрано

19.10.2012, обрано безстроково

9) Опис

Повноваження та обов'язки: Як Член Наглядової ради Товариства здiйснює захист прав Акцiонерiв Товариства, i в межах компетенцiї, визначеної чинним законодавством та Статутом контролює та регулює дiяльнiсть Правлiння. Повноваження Члена Наглядової ради дiйснi з моменту їх затвердження рiшенням Загальних зборiв. Член Наглядової ради не може бути одночасно членом Правлiння Товариства та/або Ревiзором Товариства. Член Наглядової ради, який є представником Акцiонера - юридичної особи, не може передавати свої повноваження iншiй особi До виключної компетенцiї належить: - Затвердження в межах своєї компетенцiї Положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства; - Пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання Акцiонерами позачергових Загальних зборiв; - Прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових Загальних зборiв на вимогу Акцiонерiв або за пропозицiєю Правлiння Товариства; - Прийняття рiшення про анулювання акцiй чи продаж ранiше викуплених Товариством акцiй; - Прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй; - Прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; - Затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених чинним законодавством; - Обрання Голови i членiв Правлiння Товариства, припинення (призупинення) їх повноважень; - Затвердження умов цивiльно-правових, трудових договорiв, якi укладатимуться з членами Правлiння Товариства, встановлення розмiру їх винагороди; - Прийняття рiшення про вiдсторонення Голови Правлiння вiд виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Голови Правлiння; - Обрання та припинення повноважень керiвникiв та членiв iнших органiв управлiння; - Обрання Реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених Статутом; - Обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; - Визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку; - Визначення дати складення перелiку Акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв; - Вирiшення питань про участь (вступ та вихiд) Товариства у нацiональних та мiжнародних промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, в тому числi й страхових, про заснування iнших юридичних осiб, участь Товариства в будь-яких проектах - Прийняття рiшення про вчинення Товариством значних правочинiв у випадках, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства; - Визначення ймовiрностi визнання Товариство неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; - Прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариство та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; - Прийняття рiшення про обрання (замiну) реєстратора власникiв iменних цiнних паперiв Товариство або депозитарiю цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; - Надсилання пропозицiй Акцiонерам про придбання особою (особами, що дiють спiльно) значного пакета акцiй; - Затвердження iнших внутрiшнiх документiв Товариство; - Вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради згiдно iз чинним законодавством та/або Статутом. Питання, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради, не можуть вирiшуватися iншими органами Товариства, крiм Загальних зборiв, за винятком випадкiв, встановлених чинним законодавством.

У звiтному перiоди змiни посадової особи не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Згоди на розкриття iнформацiї щодо стажу керiвної роботи, перелiку попереднiх посад за останнi п'ять рокiв, посад на будь-яких iнших пiдприємствах не надано. Згоди на розкриття паспортних даних не надано.

 

1) Посада

Ревiзор

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Денисенко Тетяна Вiкторiвна

3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи

4) Рік народження

0

5) Освіта

Згоди на розкриття iнформацiї не надано.

6) Стаж керівної роботи (років)

0

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

Згоди на розкриття iнформацiї не надано.

8) дата обрання та термін, на який обрано

19.10.2012, обрано безстроково

9) Опис

Повноваження та обов'язки визначенi у Статутi Товариства. У звiтному перiодi змiни посадової особи не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Згоди на розкриття iнформацiї щодо року народження, стажу керiвної роботи, перелiку попереднiх посад за останнi п'ять рокiв, посад на будь-яких iнших пiдприємствах не надано. Згоди на розкриття паспортних даних не надано.

 

1) Посада

Внутрiшнiй аудитор

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Iванiщак Мар'яна Михайлiвна

3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи

КВ 063057 15.01.1999 виданий Галицьким РВ ЛМУ УМВС України у Львiвськiй областi

4) Рік народження

1981

5) Освіта

Вища

6) Стаж керівної роботи (років)

3

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

Бухгалтер ПрАТ "Страхова компанiя "Лафорт" м. Київ. Обiймає посаду начальника вiддiлу фiнансового монiторингу ПрАТ "УТСК".

