Прес-служба

Річна інформація емітента цінних паперів Рекомендовані

Титульний аркуш

 

         Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

 

Голова Правлiння

 

 

 

Григорюк А.Л.

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

МП

26.04.2017

(дата)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Річна інформація емітента цінних паперів

за 2016 рік

 

I. Загальні відомості

 

1. Повне найменування емітента

            Приватне акцiонерне товариство "Українська транспортна страхова компанiя."

2. Організаційно-правова форма

            Акціонерне товариство

3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

            22945712

4. Місцезнаходження

            01033, м.Київ, вул. Саксаганського, 77

5. Міжміський код, телефон та факс

            (044) 303-97-70, (044) 303-97-72

6. Електронна поштова адреса

            Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

 

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

 

 

(дата)

2. Річна інформація опублікована у

 

 

 

 

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Річна інформація розміщена на власній сторінці

http://utico.ua/

в мережі Інтернет

 

 

(адреса сторінки)

 

(дата)


Зміст

         Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації

1. Основні відомості про емітента

X

2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

X

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб

 

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря

 

5. Інформація про рейтингове агентство

 

6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

 

7. Інформація про посадових осіб  емітента:

 

   1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

X

   2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

X

8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

X

9. Інформація про загальні збори акціонерів

X

10. Інформація про дивіденди

 

 11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент

 

12. Відомості про цінні папери емітента:

 

   1) інформація про випуски акцій емітента

X

   2) інформація про облігації емітента

 

   3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом

 

   4) інформація про похідні цінні папери

 

   5) інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій протягом звітного періоду

 

13. Опис бізнесу

 

14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:

 

   1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

X

   2) інформація щодо вартості чистих активів емітента

 

   3) інформація про зобов'язання емітента

X

   4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

 

   5) інформація про собівартість реалізованої продукції

 

   6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

 

   7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

 

   8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість

 

15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів

 

16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду

X

17. Інформація про стан корпоративного управління

X

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій

 

19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:

 

   1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям

 

   2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду

 

   3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття

 

   4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду

 

   5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року

 

20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включенодо складу іпотечного покриття

 

21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

 

22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

 

23. Основні відомості про ФОН

 

24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

 

25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

 

26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

 

27. Правила ФОН

 

28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

X

29. Текст аудиторського висновку (звіту)

 

30. Річна фінансова звітність

 

31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)

X

32. Рiчна фiнансова звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта), що здiйснює забезпечення випуску боргових цiнних паперiв

 

32. Рiчна фiнансова звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта), що здiйснює забезпечення випуску боргових цiнних паперiв

 

33. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

 

34. Примітки:

Вiдомостi щодо участi емiтента в створеннi юридичних осiб не надаються, тому що Товариство не приймало участi в створеннi юридичних осiб.

 

Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря не надається, тому що посада корпоративного секретаря в Товариствi вiдсутня.

 

Iнформацiя про рейтингове агентство не надається ,тому що Товариство не проводило рейтингової оцiнки.

 

Iнформацiя про засновникiв та/або учасникiв емiтента та кiлькiсть i вартiсть акцiй (розмiру часток, паїв), iнформацiя про дивiденди, iнформацiя про юридичних осiб, послугами яких користується емiтент, опис бiзнесу, iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв, текст аудиторського висновку (звiту) не надається, тому що вiдповiдно до вимог Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв розкриття даної iнформацiї не вимагається для приватних акцiонерних товариств, якi не здiйснювали публiчне (вiдкрите) розмiщення цiнних паперiв.

 

Iнформацiя щодо вартостi чистих активiв емiтента не надається, тому що  емiтенти цiнних паперiв, що здiйснюють страхову дiяльнiсть, не вказують розрахунок вартостi чистих активiв.

 

Iнформацiя про облiгацiї емiтента не надається, тому що Товариство не здiйснювало випуск облiгацiй.

 

Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом, не надається, тому що Товариство не здiйснювало випуск iнших цiнних паперiв.

 

Iнформацiя про похiднi цiннi папери емiтента не надається, тому що Товариство не здiйснювало випуск похiдних цiнних паперiв.

 

Iнформацiя про викуп (продаж ранiше викуплених товариством акцiй) власних акцiй протягом звiтного перiоду не надається, тому що Товариство не здiйснювало викуп власних  акцiй  протягом звiтного перiоду.

 

Iнформацiя про прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, iнформацiя про надання згоди на вчинення значних правочинiв та iнформацiя про прийняття рiшення про надання згоди на вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть не надається, тому що в Товариствi не приймались рiшення щодо вчинення правочинiв.

 

Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї та iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї не надається, тому що Товариство не належить до емiтентiв, якi займаються видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi.

 

Iнформацiя, зазначена в пунктах 18-27, не надається, тому що Товариство не випускало iпотечнi облiгацiї, iпотечнi сертифiкати та сертифiкати ФОН.

 

Товариство подає Рiчну фiнансову звiтнiсть, складену вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку.

 

Рiчна фiнансова звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта), що здiйснює забезпечення випуску боргових цiнних паперiв, не надається, тому що Товариство не випускало забезпеченi борговi цiннi папери.

 

Звiт про стан об'єкта нерухомостi не надається, тому що Товариство не випускало цiльових облiгацiй, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомостi.


ІІІ. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

            Приватне акцiонерне товариство "Українська транспортна страхова компанiя."

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)

            А01 №371607

3. Дата проведення державної реєстрації

            29.12.1994

4. Територія (область)

            м.Київ

5. Статутний капітал (грн)

            133958855

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі

            0

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

            0

8. Середня кількість працівників (осіб)

            92

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

            65.12 - Iншi види страхування, крiм страхування життя

10. Органи управління підприємства

            Iнформацiя про органи управлiння вiдповiдно до вимог Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв акцiонерними товариствами не заповнюється.

11. Банки, що обслуговують емітента

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

            АТ "Укрексiмбанк"

2) МФО банку

            322313

3) Поточний рахунок

            2650001004925

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

            АТ "Укрексiмбанк"

5) МФО банку

            322313

6) Поточний рахунок

            2650001004925

 

12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

Вид діяльності

Номер ліцензії (дозволу)

Дата видачі

Державний орган, що видав

Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)

1

2

3

4

5

Особисте страхування працiвникiв вiдомчої(крiм тих, якi працюють в установах i органiзацiях ,що фiнансуються з Державного бюджету України ) та сiльської пожежної охорони i членiв добровiльних пожежних дружин (команд).

АГ 569132

02.12.2010

Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України

 

Опис

Лiцензiя безстрокова, тому iнформацiї стосовно прогнозу щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї не надається.

Особисте страхування вiд нещасних випадкiв на транспортi

АГ 569129

02.12.2010

Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України

 

Опис

Лiцензiя безстрокова, тому iнформацiї стосовно прогнозу щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї не надається.

Страхування вiд вогневих ризикiв та ризикiв стихiйних явищ

АГ 569120

02.12.2010

Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України

 

Опис

Лiцензiя безстрокова, тому iнформацiї стосовно прогнозу щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї не надається.

Страхування вiд нещасних випадкiв

АГ569128

02.12.2010

Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України

 

Опис

Лiцензiя безстрокова, тому iнформацiї стосовно прогнозу щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї не надається.

Страхування наземного транспорту (крiм залiзничного)

АГ 569126

02.12.2010

Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України

 

Опис

Лiцензiя безстрокова, тому iнформацiї стосовно прогнозу щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї не надається.

Страхування повiтряного транспорту

АГ 569131

02.12.2010

Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України

 

Опис

Лiцензiя безстрокова, тому iнформацiї стосовно прогнозу щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї не надається.

Страхування вантажiв та багажу

АГ 569116

02.12.2010

Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України

 

Опис

Лiцензiя безстрокова, тому iнформацiї стосовно прогнозу щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї не надається.

Страхування майна [крiм залiзничного, наземного, повiтряного,Водного транспорту ( морського внутрiшнього та iнших видiв водного транспорту),вантажiв та багажу (вантажобагажу)].

АГ 569123

02.12.2010

Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України

 

Опис

Лiцензiя безстрокова, тому iнформацiї стосовно прогнозу щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї не надається.

Страхування вiдповiдальностi перед третiми особами [ крiм цивiльної вiдпо-вiдальностi власникiв наземного транспорту , вiдповiдальностi власникiв повiтряного транспорту ,вiдповiдальностi власникiв водного транспорту (вклю-чаючи вiдповiдальностi перевiзни

АГ 569130

02.12.2010

Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України

 

Опис

Лiцензiя безстрокова, тому iнформацiї стосовно прогнозу щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї не надається.

Страхування цивiльної вiдповiдальностi власникiв наземного транспорту (включаючи вiдповiдальнiсть перевiзника)

АГ 569118

02.12.2010

Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України

 

Опис

Лiцензiя безстрокова, тому iнформацiї стосовно прогнозу щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї не надається.

Страхування вiдповiдальностi власникiв повiтряного транспорту (включаючи вiдповiдальнiсть перевiзника)

АГ 569119

02.12.2010

Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України

 

Опис

Лiцензiя безстрокова, тому iнформацiї стосовно прогнозу щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї не надається.

Страхування фiнансових ризикiв

АГ 569133

02.12.2010

Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України

 

Опис

Лiцензiя безстрокова, тому iнформацiї стосовно прогнозу щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї не надається.

Страхування медичних витрат

АГ 569125

02.12.2010

Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України

 

Опис

Лiцензiя безстрокова, тому iнформацiї стосовно прогнозу щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї не надається.

Страхування цивiльної вiдповiдальностi суб"єктiв господарювання за шкоду, яку може бути заподiяно пожежами та аварiями на об'єктах пiдвищеної небез-пеки, включаючи пожежовибухонебез-печнi об"єкти та об'єкти, господарська дiяльнiсть на яких може призвести

АГ 569134

02.12.2010

Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України

 

Опис

Лiцензiя безстрокова, тому iнформацiї стосовно прогнозу щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї не надається.

Медичне страхування ( безперервне страхування здоров'я)

АГ 569124

02.12.2010

Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України

 

Опис

Лiцензiя безстрокова, тому iнформацiї стосовно прогнозу щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї не надається.

Авiацiйне страхування цивiльної авiацiї

АГ 569115

02.12.2010

Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України

 

Опис

Лiцензiя безстрокова, тому iнформацiї стосовно прогнозу щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї не надається.

Страхування цивiльної вiдповiдальностi громадян України , що мають у власностi чи iншому законному володiннi зброю, за шкоду, яка може бути заподiяна третiй особi або її майну внаслiдок володiння, зберiгання чи використання цiєї зброї

АГ 569121

02.12.2010

Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України

 

Опис

Лiцензiя безстрокова, тому iнформацiї стосовно прогнозу щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї не надається.