8) дата обрання та термін, на який обрано

03.01.2013, обрано безстроково

9) Опис

Повноваження та обов'язкiв:

- Проводити перевiрки з метою здiйснення оцiнки адекватностi та ефективностi системи внутрiшнього контролю Установи, її вiдповiдностi ступеню потенцiйного ризику, притаманного дiяльностi Установи, а також оцiнювати його.

- Забезпечувати органiзацiю постiйного контролю за дотриманням працiвниками Установи встановлених процедур проведення операцiй, функцiй та повноважень згiдно з покладеними на них обов'язками.

- Проводити розгляд фактiв порушень працiвниками Установи чинного законодавства, у тому числi нормативно-правових актiв Нацкомфiнпослуг та внутрiшнiх документiв, якi регулюють дiяльнiсть Установи.

- Iнформувати виконавчий орган Установи про недопущення дiй, результатом яких може стати порушення чинного законодавства, в тому числi нормативно-правових актiв Нацкомфiнпослуг.

- Розробляти рекомендацiї щодо усунення виявлених порушень, покращення системи внутрiшнього контролю та здiйснювати контроль за їх виконанням.

- Забезпечувати схороннiсть та повернення одержаних вiд структурних пiдроздiлiв Установи документiв на всiх носiях.

- Забезпечувати повноту документування кожного факту перевiрки, оформлювати письмово висновки, де мають бути вiдображенi усi питання, вивченi пiд час перевiрки, та рекомендацiї, наданi керiвництву Установи.

Змiни внутрiшнього аудитора протягом звiтного перiоду не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Згоди на розкриття iнформацiї перелiку попереднiх посад за останнi п'ять рокiв, посад на будь-яких iнших пiдприємствах не надано.

 

 

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи

Кількість акцій (шт.)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

Прості іменні

Прості на пред’явника

Привілейо-вані іменні

Привілейо-вані на пред'явника

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Голова Правлiння

Пiшакова Галина Володимирiвна

СН 863488 09.07.1998 виданий Мiнським РУГУ МВС України у м. Києвi

0

0

0

0

0

0

Член Правлiння

Сторчевий Сергiй Васильович

СН 243814 19.07.1996 виданий   Дарницьким РУГУ МВС України в м. Києвi

0

0

0

0

0

0

Член Правлiння, головний бухгалтер

Горiшня Лiна Iванiвна

ВМ 343633 17.06.1997 виданий Попiльнянським РВ УМВС України у Житомирськiй областi

0

0

0

0

0

0

Голова Наглядової ради

Люлiн Анатолiй Миколайович

СН 223540 25.06.1996 виданий Мiнським РУГУ МВС України в м. Києвi

0

0

0

0

0

0

Член Наглядової ради

Власов Iгор Олександрович

ЕМ 994589 04.10.2001 виданий Брянкiвським   МВ УМВС України в Луганськiй обл.

1 137 987

93,2756

1 137 987

0

0

0

Член Наглядової ради

Ковальчука Роман Володимирович

  

0

0

0

0

0

0

Ревiзор

Денисенко Тетяна Вiкторiвна

  

0

0

0

0

0

0

Внутрiшнiй аудитор

Iванiщак Мар'яна Михайлiвна

КВ 063057 15.01.1999 виданий Галицьким РВ   ЛМУ УМВС України у Львiвськiй областi

0

0

0

0

0

0

Усього

1 137 987

93,2756

1 137 987

0

0

0

 

VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

Найменування юридичної особи

Код за ЄДРПОУ

Місцезнаходження

Кількість акцій (шт.)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

Прості іменні

Прості на пред'явника

Привілейо-вані іменні

Привілейо-вані на пред'явника

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи

Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт

Кількість акцій (шт.)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

Прості іменні

Прості на пред'явника

Привілейо-вані іменні

Привілейо-вані на пред'явника

Власов Iгор Олександрович

  

1 137 987

93,2756

1 137 987

0

0

0

Усього

1 137 987

93,2756

1 137 987

0

0

0

X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

Найменування органу, що зареєстрував випуск

Міжнародний ідентифікаційний номер

Тип цінного папера

Форма існування та форма випуску

Номінальна вартість (грн)

Кількість акцій (шт.)

Загальна номінальна вартість (грн)

Частка у статутному капіталі (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

22.10.1997

835/1/97

Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку України

-

Акція проста документарна іменна

Бездокументарні іменні

109,8

2 500

274 500

100

Опис

На внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках торгiвля цiнними паперами Товариства не проводилась. Фактiв лiстингу/делiстингу цiнних паперiв Товариства на фондових бiржах не було. Мiжнародний iдентифiкацiйний номер акцiям не призначався. Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй № 835/1/97   дата реєстрацiї 22.10.1997 р., видане Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку України, втратило чиннiсть.

22.12.1997

1044/1/97

Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку України

-

Акція проста документарна іменна

Бездокументарні іменні

109,8

2 000

219 600

100

Опис

На внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках торгiвля цiнними паперами Товариства не проводилась. Фактiв лiстингу/делiстингу цiнних паперiв Товариства на фондових бiржах не було. Мiжнародний iдентифiкацiйний номер акцiям не призначався. Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй № 1044/1/97 дата реєстрацiї 22.12.1997 р., видане Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку України, в зв'язку iз зменшенням статутного капiталу, втратило чиннiсть.

26.05.1998

272/1/98

Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку України

-

Акція проста документарна іменна

Бездокументарні іменні

109,8

11 500

1 262 700

100

Опис

На внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках торгiвля цiнними паперами Товариства не проводилась. Фактiв лiстингу/делiстингу цiнних паперiв Товариства на фондових бiржах не було. Мiжнародний iдентифiкацiйний номер акцiям не призначався. Спосiб розмiщення - закрите (приватне) розмiщення. Мета емiсiї - збiльшення статутного капiталу виходячi з вимог законодавства України до страхових компанiй.

Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй № 272/1/98   дата реєстрацiї 26.05.1998 р., видане Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку України, втратило чиннiсть.

15.05.2001

207/1/01

Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку України

-

Акція проста документарна іменна

Бездокументарні іменні

109,8

45 540

5 000 292

100

Опис

На внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках торгiвля цiнними паперами Товариства не проводилась. Фактiв лiстингу/делiстингу цiнних паперiв Товариства на фондових бiржах не було. Мiжнародний iдентифiкацiйний номер акцiям не призначався. Спосiб розмiщення - закрите (приватне) розмiщення. Мета емiсiї - збiльшення статутного капiталу виходячi з вимог законодавства України до страхових компанiй. Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй № 207/1/01 дата реєстрацiї 15.05.2001 р., видане Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку України, втратило чиннiсть.

12.06.2002

270/1/02

Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку України

-

Акція проста документарна іменна

Бездокументарні іменні

109,8

91 075

10 000 035

100

Опис

На внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках торгiвля цiнними паперами Товариства не проводилась. Фактiв лiстингу/делiстингу цiнних паперiв Товариства на фондових бiржах не було. Мiжнародний iдентифiкацiйний номер акцiям не призначався. Спосiб розмiщення - закрите (приватне) розмiщення. Мета емiсiї - збiльшення статутного капiталу виходячi з вимог законодавства України до страхових компанiй. Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй №270/1/02 дата реєстрацiї 12.06.2002 р., видане Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку України, втратило чиннiсть.

15.04.2003

167/1/03

Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку України

-

Акція проста документарна іменна

Бездокументарні іменні

109,8

182 150

20 000 070

100

Опис

На внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках торгiвля цiнними паперами Товариства не проводилась. Фактiв лiстингу/делiстингу цiнних паперiв Товариства на фондових бiржах не було. Спосiб розмiщення - закрите (приватне) розмiщення. Мiжнародний iдентифiкацiйний номер акцiям не призначався. Мета емiсiї - збiльшення статутного капiталу виходячi з вимог законодавства України до страхових компанiй. Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй №167/1/03 дата реєстрацiї 15.04.2003 р., видане Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку України, втратило чиннiсть.

20.11.2003

581/1/03

Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку України

-

Акція проста документарна іменна

Бездокументарні іменні

109,8

910 747

100 000 020,6

100

Опис

На внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках торгiвля цiнними паперами Товариства не проводилась. Фактiв лiстингу/делiстингу цiнних паперiв Товариства на фондових бiржах не було. Мiжнародний iдентифiкацiйний номер акцiям не призначався. Спосiб розмiщення - закрите (приватне) розмiщення. Мета емiсiї - збiльшення статутного капiталу виходячi з вимог законодавства України до страхових компанiй. Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй №581/1/03 дата реєстрацiї 20.11.2003 р., видане Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку України, втратило чиннiсть.