Страхування вiдповiдальностi суб"єктiв перевезення небезпечних вантажiв на випадок настання негативних наслiдкiв при перевезеннi небезпечних вантажiв

АГ 569127

02.12.2010

Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України

 

Опис

Лiцензiя безстрокова, тому iнформацiї стосовно прогнозу щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї не надається.

Страхування врожаю сiльськогосподарських культур i багаторiчних насаджень державними сiльськогосподарськими пiдприємствами, врожаю зернових культур i цукрових бурякiв сiльськогосподарськими пiдприємствами всiх форм власностi

АГ 569117

02.12.2010

Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України

 

Опис

Лiцензiя безстрокова, тому iнформацiї стосовно прогнозу щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї не надається.

Страхування кредитiв (у тому числi вiдпо-вiдальностi позичальника за непогашення кредиту)

АГ 569122

02.12.2010

Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України

 

Опис

Лiцензiя безстрокова, тому iнформацiї стосовно прогнозу щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї не надається.

Страхування цивiльної вiдповiдальностi оператора ядерної установки за ядерну шкоду, яка може бути заподiяна внаслiдок ядерного iнциденту

АГ 569135

02.12.2010

Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України

 

Опис

Лiцензiя безстрокова, тому iнформацiї стосовно прогнозу щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї не надається.

Страхування дiяльнiсть у формi обов'язкового страхування цивiльно-правової вiдповiдальностi приватного нотарiуса

Розпорядження №3037

08.12.2015

Нацiональна комiсiя, що здiйснює держа-вне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг

 

Опис

Лiцензiя безстрокова, тому iнформацiї стосовно прогнозу щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї не надається.

Страхова дiяльнiсть у формi добровiльного страхування сiльськогосподарської продукцiї

Розпорядження №2511

11.10.2016

Нацiональна комiсiя, що здiйснює держа-вне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг

 

Опис

Лiцензiя безстрокова, тому iнформацiї стосовно прогнозу щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї не надається.

Страхова дiяльнiсть у формi  обов'язкового страхування предмета iпотеки вiд ризикiв випадкового знищення, випадкового пошкодження або псування

Розпорядження №1257

14.06.2016

Нацiональна комiсiя, що здiйснює держа-вне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг

 

Опис

Лiцензiя безстрокова, тому iнформацiї стосовно прогнозу щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї не надається.

Страхування цивiльно-правової вiдповiдальностi власникiв наземних транспортних засобiв

АГ 569427

04.02.2011

Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України

 

Опис

Лiцензiя безстрокова, тому iнформацiї стосовно прогнозу щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї не надається.

 

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) Посада

            Голова Правлiння

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

            Григорюк Андрiй Леонiдович

3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи

            - -  -

4) Рік народження

            1976

5) Освіта

            Вища

6) Стаж роботи (років)

            21

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

            Перший заступник Голови Правлiння ПрАТ "УТСК".

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

            16.04.2016, обрано до переобрання

9) Опис

            Як Голова Правлiння Товариства здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю Товариством. До компетенцiї належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової ради. Як Голова Правлiння Товариства органiзовує роботу Правлiння, скликає засiдання, забезпечує ведення протоколiв засiдань. Голова Правлiння Товариства має право без довiреностi дiяти вiд iменi Товариства, вiдповiдно до рiшень Правлiння, в тому числi представляти iнтереси Товариства, вчиняти правочини вiд iменi Товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язковi для виконання всiма працiвниками Товариства, надавати довiреностi (доручення), iншим чином уповноважувати осiб на здiйснення вiд iменi Товариства дiй визначених вказаними документами. Як Член Правлiння Товариства має право вимагати проведення засiдання Правлiння та вносити питання до порядку денного засiдання. У випадку прийняття Правлiнням вiдповiдних рiшень, члени Правлiння мають право дiяти вiд iменi Товариства, в тому числi представляти iнтереси Товариства, вчиняти правочини вiд iменi Товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язковi для виконання всiма працiвниками Товариства.

Рiшенням Наглядової ради Товариства 15.04.2016 р. Першого заступника Голови Правлiння ПрАТ "УТСК" Григорюка Андрiя Леонiдовича переведено на посаду Голови Правлiння Товариства з 16.04.2016 року. Згоди на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Загальний стаж роботи - 21рiк. Посади, якi обiймала посадова особа протягом останнiх п'яти рокiв: Перший заступник Голови Правлiння ПрАТ "УТСК". Посади  на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає.

 

1) Посада

            Член Правлiння

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

            Сторчевий Сергiй Васильович

3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи

            - -  -

4) Рік народження

            1963

5) Освіта

            Вища

6) Стаж роботи (років)

            29

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

            Начальник Управлiння врегулювання страхових випадкiв  ПрАТ "Страхова компанiя "Лафорт".

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

            23.11.2012, обрано до переобрання

9) Опис

            Повноваження та обов'язки:

Як Член Правлiння Товариства має право вимагати проведення засiдання Правлiння та вносити питання до порядку денного засiдання. До компетенцiї належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової ради. У випадку прийняття Правлiнням вiдповiдних рiшень, члени Правлiння мають право дiяти вiд iменi Товариства, в тому числi представляти iнтереси Товариства, вчиняти правочини вiд iменi Товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язковi для виконання всiма працiвниками Товариства.

Змiни посадової особи у звiтному перiодi не було.Згоди на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Загальний стаж  роботи - 29 рокiв. Перелiк попереднiх посад за останнi п'ять рокiв: начальник Управлiння врегулювання страхових випадкiв  ПрАТ "Страхова компанiя "Лафорт" (м. Київ), Директор департаменту врегулювання страхових випадкiв ПрАТ "Українська страхова компанiя  "Княжа Вiєнна  Iншуранс  Груп" (м. Київ). Посади на будь-яких iнших пiдприємствах  не  обiймає.

 

1) Посада

            Член Правлiння

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

            Цимбал Ганна Вiкторiвна

3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи

            - -  -

4) Рік народження

            1974

5) Освіта

            Вища

6) Стаж роботи (років)

            19

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

            ПрАТ "УТСК", Заступник Голови Правлiння з продажiв.

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

            01.12.2016, обрано до переобрання

9) Опис

            Повноваження та обов'язки як Члена Правлiння:

Як Член Правлiння Товариства має право вимагати проведення засiдання Правлiння та вносити питання до порядку денного засiдання. До компетенцiї належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової ради. У випадку прийняття Правлiнням вiдповiдних рiшень, члени Правлiння мають право дiяти вiд iменi Товариства, в тому числi представляти iнтереси Товариства, вчиняти правочини вiд iменi Товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язковi для виконання всiма працiвниками Товариства.

Рiшенням Наглядової ради Товариства 01.12.2016 року Цимбал Ганну Вiкторiвну призначено Членом Правлiння ПрАТ "УТСК". Згоди на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Загальний стаж роботи - 19 рокiв. Перелiк попереднiх посад за останнi п'ять рокiв: Заступник Голови Правлiння з продажiв ПрАТ "УТСК". Посади на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає.

 

1) Посада

            Голова Наглядової ради (акцiонер)

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

            Власов Iгор Олександрович

3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи

            - -  -

4) Рік народження

            1976

5) Освіта

            Вища

6) Стаж роботи (років)

            21

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

            ТОВ" НГК Буковина", заступник генерального директора з фiнансiв.

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

            29.04.2016, обрано до переобрання

9) Опис

            Повноваження та обов'язки: Як Голова Наглядової ради Товариства здiйснює захист прав Акцiонерiв Товариства, i в межах компетенцiї, визначеної чинним законодавством та Статутом контролює та регулює дiяльнiсть Правлiння. Повноваження Голови Наглядової ради Товариства дiйснi з моменту їх затвердження рiшенням Загальних зборiв. Голова Наглядової ради органiзовує її роботу, скликає засiдання Наглядової ради та головує на них, вiдкриває Загальнi збори, органiзовує обрання Секретаря Загальних зборiв, здiйснює iншi повноваження, передбаченi цим Статутом та Положенням про Наглядову раду (у випадку його затвердження Загальними зборами Товариства). Головi Наглядової ради у випадку рiвного розподiлу голосiв членiв Наглядової ради пiд час прийняття рiшень на засiданнi Наглядової ради, належить право вирiшального голосу. Як Член Наглядової ради Товариства здiйснює захист прав Акцiонерiв Товариства, i в межах компетенцiї, визначеної чинним законодавством та Статутом контролює та регулює дiяльнiсть Правлiння. Повноваження Члена Наглядової ради дiйснi з моменту їх затвердження рiшенням Загальних зборiв. Член Наглядової ради не може бути одночасно членом Правлiння Товариства та/або Ревiзором Товариства. Член Наглядової ради, який є представником Акцiонера - юридичної особи, не може передавати свої повноваження iншiй особi До виключної компетенцiї належить: - Затвердження в межах своєї компетенцiї Положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства; - Пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання Акцiонерами позачергових Загальних зборiв; - Прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових Загальних зборiв на вимогу Акцiонерiв або за пропозицiєю Правлiння Товариства; - Прийняття рiшення про анулювання акцiй чи продаж ранiше викуплених Товариством акцiй; - Прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй; - Прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; - Затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених чинним законодавством; - Обрання Голови i членiв Правлiння Товариства, припинення (призупинення) їх повноважень; - Затвердження умов цивiльно-правових, трудових договорiв, якi укладатимуться з членами Правлiння Товариства, встановлення розмiру їх винагороди; - Прийняття рiшення про вiдсторонення Голови Правлiння вiд виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Голови Правлiння; - Обрання та припинення повноважень керiвникiв та членiв iнших органiв управлiння; - Обрання Реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених Статутом; - Обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; - Визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку; - Визначення дати складення перелiку Акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв; - Вирiшення питань про участь (вступ та вихiд) Товариства у нацiональних та мiжнародних промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, в тому числi й страхових, про заснування iнших юридичних осiб, участь Товариства в будь-яких проектах - Прийняття рiшення про вчинення Товариством значних правочинiв у випадках, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства; - Визначення ймовiрностi визнання Товариство неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; - Прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариство та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; - Прийняття рiшення про обрання (замiну) реєстратора власникiв iменних цiнних паперiв Товариство або депозитарiю цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; - Надсилання пропозицiй Акцiонерам про придбання особою (особами, що дiють спiльно) значного пакета акцiй; - Затвердження iнших внутрiшнiх документiв Товариство; - Вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради згiдно iз чинним законодавством та/або Статутом. Питання, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради, не можуть вирiшуватися iншими органами Товариства, крiм Загальних зборiв, за винятком випадкiв, встановлених чинним законодавством.