10.01.2005

08/1/05

Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку України

-

Акція проста документарна іменна

Бездокументарні іменні

109,8

1 023 532

112 383 813,6

100

Опис

На внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках торгiвля цiнними паперами Товариства не проводилась. Фактiв лiстингу/делiстингу цiнних паперiв Товариства на фондових бiржах не було. Спосiб розмiщення - закрите (приватне) розмiщення. Мiжнародний iдентифiкацiйний номер акцiям не призначався. Мета емiсiї - збiльшення статутного капiталу виходячi з вимог законодавства України до страхових компанiй. Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй №08/1/05 дата реєстрацiї 10.01.2005 р., видане Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку України, втратило чиннiсть.

18.01.2006

13/1/06

Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку України

-

Акція проста документарна іменна

Бездокументарні іменні

109,8

1 157 963

127 144 337,4

100

Опис

На внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках торгiвля цiнними паперами Товариства не проводилась. Фактiв лiстингу/делiстингу цiнних паперiв Товариства на фондових бiржах не було. Мiжнародний iдентифiкацiйний номер акцiям не призначався. Спосiб розмiщення - закрите (приватне) розмiщення. Мета емiсiї - збiльшення статутного капiталу виходячi з вимог законодавства України до страхових компанiй. Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй №13/1/06 дата реєстрацiї 18.01.2006 р., видане Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку України, втратило чиннiсть.

27.03.2007

122/1/07

Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку України

UA1012141008

Акція проста документарна іменна

Бездокументарні іменні

109,8

1 220 026

133 958 854,8

100

Опис

На внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках торгiвля цiнними паперами Товариства не проводилась. Фактiв лiстингу/делiстингу цiнних паперiв Товариства на фондових бiржах не було. Спосiб розмiщення - закрите (приватне) розмiщення. Мета емiсiї - збiльшення статутного капiталу виходячi з вимог законодавства України до страхових компанiй. Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй №122/1/07 дата реєстрацiї 27.03.2007 р., видане Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку України,   втратило чиннiсть.

12.10.2010

867/1/10

Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку України

UA1012141008

Акція проста бездокументарна іменна

Бездокументарні іменні

109,8

1 220 026

133 958 854,8

100

Опис

На внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках торгiвля цiнними паперами Товариства не проводилась. Фактiв лiстингу/делiстингу цiнних паперiв Товариства на фондових бiржах не було. Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй № 867/1/10 дата реєстрацiї 12.10.2010 р., видане Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку в зв'язку iз дематерiалiзацiєю акцiй Товариства.

 

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів

Власні основні засоби (тис. грн)

Орендовані основні засоби (тис. грн)

Основні засоби, всього (тис. грн)

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

1. Виробничого призначення:

0

0

0

0

0

0

будівлі та споруди

0

0

0

0

0

0

машини та обладнання

0

0

0

0

0

0

транспортні засоби

0

0

0

0

0

0

інші

0

0

0

0

0

0

2. Невиробничого призначення:

2 916

2 894

0

0

2 916

2 894

будівлі та споруди

2 821

2 802

0

0

2 821

2 802

машини та обладнання

0

0

0

0

0

0

транспортні засоби

15

0

0

0

15

0

інші

80

92

0

0

80

92

Усього

2 916

2 894

0

0

2 916

2 894

Опис

Термiни та умови користування основними засобами (за основними групами) - термiн користування встановлено по групах згiдно Податкового Кодексу України.

Первiсна вартiсть основних засобiв - 4791 тис.грн.

Ступiнь їх зносу - 39.6%.

Ступiнь їх використання - 100%.

Сума нарахованого зносу - 1897 тис. грн.

Суттєвi змiни у вартостi основних засобiв зумовленi проведеною дооцiнкою основних засобiв до ринкової вартостi.

Обмежень на використання майна емiтента немає.