Загальними зборами Товариства 29.04.2016 року прийнято рiшення обрати Головою Наглядовою ради Товариства Власова Iгоря Олександровича. Згоди на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Загальний стаж  роботи - 21 рiк. Посади, якi обiймала посадова особа протягом останнiх п'яти рокiв: заступник директора з економiки ТОВ" НГК Буковина", фiнансовий директор ПрАТ "УТСК", Голова Наглядової ради. Посади на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає.

 

1) Посада

            Член Наглядової ради

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

            Ширченко Наталiя Олегiвна

3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи

            - -  -

4) Рік народження

            1975

5) Освіта

            Вища

6) Стаж роботи (років)

            24

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

            ТОВ "Сервiс парк", головний бухгалтер.

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

            29.04.2016, обрано до переобрання

9) Опис

            Повноваження та обов'язки: Як Член Наглядової ради Товариства здiйснює захист прав Акцiонерiв Товариства, i в межах компетенцiї, визначеної чинним законодавством та Статутом контролює та регулює дiяльнiсть Правлiння. Повноваження Члена Наглядової ради дiйснi з моменту їх затвердження рiшенням Загальних зборiв. Член Наглядової ради не може бути одночасно членом Правлiння Товариства та/або Ревiзором Товариства. Член Наглядової ради, який є представником Акцiонера - юридичної особи, не може передавати свої повноваження iншiй особi До виключної компетенцiї належить: - Затвердження в межах своєї компетенцiї Положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства; - Пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання Акцiонерами позачергових Загальних зборiв; - Прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових Загальних зборiв на вимогу Акцiонерiв або за пропозицiєю Правлiння Товариства; - Прийняття рiшення про анулювання акцiй чи продаж ранiше викуплених Товариством акцiй; - Прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй; - Прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; - Затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених чинним законодавством; - Обрання Голови i членiв Правлiння Товариства, припинення (призупинення) їх повноважень; - Затвердження умов цивiльно-правових, трудових договорiв, якi укладатимуться з членами Правлiння Товариства, встановлення розмiру їх винагороди; - Прийняття рiшення про вiдсторонення Голови Правлiння вiд виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Голови Правлiння; - Обрання та припинення повноважень керiвникiв та членiв iнших органiв управлiння; - Обрання Реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених Статутом; - Обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; - Визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку; - Визначення дати складення перелiку Акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв; - Вирiшення питань про участь (вступ та вихiд) Товариства у нацiональних та мiжнародних промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, в тому числi й страхових, про заснування iнших юридичних осiб, участь Товариства в будь-яких проектах - Прийняття рiшення про вчинення Товариством значних правочинiв у випадках, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства; - Визначення ймовiрностi визнання Товариство неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; - Прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариство та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; - Прийняття рiшення про обрання (замiну) реєстратора власникiв iменних цiнних паперiв Товариство або депозитарiю цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; - Надсилання пропозицiй Акцiонерам про придбання особою (особами, що дiють спiльно) значного пакета акцiй; - Затвердження iнших внутрiшнiх документiв Товариство; - Вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради згiдно iз чинним законодавством та/або Статутом. Питання, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради, не можуть вирiшуватися iншими органами Товариства, крiм Загальних зборiв, за винятком випадкiв, встановлених чинним законодавством.

 

Рiшенням Загальних зборiв Товариства 29.04.2016 р. Ширченко Наталiю Олегiвну обрано Членом Наглядової ради ПрАТ "УТСК". Згоди на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Загальний стаж роботи - 24 роки. Перелiк попереднiх посад за останнi п'ять рокiв: головний бухгалте. Посади, якi обiймає на будь-яких iнших пiдприємствах: головний бухгалтер, ТОВ "Ленд Лорд",  мiсцезнаходження: м. Київ, вул. Мечникова, 2.

 

1) Посада

            Член Наглядової ради

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

            Виштак Олександр Анатолiйович

3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи

            - -  -

4) Рік народження

            1978

5) Освіта

            Вища

6) Стаж роботи (років)

            16

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

            ТОВ "АВIТОН БУДПРОЕКТ", фiнансовий директор.

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

            29.04.2016, обрано до переобрання

9) Опис

            Повноваження та обов'язки: Як Член Наглядової ради Товариства здiйснює захист прав Акцiонерiв Товариства, i в межах компетенцiї, визначеної чинним законодавством та Статутом контролює та регулює дiяльнiсть Правлiння. Повноваження Члена Наглядової ради дiйснi з моменту їх затвердження рiшенням Загальних зборiв. Член Наглядової ради не може бути одночасно членом Правлiння Товариства та/або Ревiзором Товариства. Член Наглядової ради, який є представником Акцiонера - юридичної особи, не може передавати свої повноваження iншiй особi До виключної компетенцiї належить: - Затвердження в межах своєї компетенцiї Положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства; - Пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання Акцiонерами позачергових Загальних зборiв; - Прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових Загальних зборiв на вимогу Акцiонерiв або за пропозицiєю Правлiння Товариства; - Прийняття рiшення про анулювання акцiй чи продаж ранiше викуплених Товариством акцiй; - Прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй; - Прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; - Затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених чинним законодавством; - Обрання Голови i членiв Правлiння Товариства, припинення (призупинення) їх повноважень; - Затвердження умов цивiльно-правових, трудових договорiв, якi укладатимуться з членами Правлiння Товариства, встановлення розмiру їх винагороди; - Прийняття рiшення про вiдсторонення Голови Правлiння вiд виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Голови Правлiння; - Обрання та припинення повноважень керiвникiв та членiв iнших органiв управлiння; - Обрання Реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених Статутом; - Обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; - Визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку; - Визначення дати складення перелiку Акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв; - Вирiшення питань про участь (вступ та вихiд) Товариства у нацiональних та мiжнародних промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, в тому числi й страхових, про заснування iнших юридичних осiб, участь Товариства в будь-яких проектах - Прийняття рiшення про вчинення Товариством значних правочинiв у випадках, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства; - Визначення ймовiрностi визнання Товариство неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; - Прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариство та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; - Прийняття рiшення про обрання (замiну) реєстратора власникiв iменних цiнних паперiв Товариство або депозитарiю цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; - Надсилання пропозицiй Акцiонерам про придбання особою (особами, що дiють спiльно) значного пакета акцiй; - Затвердження iнших внутрiшнiх документiв Товариство; - Вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради згiдно iз чинним законодавством та/або Статутом. Питання, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради, не можуть вирiшуватися iншими органами Товариства, крiм Загальних зборiв, за винятком випадкiв, встановлених чинним законодавством.

Рiшенням Загальних зборiв Товариства 29.04.2016 р. Виштака Олександра Анатолiйовича обрано Членом Наглядової ради ПрАТ "УТСК". Згоди на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Загальний стаж роботи - 16 рокiв. Перелiк попереднiх посад за останнi п'ять рокiв: фiнансовий директор, Член Наглядової ради. Обiймає посаду фiнансового директора ТОВ "АВIТОН БУДПРОЕКТ", 03148, м. Київ, вул.Гната Юри, буд. 9, кiм. 414.

 

1) Посада

            Член Наглядової ради

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

            Полянський Павло Миколайович

3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи

            - -  -

4) Рік народження

            1976

5) Освіта

            Вища

6) Стаж роботи (років)

            18

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

            Пiдприємець.

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

            29.04.2016, обрано до переобрання

9) Опис

            Повноваження та обов'язки: Як Член Наглядової ради Товариства здiйснює захист прав Акцiонерiв Товариства, i в межах компетенцiї, визначеної чинним законодавством та Статутом контролює та регулює дiяльнiсть Правлiння. Повноваження Члена Наглядової ради дiйснi з моменту їх затвердження рiшенням Загальних зборiв. Член Наглядової ради не може бути одночасно членом Правлiння Товариства та/або Ревiзором Товариства. Член Наглядової ради, який є представником Акцiонера - юридичної особи, не може передавати свої повноваження iншiй особi До виключної компетенцiї належить: - Затвердження в межах своєї компетенцiї Положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства; - Пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання Акцiонерами позачергових Загальних зборiв; - Прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових Загальних зборiв на вимогу Акцiонерiв або за пропозицiєю Правлiння Товариства; - Прийняття рiшення про анулювання акцiй чи продаж ранiше викуплених Товариством акцiй; - Прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй; - Прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; - Затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених чинним законодавством; - Обрання Голови i членiв Правлiння Товариства, припинення (призупинення) їх повноважень; - Затвердження умов цивiльно-правових, трудових договорiв, якi укладатимуться з членами Правлiння Товариства, встановлення розмiру їх винагороди; - Прийняття рiшення про вiдсторонення Голови Правлiння вiд виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Голови Правлiння; - Обрання та припинення повноважень керiвникiв та членiв iнших органiв управлiння; - Обрання Реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених Статутом; - Обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; - Визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку; - Визначення дати складення перелiку Акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв; - Вирiшення питань про участь (вступ та вихiд) Товариства у нацiональних та мiжнародних промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, в тому числi й страхових, про заснування iнших юридичних осiб, участь Товариства в будь-яких проектах - Прийняття рiшення про вчинення Товариством значних правочинiв у випадках, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства; - Визначення ймовiрностi визнання Товариство неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; - Прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариство та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; - Прийняття рiшення про обрання (замiну) реєстратора власникiв iменних цiнних паперiв Товариство або депозитарiю цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; - Надсилання пропозицiй Акцiонерам про придбання особою (особами, що дiють спiльно) значного пакета акцiй; - Затвердження iнших внутрiшнiх документiв Товариство; - Вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради згiдно iз чинним законодавством та/або Статутом. Питання, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради, не можуть вирiшуватися iншими органами Товариства, крiм Загальних зборiв, за винятком випадкiв, встановлених чинним законодавством.

Змiни посадової особи у звiтному перiодi не було. Рiшенням Загальних зборiв Товариства 29.04.2016 р. Полянського Павла Миколайовича обрано Членом Наглядової ради ПрАТ "УТСК". Згоди на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Загальний стаж роботи - 18 рокiв. Перелiк попереднiх посад за останнi п'ять рокiв: пiдприємець, Член Наглядової ради. Посади на будь-яких iнших пiдприємствах  не обiймає (пiдприємець).