 

3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов’язань

Дата виникнення

Непогашена частина боргу (тис. грн)

Відсоток за користування коштами (відсоток річних)

Дата погашення

Кредити банку

X

16 234

X

X

у тому числі:

 

Кредит в Укрсоцбанку

29.12.2000

16 234

16

29.05.2015

Зобов’язання за цінними паперами

X

0

X

X

у тому числі:

 

за облігаціями (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за векселями (всього)

X

0

X

X

за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):

X

0

X

X

за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):

X

0

X

X

Податкові зобов'язання

X

525

X

X

Фінансова допомога на зворотній основі

X

1

X

X

Інші зобов'язання

X

57 150

X

X

Усього зобов'язань

X

73 910

X

X

Опис

Зобов'язань за цiнними паперами немає.

 

Інформація про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

 

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

№ з/п

Рік

Кількість зборів, усього

У тому числі позачергових

1

2013

0

0

2

2012

2

1

3

2011

2

1

 

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

 

Так

Ні

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори

X

 

Акціонери

 

X

Депозитарна установа

 

X

Інше (запишіть)

 

 

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

 

Так

Ні

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

 

X

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків

X

 

 

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

 

Так

Ні

Підняттям карток

 

X

Бюлетенями (таємне голосування)

 

X

Підняттям рук

X

 

Інше (запишіть)

 

 

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?

 

Так

Ні

Реорганізація

 

X

Додатковий випуск акцій

 

X

Унесення змін до статуту товариства

 

X

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства

 

X

Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства

 

X

Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради

 

X

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)

 

X

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу

 

X

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді

 

X

Інше (запишіть)

У звiтному перiодi позачерговi загальнi збори не скликались.

 

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? ні

 

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

 

Який склад наглядової ради (за наявності)?

 

(осіб)

Кількість членів наглядової ради

3

Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві

0

Кількість представників держави

0

Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій

0

Кількість представників акціонерів, що володіють менше 10 відсотків акцій

0

Кількість представників акціонерів - юридичних осіб

0

 

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання наглядової ради протягом останніх трьох років? 4

 

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

 

Так

Ні

Стратегічного планування

 

X

Аудиторський

 

X

З питань призначень і винагород

 

X

Інвестиційний

 

X

Інше (запишіть)

Комiтети не створювались

Інше (запишіть)

 

 

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні) так

 

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

 

Так

Ні

Винагорода є фіксованою сумою

 

X

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій

 

X

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства

 

X

Члени наглядової ради не отримують винагороди

X

 

Інше (запишіть)

 

 

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

 

Так

Ні

Галузеві знання і досвід роботи в галузі

 

X

Знання у сфері фінансів і менеджменту

 

X

Особисті якості (чесність, відповідальність)

 

X

Відсутність конфлікту інтересів

 

X

Граничний вік

 

X

Відсутні будь-які вимоги

 

X

Інше (запишіть)

Головою та членами Наглядової ради не можуть бути особи,яким згiдно чинного законодавства України заборонено обiймати посади в органах управлiння господарських товариств

X

 

 

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

 

Так

Ні

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства

X

 

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками

 

X

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)

 

X

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена

 

X

Інше (запишіть)

 

 

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) так, введено посаду ревізора

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

Кількість членів ревізійної комісії 0 осіб.

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 0

 

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

 

Загальні збори акціонерів

Наглядова рада

Виконавчий орган

Не належить до компетенції жодного органу

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)

так

ні

ні

ні

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)

ні

ні

ні

ні

Затвердження річного фінансового звіту або балансу або бюджету

так

ні

ні

ні

Обрання та відкликання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу

ні

так

ні

ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової радиня

так

ні

ні

ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії

так

ні

ні

ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу

ні

так

ні

ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради

так

ні

ні

ні

Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу

ні

так

ні

ні

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій

так

ні

ні

ні

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій

так

ні

ні

ні

Затвердження зовнішнього аудитора

ні

так

ні

ні

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів

ні

так

ні

ні

 

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) так

 

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) ні

 

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

 

Так

Ні

Положення про загальні збори акціонерів

X

 

Положення про наглядову раду

X

 

Положення про виконавчий орган

X

 

Положення про посадових осіб акціонерного товариства

 

X

Положення про ревізійну комісію (або ревізора)

X

 

Положення про акції акціонерного товариства

 

X

Положення про порядок розподілу прибутку

 

X

Інше (запишіть)

Положення про вчинення значних правочинiв та правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть.