 

1) Посада

            Член Наглядової ради

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

            Ковальонок Iгор Павлович

3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи

            - -  -

4) Рік народження

            1964

5) Освіта

            Вища

6) Стаж роботи (років)

            33

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

            ТОВ "АВIТОН БУДПРОЕКТ", директор.

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

            29.04.2016, обрано до переобрання

9) Опис

            Повноваження та обов'язки: Як Член Наглядової ради Товариства здiйснює захист прав Акцiонерiв Товариства, i в межах компетенцiї, визначеної чинним законодавством та Статутом контролює та регулює дiяльнiсть Правлiння. Повноваження Члена Наглядової ради дiйснi з моменту їх затвердження рiшенням Загальних зборiв. Член Наглядової ради не може бути одночасно членом Правлiння Товариства та/або Ревiзором Товариства. Член Наглядової ради, який є представником Акцiонера - юридичної особи, не може передавати свої повноваження iншiй особi До виключної компетенцiї належить: - Затвердження в межах своєї компетенцiї Положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства; - Пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання Акцiонерами позачергових Загальних зборiв; - Прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових Загальних зборiв на вимогу Акцiонерiв або за пропозицiєю Правлiння Товариства; - Прийняття рiшення про анулювання акцiй чи продаж ранiше викуплених Товариством акцiй; - Прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй; - Прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; - Затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених чинним законодавством; - Обрання Голови i членiв Правлiння Товариства, припинення (призупинення) їх повноважень; - Затвердження умов цивiльно-правових, трудових договорiв, якi укладатимуться з членами Правлiння Товариства, встановлення розмiру їх винагороди; - Прийняття рiшення про вiдсторонення Голови Правлiння вiд виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Голови Правлiння; - Обрання та припинення повноважень керiвникiв та членiв iнших органiв управлiння; - Обрання Реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених Статутом; - Обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; - Визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку; - Визначення дати складення перелiку Акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв; - Вирiшення питань про участь (вступ та вихiд) Товариства у нацiональних та мiжнародних промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, в тому числi й страхових, про заснування iнших юридичних осiб, участь Товариства в будь-яких проектах - Прийняття рiшення про вчинення Товариством значних правочинiв у випадках, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства; - Визначення ймовiрностi визнання Товариство неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; - Прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариство та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; - Прийняття рiшення про обрання (замiну) реєстратора власникiв iменних цiнних паперiв Товариство або депозитарiю цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; - Надсилання пропозицiй Акцiонерам про придбання особою (особами, що дiють спiльно) значного пакета акцiй; - Затвердження iнших внутрiшнiх документiв Товариство; - Вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради згiдно iз чинним законодавством та/або Статутом. Питання, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради, не можуть вирiшуватися iншими органами Товариства, крiм Загальних зборiв, за винятком випадкiв, встановлених чинним законодавством.

Змiни посадової особи у звiтному перiодi не було. Рiшенням Загальних зборiв Товариства 29.04.2016 р. Ковальонка Iгоря Павловича обрано Членом Наглядової ради ПрАТ "УТСК". Згоди на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Загальний стаж роботи - 33 роки. Перелiк попереднiх посад за останнi п'ять рокiв: директор, Член Наглядової ради. Обiймає посаду директора ТОВ "АВIТОН БУДПРОЕКТ", 03148, м.Київ, вул. Гната Юри, буд. 9, кiм. 414.

 

1) Посада

            Ревiзор

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

            Секер Iрина Володимирiвна

3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи

            - -  -

4) Рік народження

            1971

5) Освіта

            Вища

6) Стаж роботи (років)

            22

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

            ТОВ " Українськi Енергетичнi Технологiї", головний  бухгалтер.

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

            30.08.2014, обрано на три роки

9) Опис

            Повноваження та обов'язки: перевiрка вiдповiдностi документiв про фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства, у тому числi укладених договорiв i вчинених правочинiв, вимогам законодавства та внутрiшнiх документiв Товариства; перевiрка вiдповiдностi порядку ведення бухгалтерського облiку i складання фiнансової звiтностi вiдповiдним нормативним актам; аналiз фiнансового стану Товариства; аналiз своєчасностi i правильностi розрахункiв iз бюджетами рiзних рiвнiв та акцiонерами Товариства; оцiнка економiчної ефективностi фiнансово-господарських операцiй Товариства. Змiни посадової особи у звiтному перiодi не було. Згоди на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи - 22 роки. Iншi посади, якi обiймала посадова особа протягом останнiх п'яти рокiв: головий бухгалтер ТОВ " Українськi Енергетичнi Технологiї". Обiймає посаду головного бухгалтера ТОВ "КВОЛИТI СЕРВIС", м. Київ, вул. Мечникова, 2.

 

1) Посада

            Тимчасово виконуюча обов'язки Головного бухгалтера

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

            Бзенко Надiя Василiвна

3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи

            - -  -

4) Рік народження

            1966

5) Освіта

            Вища

6) Стаж роботи (років)

            29

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

            ПрАТ "УТСК", заступник Головного бухгалтера.

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

            31.12.2015, обрано безстроково

9) Опис

            Повноваження та обов'язки як головного бухгалтера:

Забезпечує ведення бухгалтерського облiку, дотримуючись єдиних методологiчних засад, встановлених Законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", з урахуванням особливостей дiяльностi пiдприємства i технологiї оброблення облiкових даних. Органiзує роботу бухгалтерської служби, контроль за вiдображенням на рахунках бухгалтерського облiку всiх господарських операцiй вiдповiдно до  Нацiональних стандартiв України. Вимагає вiд пiдроздiлiв, служб та працiвникiв забезпечення неухильного дотримання порядку оформлення та подання до облiку первинних документiв. Контролює своєчасне здiйснення облiку витрат, повязаних зi страховою дiяльнiстю, своєчасне здiйснення облiку виконання кошторисiв витрат, пов'язаних iз наданням страхових послуг. Вживає всiх необхiдних заходiв для запобiгання несанкцiонованому та непомiтному виправленню записiв у первинних документах i регiстрах бухгалтерського облiку та збереження оброблених документiв, регiстрiв i звiтностi протягом встановленого термiну. Забезпечує складання на основi даних бухгалтерського облiку фiнансової звiтностi пiдприємства, пiдписання її та подання в установленi строки вiдповiдно до  статей 33,34 ЗУ "Про страхування" та статтi 14  ЗУ "Про бухгалтерський облiк  та фiнансову звiтнiсть в Українi" та Розпорядження Державної комiсiї з регулювання ринкiв фiнансових послуг України №39 вiд 03.02.04р. Здiйснює заходи щодо надання повної, правдивої та неупередженої iнформацiї про фiнансовий стан, результати дiяльностi та рух коштiв пiдприємства.  Бере участь у пiдготовцi та поданнi iнших видiв перiодичної звiтностi, якi передбачають пiдпис головного бухгалтера, до органiв вищого рiвня у вiдповiдностi з нормативними актами, затвердженими формами та iнструкцiями. Здiйснює контроль за дотриманням порядку формування первинних i бухгалтерських документiв, розрахункiв i платiжних зобов'язань, витрат фонду заробiтної плати,  перевiрок органiзацiї бухгалтерського облiку i звiтностi, а також документальних ревiзiй у пiдроздiлах компанiї. Здiйснює контроль за веденням касових операцiй, рацiональним та ефективним використанням матерiальних, трудових та фiнансових ресурсiв. Бере участь у проведеннi iнвентаризацiйної роботи на пiдприємствi, оформленнi матерiалiв, пов'язаних з нестачею та вiдшкодуванням втрат вiд нестачi, крадiжки i псування активiв пiдприємства. Контролює питання передачi у необхiдних випадках матерiалiв у  слiдчi i судовi органи. Забезпечує перевiрку стану бухгалтерського облiку у фiлiях, представництвах, вiддiленнях та iнших вiдокремлених пiдроздiлах.

 Приймає участь у:

- проведеннi  економiчного аналiзу господарсько-фiнансової дiяльностi компанiї  за даними бухгалтерського облiку i звiтностi, з  метою виявлення внутрiшньогосподарських резервiв, усунення збиткiв;

- визначеннi  облiкової полiтики компанiї, внесення змiн до обраної облiкової полiтики, вибору форми бухгалтерського облiку з урахуванням дiяльностi компанiї i технологiї оброблення облiкових даних;

- розробленнi системи i форм внутрiшньогосподарського (управлiнського) облiку та правил документообiгу, додаткової системи рахункiв i регiстрiв аналiтичного облiку, звiтностi i контролю господарських операцiй;

- визначеннi прав працiвникiв на пiдписання первинних та зведених облiкових документiв;

- вибору оптимальної структури бухгалтерської служби та чисельностi її працiвникiв, пiдвищення професiйного рiвня бухгалтерiв, забезпечення їх довiдковими матерiалами;

- полiпшеннi системи iнформацiйного забезпечення управлiння та шляхiв проходження обробленої iнформацiї до виконавцiв;

- впровадженнi автоматизованої системи оброблення даних бухгалтерського облiку з урахуванням особливостей дiяльностi пiдприємства чи удосконалення дiючої;

Забезпечує суворе дотримання трудової фiнансової i касової дисциплiни, кошторисiв адмiнiстративно-господарських  та iнших витрат, законнiсть  списання з бухгалтерських  балансiв недостач, дебiторської заборгованостi та iнших витрат, збереження бухгалтерських документiв, оформлення  i передача їх у встановленому порядку  в архiв. Надає Головi Правлiння  звiти в обсязi   i термiни,  встановленi внутрiшнiми нормативними документами компанiї.

Змiни посадової особи у звiтному перiодi не було. Згоди на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи - 29 рокiв. Перелiк попереднiх посад за останнi п'ять рокiв: заступник Головного бухгалтера ПрАТ "УТСК", головний бухгалтер Київської фiлiї ПрАТ "СК "АХА". Посади на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає.

 

1) Посада

            Внутрiшнiй аудитор

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

            Полежака Ганна Станiславiвна

3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи

            - -  -

4) Рік народження

            1975

5) Освіта

            Вища

6) Стаж роботи (років)

            21

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

            АТ "Ощадбанк", контролер-касир.

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

            31.08.2015, обрано безстроково

9) Опис

            Повноваження та обов'язкiв:

- Проводити перевiрки з метою здiйснення оцiнки адекватностi та ефективностi системи внутрiшнього контролю Установи, її вiдповiдностi ступеню потенцiйного ризику, притаманного дiяльностi Установи, а також оцiнювати його.

- Забезпечувати органiзацiю постiйного контролю за дотриманням працiвниками Установи встановлених процедур проведення операцiй, функцiй та повноважень згiдно з покладеними на них обов'язками.