 

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

 

Інформація розповсюджується на загальних зборах

Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів

Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві

Копії документів надаються на запит акціонера

Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства

Фінансова звітність, результати діяльності

так

так

так

так

так

Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу

так

ні

так

так

ні

Інформація про склад органів управління товариства

так

так

так

так

ні

Статут та внутрішні документи

ні

ні

так

так

ні

Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення

так

ні

так

так

ні

Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства

ні

так

так

так

ні

 

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) так

 

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

 

Так

Ні

Не проводились взагалі

 

X

Менше ніж раз на рік

 

X

Раз на рік

X

 

Частіше ніж раз на рік

 

X

 

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

 

Так

Ні

Загальні збори акціонерів

 

X

Наглядова рада

X

 

Виконавчий орган

 

X

Інше (запишіть)

 

 

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) так

 

З якої причини було змінено аудитора?

 

Так

Ні

Не задовольняв професійний рівень

 

X

Не задовольняли умови договору з аудитором

 

X

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів

X

 

Інше (запишіть)

Iнших причин немає.

 

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?

 

Так

Ні

Ревізійна комісія (ревізор)

X

 

Наглядова рада

 

X

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства

 

X

Стороння компанія або сторонній консультант

 

X

Перевірки не проводились

 

X

Інше (запишіть)

Iншi органи не здiйснювали перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства у звiтному роцi.

 

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?

 

Так

Ні

З власної ініціативи

X

 

За дорученням загальних зборів

 

X

За дорученням наглядової ради

 

X

За зверненням виконавчого органу

 

X

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів

X

 

Інше (запишіть)

 

 

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) ні

 

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

 

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

 

Так

Ні

Випуск акцій

 

X

Випуск депозитарних розписок

 

X

Випуск облігацій

 

X

Кредити банків

 

X

Фінансування з державного і місцевих бюджетів

 

X

Інше (запишіть)

 

 

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років?

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором

 

Так, плануємо розпочати переговори

 

Так, плануємо розпочати переговори в наступному році

 

Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років

 

Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років

X

Не визначились

 

 

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) ні

 

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? (так/ні) так

 

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) ні

 

У разі наявності в акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий:

 

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) ні; укажіть яким чином його оприлюднено:

 

Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року:

 

 

Звіт про корпоративне управління

 

1. Вкажіть мету провадження діяльності фінансової установи

Мета провадження дiяльностi ПрАТ "УТСК" (вiдповiдно до Статуту ПрАТ   "УТСК"):

1. ПрАТ "УТСК" дiє у вiдповiдностi до чинного законодавства України.

2. ПрАТ "УТСК" є небанкiвською фiнансовою установою (страховою компанiєю).

Вiдповiдно до вимог чинного законодавства ПрАТ "УТСК" предметом безпосередньої дiяльностi є страхування, перестрахування, дiяльнiсть пов'язана з формуванням, розмiщенням та управлiнням страхових резервiв, iнша фiнансова дiяльнiсть у межах, визначених законодавством.

2. Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за фінансовою установою) (для юридичних осіб зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, місцезнаходження; для фізичних осіб - прізвища, імена та по батькові), їх відповідність встановленим законодавством вимогам та зміна їх складу за рік

Власниками iстотної участi в статутному капiталi ПрАТ " УТСК" є:

Фiзичнi особи: Власов Iгор Олександрович - 93,2756% простих iменних акцiй

Юридичнi особи: Вiдстунi

Контролерами ПрАТ "УТСК" є: Власов Iгор Олександрович ( 93, 2756 %. простих iменних акцiй)

Змiни у складi власникiв iстотної участi в статутному капiталi ПрАТ "УТСК" протягом 2013 року вiдбувались в наслiдок придбання Власовим I.О. у колишнiх акцiонерiв 93,2756 % простих iменних акцiй.

3. Вкажіть факти порушення (або про відсутність таких фактів) членами наглядової ради та виконавчого органу фінансової установи внутрішніх правил, що призвело до заподіяння шкоди фінансовій установі або споживачам фінансових послуг

Згiдно даних органiв управлiння ПрАТ "УТСК" Ревiзора ПрАТ "УТСК" та аудитора ПрАТ "УТСК" , - протягом 2013 року вiдсутнi порушення членами Наглядової ради ПрАТ "УТСК" та Правлiння ПрАТ "УТСК" внутрiшнiх правил, якi б призвели до заподiяння шкоди ПрАТ "УТСК" або споживачам фiнансових послуг. Протягом 2013 року, органами управлiння вживались заходи (видавались розпорядження, накази) направленi на покращення системи управлiння у ПрАТ "УТСК", а також удосконалення системи обслуговування клiєнтiв ПрАТ "УТСК".