- Проводити розгляд фактiв порушень працiвниками Установи чинного законодавства, у тому числi нормативно-правових актiв Нацкомфiнпослуг та внутрiшнiх документiв, якi регулюють дiяльнiсть Установи.

- Iнформувати виконавчий орган Установи про недопущення дiй, результатом яких може стати порушення чинного законодавства, в тому числi нормативно-правових актiв Нацкомфiнпослуг.

- Розробляти рекомендацiї щодо усунення виявлених порушень, покращення системи внутрiшнього контролю та здiйснювати контроль за їх виконанням.

- Забезпечувати схороннiсть та повернення одержаних вiд структурних пiдроздiлiв Установи документiв на всiх носiях.

- Забезпечувати повноту документування кожного факту перевiрки, оформлювати письмово висновки, де мають бути вiдображенi усi питання, вивченi пiд час перевiрки, та рекомендацiї, наданi керiвництву Установи.

Змiни посадової особи у звiтному перiодi не було. Згоди на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи - 21 рiк. Перелiк попереднiх посад за останнi п'ять рокiв: начальник вiддiлу фiнансово - економiчної звiтностi та аналiзу  ПрАТ "УТСК". Обiймає посаду начальника вiддiлу фiнансово - економiчної звiтностi та аналiзу  ПрАТ "УТСК". Посади на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає.

 


2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи

Кількість акцій (шт.)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

Прості іменні

Прості на пред’явника

Привілейо-вані іменні

Привілейо-вані на пред'явника

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Голова Правлiння

Григорюк Андрiй Леонiдович

- -  -

0

0

0

0

0

0

Член Правлiння

Сторчевий Сергiй Васильович

- -  -

0

0

0

0

0

0

Член Правлiння

Цимбал Ганна Вiкторiвна

- -  -

0

0

0

0

0

0

Голова Наглядової ради (акцiонер)

Власов Iгор Олександрович

- -  -

1 219 237

99,9353

1 219 237

0

0

0

Член Наглядової ради (представник акцiонера)

Ширченко Наталiя Олегiвна

- -  -

0

0

0

0

0

0

Член Наглядової ради (представник акцiонера)

Виштак Олександр Анатолiйович

- -  -

0

0

0

0

0

0

Член Наглядової ради (представник акцiонера)

Полянський Павло Миколайович

- -  -

0

0

0

0

0

0

Член Наглядової ради (представник акцiонера)

Ковальонок Iгор Павлович

- -  -

0

0

0

0

0

0

Ревiзор

Секер Iрина Володимирiвна

- -  -

0

0

0

0

0

0

Тимчасово виконуюча обв'язки Головного бухгалтера

Бзенко Надiя Василiвна

- -  -

0

0

0

0

0

0

Внутрiшнiй аудитор

Полежака Ганна Станiславiвна

- -  -

0

0

0

0

0

0

Усього

1 219 237

99,9353

1 219 237

0

0

0

 


VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

Найменування юридичної особи

Код за ЄДРПОУ

Місцезнаходження

Кількість акцій (шт.)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Від загальної кількості голосуючих акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

Прості іменні

Прості на пред'явника

Привілейовані іменні

Привілейовані на пред'явника

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи

Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт

Кількість акцій (шт.)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Від загальної кількості голосуючих акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

Прості іменні

Прості на пред'явника

Привілейовані іменні

Привілейовані на пред'явника

Власов Iгор Олександрович

- -  -

1 219 237

99,9353

99,9353

1 219 237

0

0

0

Усього

1 219 237

99,9353

99,9353

1 219 237

0

0

0


VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів

чергові

позачергові

X

 

Дата проведення

29.04.2016

Кворум зборів

99,9354

Опис

Перелiк питань, що розглядались на загальних зборах: 1. Обрання лiчильної комiсiї для здiйснення пiдрахунку голосiв на загальних зборах акцiонерiв. 2. Розгляд Звiту Правлiння Товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2015 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду цього звiту. Визначення напрямкiв розвитку та планiв на 2016 рiк. 3. Розгляд Звiту Наглядової ради за результатами дiяльностi у 2015 р. 4. Про припинення повноважень членiв Наглядової ради Товариства. 5. Про обрання членiв Наглядової ради Товариства. 6. Про затвердження умов цивiльно-правових договорiв, що будуть укладатися з членами Наглядової ради Товаритсва, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв з членами Наглядової ради. 7. Розгляд Звiту Ревiзора щодо фiнансової звiтностi Товариства за 2015 р. та прийняття рiшення за наслiдками розгляду цього звiту. 8. Затвердження рiчного звiту Товариства за 2015 р. 9. Порядок розподiлу прибутку (покриття збиткiв) Товариства за 2015 р. 10. Внесення змiн до Статуту Товариства. Особи, що подавали пропозицiї до перелiку питань порядку денного, - порядок денний затверджувався Наглядовю радою, iнших пропозицiй не було. Результати розгляду питань порядку денного: з першого питання порядку денного ВИРIШИЛИ: 1. Затвердити Лiчильну комiсiю у складi: Голова Лiчильної комiсiї      - Руденко Дмитро Володимирович; Член Лiчильної комiсiї - Комаровська Олена Iгорiвна; Член Лiчильної комiсiї            - Мезецький  Максим Сергiйович. З другого питання порядку денного ВИРIШИЛИ: затвердити Звiт Правлiння ПрАТ "УТСК" за 2015 рiк (додаток № 1) та подовжити повноваження членiв Правлiння Товариства до наступних щорiчних загальних Зборiв Товариства. З третього питання порядку денного ВИРIШИЛИ: затвердити Звiт Наглядової ради ПрАТ "УТСК" за 2015 рiк (додаток № 2). З четвертого питання порядку денного ВИРIШИЛИ: припинити повноваження членiв Наглядової ради Товариства у повному складi. З п'ятого питання порядку денного ВИРIШИЛИ: обрати новий склад Наглядової ради Товариства, вiдповiдно до пропозицiй акцiонера ПрАТ "УТСК", який приймає участь в голосуваннi, а саме: Власова Iгор Олександрович - Головою Наглядової ради; Ширченко Наталiя Олегiвна - членом Наглядової ради; Виштак  Олександр Анатолiйович - членом Наглядової ради, Ковальонок Iгор Павлович - членом Наглядової ради, Полянський Павло Миколайович - членом Наглядової ради. З шостого питання порядку денного ВИРIШИЛИ: затвердити цивiльно-правовi договори з членами Наглядової ради Товариства з встановленням розмiру винагороди, згiдно наданих додаткiв, та уповноважити Голову Правлiння ПрАТ "УТСК" Григорюка Андрiя Леонiдовича на пiдписання вiдповiдних цивiльно-правових договорiв з членами Наглядової ради Товариства. З сьомого питання порядку денного ВИРIШИЛИ: затвердити Звiт Ревiзора ПрАТ "УТСК" за 2015 рiк та подовжити повноваження Ревiзора Товариства до наступних загальних зборiв ПрАТ "УТСК". З восьмого питання порядку денного ВИРIШИЛИ: затвердити рiчний звiт та фiнансову звiтнiсть  Товариства за 2015 рiк. З дев'ятого питання порядку денного ВИРIШИЛИ: дивiденди за результатами фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2015 рiк не нараховувати та не виплачувати. З десятого питання порядку денного ВИРIШИЛИ: 1) внести змiни та доповнення до Статуту Приватного акцiонерного товариства "Українська транспортна страхова компанiя", шляхом затвердження нової редакцiї Статуту Приватного акцiонерного товариства "Українська транспортна страхова компанiя"(додаток 9);         2) зобов'язати Голову зборiв Власова Iгоря Олександровича пiдписати нову редакцiю Статуту Товариства; 3) зобов'язати Голову Правлiння Товариства Григорюка А.Л., в строк, до 24 липня 2016 року, здiйснити всi необхiднi та достатнi дiї щодо державної реєстрацiї Статуту, в т.ч. видати необхiднi довiреностi третiм особам для проведення реєстрацiйних дiй та представлення iнтересiв Товариства з питань, пов'язаних з реєстрацiю нової редакцiї Статуту у всiх органах державної влади та управлiння. 

 


X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

Найменування органу, що зареєстрував випуск

Міжнародний ідентифікаційний номер

Тип цінного папера

Форма існування та форма випуску

Номінальна вартість (грн)

Кількість акцій (шт.)

Загальна номінальна вартість (грн)

Частка у статутному капіталі (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

22.10.1997

835/1/97

Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку України

-

Акція проста документарна іменна

Бездокументарні іменні

109,8

2 500

274 500

100

Опис

На внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках торгiвля цiнними паперами Товариства не проводилась. Фактiв лiстингу/делiстингу цiнних паперiв Товариства на фондових бiржах не було. Мiжнародний iдентифiкацiйний номер акцiям не призначався. Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй № 835/1/97  дата реєстрацiї 22.10.1997 р., видане Державною  комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку України, втратило чиннiсть.

22.12.1997

1044/1/97

Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку України

-

Акція проста документарна іменна

Бездокументарні іменні

109,8

2 000

219 600

100

Опис

На внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках торгiвля цiнними паперами Товариства не проводилась. Фактiв лiстингу/делiстингу цiнних паперiв Товариства на фондових бiржах не було. Мiжнародний iдентифiкацiйний номер акцiям не призначався. Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй № 1044/1/97  дата реєстрацiї 22.12.1997 р., видане Державною  комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку України, в зв'язку iз зменшенням статутного капiталу,  втратило чиннiсть.

26.05.1998

272/1/98

Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку України

-

Акція проста документарна іменна

Бездокументарні іменні

109,8

11 500

1 262 700

100

Опис

На внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках торгiвля цiнними паперами Товариства не проводилась. Фактiв лiстингу/делiстингу цiнних паперiв Товариства на фондових бiржах не було. Мiжнародний iдентифiкацiйний номер акцiям не призначався. Спосiб розмiщення - закрите (приватне) розмiщення. Мета емiсiї - збiльшення статутного капiталу виходячi з вимог законодавства України до страхових компанiй.

Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй № 272/1/98  дата реєстрацiї 26.05.1998 р., видане Державною  комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку України,  втратило чиннiсть.

15.05.2001

207/1/01

Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку України

-

Акція проста документарна іменна

Бездокументарні іменні

109,8

45 540

5 000 292

100

Опис

На внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках торгiвля цiнними паперами Товариства не проводилась. Фактiв лiстингу/делiстингу цiнних паперiв Товариства на фондових бiржах не було. Мiжнародний iдентифiкацiйний номер акцiям не призначався. Спосiб розмiщення - закрите (приватне) розмiщення. Мета емiсiї - збiльшення статутного капiталу виходячi з вимог законодавства України до страхових компанiй. Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй № 207/1/01  дата реєстрацiї 15.05.2001 р., видане Державною  комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку України,  втратило чиннiсть.

12.06.2002

270/1/02

Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку України

-

Акція проста документарна іменна

Бездокументарні іменні

109,8

91 075

10 000 035

100

Опис

На внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках торгiвля цiнними паперами Товариства не проводилась. Фактiв лiстингу/делiстингу цiнних паперiв Товариства на фондових бiржах не було. Мiжнародний iдентифiкацiйний номер акцiям не призначався. Спосiб розмiщення - закрите (приватне) розмiщення. Мета емiсiї - збiльшення статутного капiталу виходячi з вимог законодавства України до страхових компанiй. Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй №270/1/02  дата реєстрацiї 12.06.2002 р., видане Державною  комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку України,  втратило чиннiсть.

15.04.2003

167/1/03

Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку України

-

Акція проста документарна іменна

Бездокументарні іменні

109,8

182 150

20 000 070

100

Опис

На внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках торгiвля цiнними паперами Товариства не проводилась. Фактiв лiстингу/делiстингу цiнних паперiв Товариства на фондових бiржах не було. Спосiб розмiщення - закрите (приватне) розмiщення. Мiжнародний iдентифiкацiйний номер акцiям не призначався. Мета емiсiї - збiльшення статутного капiталу виходячi з вимог законодавства України до страхових компанiй. Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй №167/1/03  дата реєстрацiї 15.04.2003 р., видане Державною  комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку України,  втратило чиннiсть.

20.11.2003

581/1/03

Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку України

-

Акція проста документарна іменна

Бездокументарні іменні

109,8

910 747

100 000 020,6

100

Опис

На внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках торгiвля цiнними паперами Товариства не проводилась. Фактiв лiстингу/делiстингу цiнних паперiв Товариства на фондових бiржах не було. Мiжнародний iдентифiкацiйний номер акцiям не призначався. Спосiб розмiщення - закрите (приватне) розмiщення. Мета емiсiї - збiльшення статутного капiталу виходячi з вимог законодавства України до страхових компанiй. Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй №581/1/03  дата реєстрацiї 20.11.2003 р., видане Державною  комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку України,  втратило чиннiсть.

10.01.2005

08/1/05

Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку України

-

Акція проста документарна іменна

Бездокументарні іменні

109,8

1 023 532

112 383 813,6

100

Опис

На внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках торгiвля цiнними паперами Товариства не проводилась. Фактiв лiстингу/делiстингу цiнних паперiв Товариства на фондових бiржах не було. Спосiб розмiщення - закрите (приватне) розмiщення. Мiжнародний iдентифiкацiйний номер акцiям не призначався. Мета емiсiї - збiльшення статутного капiталу виходячi з вимог законодавства України до страхових компанiй. Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй №08/1/05  дата реєстрацiї 10.01.2005 р., видане Державною  комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку України,  втратило чиннiсть.

18.01.2006

13/1/06

Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку України

-

Акція проста документарна іменна

Бездокументарні іменні

109,8

1 157 963

127 144 337,4

100

Опис

На внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках торгiвля цiнними паперами Товариства не проводилась. Фактiв лiстингу/делiстингу цiнних паперiв Товариства на фондових бiржах не було. Мiжнародний iдентифiкацiйний номер акцiям не призначався. Спосiб розмiщення - закрите (приватне) розмiщення. Мета емiсiї - збiльшення статутного капiталу виходячi з вимог законодавства України до страхових компанiй. Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй №13/1/06  дата реєстрацiї 18.01.2006 р., видане Державною  комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку України,  втратило чиннiсть.

27.03.2007

122/1/07

Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку України

UA1012141008

Акція проста документарна іменна

Бездокументарні іменні

109,8

1 220 026

133 958 854,8

100

Опис

На внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках торгiвля цiнними паперами Товариства не проводилась. Фактiв лiстингу/делiстингу цiнних паперiв Товариства на фондових бiржах не було. Спосiб розмiщення - закрите (приватне) розмiщення. Мета емiсiї - збiльшення статутного капiталу виходячi з вимог законодавства України до страхових компанiй. Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй №122/1/07  дата реєстрацiї 27.03.2007 р., видане Державною  комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку України,  втратило чиннiсть.

12.10.2010

867/1/10

Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку України

UA1012141008

Акція проста бездокументарна іменна

Бездокументарні іменні

109,8

1 220 026

133 958 854,8

100

Опис

На внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках торгiвля цiнними паперами Товариства не проводилась. Фактiв лiстингу/делiстингу цiнних паперiв Товариства на фондових бiржах не було. Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй № 867/1/10 дата реєстрацiї 12.10.2010 р., видане Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку в зв'язку iз дематерiалiзацiєю акцiй Товариства.

 


XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів

Власні основні засоби (тис. грн)

Орендовані основні засоби (тис. грн)

Основні засоби, всього (тис. грн)

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

1. Виробничого призначення:

0

0

0

0

0

0

  будівлі та споруди

0

0

0

0

0

0

  машини та обладнання

0

0

0

0

0

0

  транспортні засоби

0

0

0

0

0

0

  земельні ділянки

0

0

0

0

0

0

  інші

0

0

0

0

0

0

2. Невиробничого призначення:

2 352

2 171

0

0

2 352

2 171

  будівлі та споруди

1 044

889

0

0

1 044

889

  машини та обладнання

0

0

0

0

0

0

  транспортні засоби

0

0

0

0

0

0

  земельні ділянки

1 256

1 256

0

0

1 256

1 256

  інвестиційна нерухомість

0

0

0

0

0

0

  інші

52

26

0

0

52

26

Усього

2 352

2 171

0

0

2 352

2 171

Опис

Термiни та умови користування основними засобами (за основними групами) - термiн користування встановлено по групах згiдно Податкового Кодексу України.

Первiсна вартiсть основних засобiв - 4984 тис.грн.

Ступiнь їх зносу - 56,44 %.

Ступiнь їх використання - 100 %.

Сума нарахованого зносу - 2813 тис. грн.

Суттєвих змiн у вартостi основних засобiв не вiдбулиося.

Обмежень на використання майна емiтента  немає.

 

3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов’язань

Дата виникнення

Непогашена частина боргу (тис. грн)

Відсоток за користування коштами (відсоток річних)

Дата погашення

Кредити банку

X

8 680

X

X

у тому числі:

 

Кредит в Укрсоцбанку

30.11.2006

8 680

16

31.12.2017

Зобов’язання за цінними паперами

X

0

X

X

у тому числі:

 

за облігаціями (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за векселями (всього)

X

0

X

X

за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):

X

0

X

X

за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):

X

0

X

X

Податкові зобов'язання

X

755

X

X

Фінансова допомога на зворотній основі

X

0

X

X

Інші зобов'язання

X

167 271

X

X

Усього зобов'язань

X

176 706

X

X

Опис

Зобов'язань за цiнними паперами немає.

 

XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду

Дата виникнення події

Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

Вид інформації

1

2

3

15.04.2016

15.04.2016

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

29.04.2016

04.05.2016

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

23.06.2016

24.06.2016

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

01.12.2016

02.12.2016

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

 

Інформація про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

 

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

№ з/п

Рік

Кількість зборів, усього

У тому числі позачергових

1

2016

1

0

2

2015

1

0

3

2014

1

1

 

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

 

Так

Ні

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори

X

 

Акціонери

 

X

Депозитарна установа

 

X

Інше (запишіть)

 

 

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

 

Так

Ні

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

 

X

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків

 

X

 

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

 

Так

Ні

Підняттям карток

 

X

Бюлетенями (таємне голосування)

 

X

Підняттям рук

X

 

Інше (запишіть)

 

 

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?

 

Так

Ні

Реорганізація

 

X

Додатковий випуск акцій

 

X

Унесення змін до статуту товариства

 

X

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства

 

X

Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства

 

X

Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради

 

X

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)

 

X

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу

 

X

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді

 

X

Інше (запишіть)

У звiтному перiодi позачерговi збори не скликалися.

 

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування?  ні

 

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

 

Який склад наглядової ради (за наявності)?

 

(осіб)

Кількість членів наглядової ради, у тому числі:

5

членів наглядової ради - акціонерів

1

членів наглядової ради - представників акціонерів

0

членів наглядової ради - незалежних директорів

0

членів наглядової ради - акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій

1

членів наглядової ради - акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій

0

членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій

0

членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій

0

 

Чи проводила наглядова рада самооцінку?

 

Так

Ні

Складу

 

X

Організації

 

X

Діяльності

 

X

Інше (запишіть)

Наглядова рада самооцiнку не проводила.

Інформація щодо компетентності та ефективності наглядової ради (кожного члена наглядової ради), а також інформація щодо виконання наглядовою радою поставлених завдань

Наглядова рада не проводила самооцiнку.

 

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання наглядової ради протягом останніх трьох років?  4

 

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

 

Так

Ні

Стратегічного планування

 

X

Аудиторський

 

X

З питань призначень і винагород

 

X

Інвестиційний

 

X

Інше (запишіть)

В складi Наглядової ради комiтети не створювались.

Інше (запишіть)

В складi Наглядової ради комiтети не створювались.

Інформація щодо компетентності та ефективності комітетів

В складi Наглядової ради комiтети не створювались.

 

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні)  ні

 

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

 

Так

Ні

Винагорода є фіксованою сумою

 

X

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій

 

X

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства

 

X

Члени наглядової ради не отримують винагороди

X

 

Інше (запишіть)

Отримує винагороду Голова Наглядової ради згiдно з контрактом.

 

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

 

Так

Ні

Галузеві знання і досвід роботи в галузі

 

X

Знання у сфері фінансів і менеджменту

 

X

Особисті якості (чесність, відповідальність)

 

X

Відсутність конфлікту інтересів

 

X

Граничний вік

 

X

Відсутні будь-які вимоги

X

 

Інше (запишіть)

 

 

X

 

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

 

Так

Ні

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства

X

 

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками

 

X

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)

 

X

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена

 

X

Інше (запишіть)

 

 

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)  так, введено посаду ревізора

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

Кількість членів ревізійної комісії 0 осіб.