4. Вкажіть про заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до фінансової установи, у тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу, або про відсутність таких заходів

Протягом 2013 року Нацiональною комiсiєю з регулювання ринкiв фiнансових послуг України до ПрАТ "УТСК" було застосовано 2 заходи впливу. Всi приписи виконано. Iнформацiя стосовно заходiв впливу застосовних вiдносно членiв Наглядової ради вiдсутня.

Заходи впливу вiдносно членiв Правлiння ПрАТ "УТСК" (виконавчого органу) протягом 2013 року не застосовувалися.

5. Вкажіть про наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові характеристики або про відсутність такої системи

Управлiння ризиками у компанiї здiйснюється фiнансовим департаментом компанiї та вiддiлом андеррайтингу. Ключовi характеристики:

Ринковi ризики:

Зниження числа платоспроможних клiєнтiв в корпоративному i роздрiбних клiєнтiв.

Зниження рiвня довiри до страхових компанiй.

Девальвацiя гривнi.

Вiдсутнiсть зростання ВВП.

Андеррайтерськi ризики:

Ризики недостатностi тарифiв.

Вiдхилення збитковостi, перестрахування, операцiйних витрат, великих збиткiв, кумуляцiї i катастроф.

Кредитнi ризики:

Ризик знецiнення активiв, не лiквiдностi активiв, процентної ставки по депозитах, цiнних паперiв, iнвестицiй.

Низький рiвень лiквiдностi комерцiйних банкiв.

Висока ймовiрнiсть розорення декiлькох середнiх i дрiбних банкiв.

Зниження депозитних ставок. Значнi коливання бiржових котирувань протягом усього року.

Операцiйнi ризики:

Ризики управлiння, бухгалтерського облiку та звiтностi.

Помилки при оцiнцi ризикiв.

Вiдсутнiсть антикризових планiв у бiльшостi компанiй.

Високий рiвень ризику отримання балансових збиткiв за пiдсумками року.

6. Вкажіть інформацію про результати функціонування протягом року системи внутрішнього аудиту (контролю), а також дані, зазначені в примітках до фінансової та консолідованої фінансової звітності відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку

Внутрiшнiй аудит допомагає ПрАТ "УТСК" досягти встановлених цiлей шляхом забезпечення систематичного пiдходу до оцiнки та пiдвищення ефективностi процесiв внутрiшнього контролю, управлiння ризиками та корпоративного управлiння. Внутрiшнiй аудит ПрАТ "УТСК" здiйснює нагляд за дотриманням системи внутрiшнього конролю страховика й виносить судження щодо його достатностi та ефективностi.

За результатами перевiрки внутрiшнього аудиту керiвництвом страховика прийнятi вiдповiднi рiшення щодо усунення виявлених недолiкiв, впроваджено рекомендацiї аудитора по зменшенню страхових ризикiв та полiпшенню роботи управлiнь та вiддiлень ПрАТ "УТСК", переглянуто розмiри стахових премiй за окремими видами страхування. Для зменшення фiнансових ризикiв розроблено та впроваджено у дiю ряд заходiв направлених на боротьбу зi страховим шахрайством, доформовано резерви компанiї, посилено контроль за своєчасним поданням страховими агентами фiнансової звiтностi i перерахуванням отриманих ними страхових премiй. Також, посилено внутрiшнiй контроль за монiторингом страхових справ клiєнтiв ПрАТ "УТСК".

7. Вкажіть факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір, або про їх відсутність

Протягом 2013 року фактiв вiдчуження не було

8. Вкажіть результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір

Не було.

9. Вкажіть інформацію про операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї промислово-фінансової групи чи іншого об'єднання, проведені протягом року (така інформація не є комерційною таємницею), або про їх відсутність

Вiдсутнi.