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років?  0

 

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

 

Загальні збори акціонерів

Наглядова рада

Виконавчий орган

Не належить до компетенції жодного органу

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)

так

ні

ні

ні

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)

ні

ні

ні

ні

Затвердження річного фінансового звіту або балансу або бюджету

так

ні

ні

ні

Обрання та відкликання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу

ні

так

ні

ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради

так

ні

ні

ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії

так

ні

ні

ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу

ні

так

ні

ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради

так

ні

ні

ні

Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу

ні

так

ні

ні

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій

так

ні

ні

ні

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій

так

ні

ні

ні

Затвердження зовнішнього аудитора

ні

так

ні

ні

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів

ні

так

ні

ні

 

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні)  так

 

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні)  ні

 

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

 

Так

Ні

Положення про загальні збори акціонерів

X

 

Положення про наглядову раду

X

 

Положення про виконавчий орган

X

 

Положення про посадових осіб акціонерного товариства

 

X

Положення про ревізійну комісію (або ревізора)

X

 

Положення про акції акціонерного товариства

 

X

Положення про порядок розподілу прибутку

 

X

Інше (запишіть)

Положення про вчинення значних правочинiв та правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть.

 

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

 

Інформація розповсюджується на загальних зборах

Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів

Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві

Копії документів надаються на запит акціонера

Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства

Фінансова звітність, результати діяльності

так

так

так

так

так

Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу

так

ні

так

так

ні

Інформація про склад органів управління товариства

так

так

так

так

ні

Статут та внутрішні документи

ні

ні

так

так

ні

Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення

так

ні

так

так

ні

Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства

ні

так

так

так

ні

 

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні)  так

 

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

 

Так

Ні

Не проводились взагалі

 

X

Менше ніж раз на рік

 

X

Раз на рік

X

 

Частіше ніж раз на рік

 

X

 

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

 

Так

Ні

Загальні збори акціонерів

 

X

Наглядова рада

X

 

Виконавчий орган

 

X

Інше (запишіть)

 

 

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні)  так

 

З якої причини було змінено аудитора?

 

Так

Ні

Не задовольняв професійний рівень

 

X

Не задовольняли умови договору з аудитором

 

X

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів

X

 

Інше (запишіть)

Iнших причин немає.

 

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?

 

Так

Ні

Ревізійна комісія (ревізор)

X

 

Наглядова рада

 

X

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства

 

X

Стороння компанія або сторонній консультант

 

X

Перевірки не проводились

 

X

Інше (запишіть)

Iншi органи не здiйснювали перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства у звiтному роцi.

 

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?

 

Так

Ні

З власної ініціативи

X

 

За дорученням загальних зборів

 

X

За дорученням наглядової ради

 

X

За зверненням виконавчого органу

 

X

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів

X

 

Інше (запишіть)

 

 

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні)  ні

 

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

 

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

 

Так

Ні

Випуск акцій

 

X

Випуск депозитарних розписок

 

X

Випуск облігацій

 

X

Кредити банків

 

X

Фінансування з державного і місцевих бюджетів

 

X

Інше (запишіть)

 

 

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років?

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором

 

Так, плануємо розпочати переговори

 

Так, плануємо розпочати переговори в наступному році

 

Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років

 

Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років

X

Не визначились

 

 

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились)  ні

 

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? (так/ні)  ні

 

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні)  ні

 

У разі наявності в акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий:

 

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні)  ні; укажіть яким чином його оприлюднено:

 

Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року:

 

 

Звіт про корпоративне управління

 

1. Вкажіть мету провадження діяльності фінансової установи

Мета провадження дiяльностi ПрАТ "УТСК" (вiдповiдно до Статуту ПрАТ   "УТСК"):

-ПрАТ "УТСК" дiє у вiдповiдностi до чинного законодавства України.

-ПрАТ "УТСК" є небанкiвською фiнансовою установою (страховою компанiєю).

Вiдповiдно до вимог чинного законодавства ПрАТ "УТСК" предметом безпосередньої дiяльностi є страхування, перестрахування, дiяльнiсть пов'язана з формуванням, розмiщенням та управлiнням страхових резервiв, iнша фiнансова дiяльнiсть у межах, визначених законодавством.

Страхова дiяльнiсть Компанiї здiйснюється на пiдставi вiдповiдних лiцензiй.

 

2. Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за фінансовою установою) (для юридичних осіб зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, місцезнаходження; для фізичних осіб - прізвища, імена та по батькові), їх відповідність встановленим законодавством вимогам та зміна їх складу за рік

Власниками iстотної участi в статутному капiталi ПрАТ " УТСК" є:

Фiзичнi особи: Власов Iгор Олександрович - 99.9357 %  простих iменних акцiй

Юридичнi особи: Вiдсутнi

Контролерами ПрАТ "УТСК" є: Власов Iгор Олександрович ( 99, 9353 %. простих iменних акцiй)

Змiни у складi власникiв iстотної участi в статутному капiталi ПрАТ "УТСК" протягом 2016 року  не вiдбувалось.

 

3. Вкажіть факти порушення (або про відсутність таких фактів) членами наглядової ради та виконавчого органу фінансової установи внутрішніх правил, що призвело до заподіяння шкоди фінансовій установі або споживачам фінансових послуг

Згiдно даних органiв управлiння ПрАТ "УТСК" Ревiзора ПрАТ "УТСК"  та аудитора ПрАТ "УТСК" , - протягом 2016 року вiдсутнi порушення членами Наглядової ради ПрАТ "УТСК" та Правлiння ПрАТ "УТСК" внутрiшнiх правил, якi б призвели до заподiяння  шкоди ПрАТ "УТСК" або споживачам фiнансових послуг.

Протягом 2016 року органами управлiння вживались заходи (видавались розпорядження, накази) направленi на покращення системи управлiння у ПрАТ "УТСК", а також удосконалення системи обслуговування клiєнтiв ПрАТ "УТСК".

 

4. Вкажіть про заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до фінансової установи, у тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу, або про відсутність таких заходів

Протягом 2016 року Нацiональною комiсiєю з регулювання ринкiв фiнансових послуг України до ПрАТ "УТСК" було застосовано 07 заходiв впливу (винесено розпорядження). Вимоги  приписiв (розпоряджень) виконано.

Заходи впливу вiдносно членiв Наглядової ради протягом 2016 року не застосовувались.

Заходи впливу вiдносно членiв Правлiння ПрАТ "УТСК" (виконавчого органу) протягом 2016 року не застосовувалися.

 

5. Вкажіть про наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові характеристики або про відсутність такої системи

Управлiння ризиками у Компанiї здiйснюється вiддiлом фiнансово - економiчної звiтностi та аналiзу i  вiддiлом андерайтингу та методолiгiї. Ключовi характеристики:

Ринковi ризики:

Зниження числа платоспроможних клiєнтiв в корпоративному i роздрiбних клiєнтiв.

Зниження рiвня довiри до страхових компанiй.

Девальвацiя гривнi.

Вiдсутнiсть зростання ВВП.

Андеррайтерськi ризики:

Ризики недостатностi тарифiв.

Вiдхилення збитковостi, перестрахування, операцiйних витрат, великих збиткiв, кумуляцiї i катастроф.

Кредитнi ризики:

Ризик знецiнення активiв, не лiквiдностi активiв, процентної ставки по депозитах, цiнних паперiв, iнвестицiй.

Низький рiвень лiквiдностi комерцiйних банкiв.

Висока ймовiрнiсть розорення декiлькох середнiх i дрiбних банкiв.

Зниження депозитних ставок. Значнi коливання бiржових котирувань протягом усього року.

Операцiйнi ризики:

Ризики управлiння, бухгалтерського облiку та звiтностi.

Помилки при оцiнцi ризикiв.

Вiдсутнiсть антикризових планiв у бiльшостi компанiй.

Високий рiвень ризику отримання балансових збиткiв за пiдсумками року.

У Компанiї управлiння ризиком визначається як "ризик-менеджмент", пiд яким розумiють сукупнiсть послiдовних заходiв антикризової дiяльностi, застосування яких має комплексний, системний характер i базується на знаннi стандартних прийомiв управлiння ризиком.

Ризик-менеджмент вважається найбiльш ефективною системою управлiння ризиками, яка охоплює три послiдовнi етани:

1) аналiз ризику;

2) контроль за ризиком;

3) фiнансування ризику.

Таким чином, страхування виступає своєрiдним механiзмом передачi ризику вiд одних осiб iншим за вiдповiдну плату.

Управлiння ризиком необхiдне на стадiї вивчення ймовiрних страхових послуг, при встановленнi договiрних вiдносин мiж страховиком та страхувальником. Воно направлене:

- на попередження та мiнiмiзацiю збитку;

- забезпечення вiдповiдностi ймовiрностi ризику та розмiру страхових тарифiв;

- створення фондiв для гарантованого повного вiдшкодування збитку.

1. Iдентифiкацiя ризикiв (встановлення ризику) - систематичне виявлення джерел ризику, визначення факторiв ризику, їхньої класифiкацiї та попередньої оцiнки значущостi кожного з цих факторiв.

Для iдентифiкацiї страхового ризику спочатку необхiдно визначити такi його компоненти, як предмет страхування та страховий випадок.

Найбiльш ускладнений процес iдентифiкацiї ризикiв у майновому страхуваннi, що зумовлено значною рiзноманiтнiстю предметiв страхування та перелiком ризикiв, пiд якi можуть пiдпадати цi предмети.

Компанiя веде вiдповiдний статистичний облiк та обробку зiбраної iнформацiї, на основi якої визначає всi ризиковi обставини, що характеризують параметри ризику. Результатом є прийняття рiшення, до якої ризикової групи варто вiднести той чи iнший предмет. Середня величина ризикових обставин - це середнiй ризиковий тип групи, яка використовується як мiра порiвняння.

2. Аналiз ризику - комплексна дiагностика ризикiв за допомогою рiзних методiв: емпiричного, статистичного, спостереження, документального облiку та iн. Вiн дозволяє визначити потенцiйний вплив ризику на предмет страхування, а також теоретичну ймовiрнiсть того, що небезпека реалiзується.

Оцiнка ризикiв здiйснюється за допомогою актуарних розрахункiв, якi передбачають застосування статистичних i математичних методiв.

Розглянемо методи оцiнки ризику, серед яких видiляють три основних:

1) метод середнiх величин. Полягає у тому, що окремi ризиковi групи подiляють на декiлька пiдгруп, щоб створити аналiтичну базу для визначення ризику за ризиковими ознаками;

2) метод вiдсоткiв. Виражає сукупнiсть знижок i надбавок до тiєї аналiтичної бази, яку вже створено, залежно вiд можливих позитивних i негативних вiдхилень вiд середнього ризикового типу;

3) метод iндивiдуальних оцiнок. Використовується тодi, коли ризик не можна зiставити з вiдомим середнiм типом ризикiв. Компанiя здiйснює довiльну оцiнку, що випливає з нашої професiйної пiдготовки та досвiду, суб'єктивного погляду.