10. Вкажіть інформацію про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку (звіту)

Рекомендацiй протягом року не надходило

11. Вкажіть інформацію про зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової установи, призначеного протягом року (для юридичної особи зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, місцезнаходження; для фізичної особи - прізвище, ім'я та по батькові)

ТОВ "Аудиторська фiрма "Аудитор -Консультант - Юрист", код - 35531560, м. Київ, вул. Чапаєва, 10.

12. Вкажіть інформацію про діяльність зовнішнього аудитора, зокрема:

                загальний стаж аудиторської діяльності

                бiльше 5 рокiв

                кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги фінансовій установі

                2 роки

                перелік інших аудиторських послуг, що надавалися фінансовій установі протягом року

                iнших послуг не надавалось

                випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій внутрішнього аудитора

                конфлiкту iнтересiв протягом 2013 року не виникало;

                ротацію аудиторів у фінансовій установі протягом останніх п'яти років

                ТОВ "Аудиторська фiрма "Аудитор-Консультант -Юрист" є другим аудитором протягим останнiх п'яти рокiв

                стягнення, застосовані до аудитора Аудиторською палатою України протягом року, та факти подання недостовірної звітності фінансової установи, що підтверджена аудиторським висновком (звітом), виявлені органами, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг

                Стягнень, застосованих до аудитора Аудиторською палатою України протягом року, та факти подання недостовiрної звiтностi ПрАТ "УТСК", що пiдтверджена аудиторським висновком, виявленi органами, якi здiйснюють державне регулювання ринкiв фiнансових послуг - не встановлено.

13. Вкажіть інформацію щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, зокрема:

                наявність механізму розгляду скарг

                Наявнiсть механiзму розгляду скарг - у компанiї iснує механiзм розгляду скарг. Так, у ПрАТ "УТСК" ведеться облiк всiх документiв, що надходять на поштову адресу компанiї (в тому числi i скарг), шляхом реєстрацiї кореспонденцiї у вiдповiдному журналi з присвоєнням їй вхiдного номеру та дати. Розподiл документiв, що надiшли до компанiї здiйснюється пiдставi резолюцiй керiвництва, або безпосередньо помiчником голови правлiння компанiї на пiдставi iнформацiї зазначеної у скарзi (скаржник скеровую скаргу на адресу вiдповiдного вiддiлу). В бiльшостi випадкiв, скарги страхувальникiв та потерпiлих осiб надходять на розгляд до вiддiлу врегулювання збиткiв. У випадку, якщо скаржник направляє скарги до контролюючих органiв (Держфiнпослуг, МТСБУ), матерiали паралельно передаються на розгляд до юридичного департаменту пiсля отримання звернень з Нацкомфiнпсолуг або МТСБУ. В юридичному департаментi ПрАТ "УТСК" окремо ведеться облiк запитiв, що надходять вiд МСТБУ та Нацкомфiнпослуг. Контроль за надання вiдповiдей на запити вiдповiдних органiв, оскарження та виконання вимог приписiв, що переданi на розгляд юридичного департаменту ПрАТ "УТСК" здiйснюється безпосередньо директором юридичного департаменту (протягом 2013 року жодного недотримання строкiв в наданнi вiдповiдей, виконаннi або оскарженнi приписiв допущено не було).

                прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого розглядати скарги

                Контроль за надання вiдповiдей на запити вiдповiдних органiв, оскарження та виконання вимог приписiв, що переданi на розгляд юридичного департаменту здiйснюється безпосередньо директором юридичного департаменту.

                стан розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання фінансових послуг (характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених скарг)

                Протягом 2013 року жодного випадку недотримання строкiв в наданнi вiдповiдей, по скаргах страхувальникiв або оскарженнi приписiв допущено не було

                наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою установою та результати їх розгляду

                Вхiднi позови в наявностi. За результатами розгдяду вiдповiдних справ та набрання чинностi рiшень ПрАТ "УТСК" проводяться виплати

 

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

 

Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)

ТОВ "Аудиторська фiрма "Аудитор -Консультант - Юрист"

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)

35531560

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора

м. Київ, вул. Чапаєва, 10

Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України

4082, 13.12.2007

Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів

 

Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності

за 2013 рiк

Думка аудитора

умовно-позитивна

 

-20% на заказ ОСАГО

 

+38 096 382 83 95