3. Контроль за ризиком - призначений для часткового або повного усунення ризикiв при оптимальному спiввiдношеннi рiзних способiв: усунення ризику, зменшення, локалiзацiї або подiлу. Ризик можна контролювати ще до самої подiї.

Фiнансування ризику проводиться за рахунок створення страхових резервiв, що формуються для здiйснення виплат при настаннi страхових випадкiв. Наслiдки останнiх виступають як знищення або часткове пошкодження предмета страхування. Через це головним завданням страхової компанiї є сформувати страховий резерв, який був би достатнiм для виплати страхових сум i страхового вiдшкодування.

 

6. Вкажіть інформацію про результати функціонування протягом року системи внутрішнього аудиту (контролю), а також дані, зазначені в примітках до фінансової та консолідованої фінансової звітності відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку

Внутрiшнiй аудит допомагає ПрАТ "УТСК" досягти встановлених цiлей шляхом забезпечення систематичного пiдходу до оцiнки та пiдвищення ефективностi процесiв внутрiшнього контролю, управлiння ризиками та корпоративного управлiння. Внутрiшнiй аудит ПрАТ "УТСК" здiйснює нагляд за дотриманням системи внутрiшнього конролю страховика  й виносить судження щодо його достатностi та ефективностi.

За результатами перевiрки внутрiшнього аудиту керiвництвом страховика прийнятi вiдповiднi рiшення щодо усунення виявлених недолiкiв, впроваджено рекомендацiї аудитора по зменшенню страхових ризикiв та полiпшенню роботи управлiнь та вiддiлень ПрАТ "УТСК", переглянуто розмiри стахових премiй за окремими видами страхування. Для зменшення фiнансових ризикiв розроблено та впроваджено у дiю ряд заходiв направлених на боротьбу зi страховим шахрайством, доформовано резерви компанiї, посилено контроль за своєчасним поданням страховими агентами фiнансової звiтностi i перерахуванням отриманих ними страхових премiй. Також, посилено внутрiшнiй контроль за монiторингом страхових справ клiєнтiв ПрАТ "УТСК".

 

7. Вкажіть факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір, або про їх відсутність

Протягом 2016 року ПрАТ "УТСК" не вiдчужувались активи в обсязi, що перевищує встановлений у статутi Компанiї розмiр.

 

8. Вкажіть результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір

У зв'язку iз тим, що у 2016 роцi Компанiєю не вiдчужувались активи в обсязi, що перевищує встановлений у статутi Компанiї розмiр, оцiнка таких активiв не здiйснювалась.

 

9. Вкажіть інформацію про операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї промислово-фінансової групи чи іншого об'єднання, проведені протягом року (така інформація не є комерційною таємницею), або про їх відсутність

Операцiї з пов'язаними особами (по Закону України "Про фiнансовi послуги:"), в тому числi в межах однiєї промислово-фiнансової групи чи iншого об'єднання, проведенi протягом 2016 року (не є комерцiйною таємницею) не проводилось.

 

10. Вкажіть інформацію про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку (звіту)

Протягом звiтного 2016 року Нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг, не надавала Компанiї рекомендацiй.

 

11. Вкажіть інформацію про зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової установи, призначеного протягом року (для юридичної особи зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, місцезнаходження; для фізичної особи - прізвище, ім'я та по батькові)

Зовнiшнiм аудитором у 2016 роцi було ТОВ "Аудиторська фiрма "Аудитор -Консультант - Юрист", що знаходиться за адресою м. Київ, вул. Чапаєва,10, ЄДРПОУ 35531560.

 

12. Вкажіть інформацію про діяльність зовнішнього аудитора, зокрема:

            загальний стаж аудиторської діяльності

            бiльше 9 рокiв

            кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги фінансовій установі

            4 роки

            перелік інших аудиторських послуг, що надавалися фінансовій установі протягом року

            iнших послуг не надавалось

            випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій внутрішнього аудитора

            конфлiкту iнтересiв протягом 2016 року не виникало

            ротацію аудиторів у фінансовій установі протягом останніх п'яти років

            У зв'язку з ротацiєю аудитора, аудиторську перевiрку повного пакету рiчної фiнансової звiтностi ПрАТ "УТСК" за 2016 звiтний рiк проводило Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Мiжнародний фiнансовий аудит", що знаходиться за адресою м. Київ, вул. Уборевича, 9, кв.5. ЄДРПОУ 37024556.

            стягнення, застосовані до аудитора Аудиторською палатою України протягом року, та факти подання недостовірної звітності фінансової установи, що підтверджена аудиторським висновком (звітом), виявлені органами, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг

            Стягнень, застосованих  до аудитора  Аудиторською  палатою України протягом року,  та факти подання недостовiрної  звiтностi ПрАТ "УТСК",  що  пiдтверджена  аудиторським  висновком, виявленi органами,  якi  здiйснюють  державне  регулювання  ринкiв фiнансових послуг - не встановлено.

 

13. Вкажіть інформацію щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, зокрема:

            наявність механізму розгляду скарг

            Вiдповiдно до Закону України "Про звернення громадян".

            прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого розглядати скарги

            Шаповалова Тетяна Миколаївна

            стан розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання фінансових послуг (характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених скарг)

            Протягом року надiйшло 378 скарг, якi були пов'язанi, на думку скаржникiв, з затримкою у виплатi страхового вiдшкодування. ПрАТ "УТСК" було задоволено 366 скарги. При потребi вчинялися  заходи направленi на примирення зi скаржником.

            наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою установою та результати їх розгляду

            У 2016 роцi вiдносно ПрАТ "УТСК" було заявлено понад  50  вхiдних позовiв. Розгляд справ у судi триває. При потребi вчиняються заходи направленi на примирення сторiн.

 


XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)

ТОВ "МIЖНАРОДНИЙ ФIНАНСОВИЙ АУДИТ"

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)

37024556

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора

м. Київ, вулиця Єфремова, 9 оф. 5

Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України

4352, 25.03.2010

Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів

Реєстраційний номер 394, серія П,  номер 000394, дата видачі 30.11.2016, строк дії 26.03.2020

Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності

за 2016 рiк

Думка аудитора

умовно-позитивна

 

 


КОДИ

Дата

01.01.2017

Підприємство

Приватне акцiонерне товариство "Українська транспортна страхова компанiя."

за ЄДРПОУ

22945712

Територія

м.Київ, Голосiївський р-н

за КОАТУУ

8036100000

Організаційно-правова форма господарювання

Акціонерне товариство

за КОПФГ

230

Вид економічної діяльності

Інші види страхування, крім страхування життя

за КВЕД

65.12

Середня кількість працівників: 111

Адреса, телефон: 01033 м.Київ, вул. Саксаганського, 77, (044) 303-97-70

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

 

за міжнародними стандартами фінансової звітності

v

 

Баланс

(Звіт про фінансовий стан)

на 31.12.2016 p.

Форма №1

Код за ДКУД

1801001

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

    I. Необоротні активи

 

 

 

Нематеріальні активи

1000

165

137

    первісна вартість

1001

784

785

    накопичена амортизація

1002

( 619 )

( 648 )

Незавершені капітальні інвестиції

1005

0

0

Основні засоби

1010

2 352

2 171

    первісна вартість

1011

4 915

4 984

    знос

1012

( 2 563 )

( 2 813 )

Інвестиційна нерухомість

1015

0

0

    первісна вартість

1016

0

0

    знос

1017

( 0 )

( 0 )

Довгострокові біологічні активи

1020

0

0

    первісна вартість

1021

0

0

    накопичена амортизація

1022

( 0 )

( 0 )

Довгострокові фінансові інвестиції:

 

 

 

    які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

1030

0

0

    інші фінансові інвестиції

1035

0

0

Довгострокова дебіторська заборгованість

1040

0

0

Відстрочені податкові активи

1045

0

0

Гудвіл

1050

0

0

Відстрочені аквізиційні витрати

1060

0

0

Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах

1065

49 878

76 520

Інші необоротні активи

1090

0

0

Усього за розділом I

1095

52 395

78 828

    II. Оборотні активи

 

 

 

Запаси

1100

274

417

Виробничі запаси

1101

274

417

Незавершене виробництво

1102

0

0

Готова продукція

1103

0

0

Товари

1104

0

0

Поточні біологічні активи

1110

0

0

Депозити перестрахування

1115

0

0

Векселі одержані

1120

0

0

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги

1125

15 573

11 383

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

 

 

 

    за виданими авансами

1130

0

0

    з бюджетом

1135

41

34

    у тому числі з податку на прибуток

1136

0

0

    з нарахованих доходів

1140

50

708

    із внутрішніх розрахунків

1145

0

0

Інша поточна дебіторська заборгованість

1155

46 449

104 988

Поточні фінансові інвестиції

1160

44 318

33 831

Гроші та їх еквіваленти

1165

161 498

100 374

Готівка

1166

31

23

Рахунки в банках

1167

161 467

100 351

Витрати майбутніх періодів

1170

0

0

Частка перестраховика у страхових резервах

1180

44 384

48 740

у тому числі в:

 

 

 

    резервах довгострокових зобов’язань

1181

0

0

    резервах збитків або резервах належних виплат

1182

29 640

37 812

    резервах незароблених премій

1183

14 744

10 928

    інших страхових резервах

1184

0

0

Інші оборотні активи

1190

0

0

Усього за розділом II

1195

312 587

300 475

    III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття

1200

0

0

Баланс

1300

364 982

379 303

 

Пасив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

    I. Власний капітал

 

 

 

Зареєстрований (пайовий) капітал

1400

133 959

133 959

Внески до незареєстрованого статутного капіталу

1401

0

0

Капітал у дооцінках

1405

0

1 906

Додатковий капітал

1410

2 149

0

Емісійний дохід

1411

0

0

Накопичені курсові різниці

1412

0

0

Резервний капітал

1415

17 541

17 541

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1420

3 445

-67

Неоплачений капітал

1425

( 0 )

( 0 )

Вилучений капітал

1430

( 0 )

( 0 )

Інші резерви

1435

66 748

49 258

Усього за розділом I

1495

223 842

202 597

    II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення

 

 

 

Відстрочені податкові зобов’язання

1500

0

0

Пенсійні зобов’язання

1505

0

0

Довгострокові кредити банків

1510

16 234

8 680

Інші довгострокові зобов’язання

1515

0

0

Довгострокові забезпечення

1520

278

287

Довгострокові забезпечення витрат персоналу

1521

278

287

Цільове фінансування

1525

0

0

Благодійна допомога

1526

0

0

Страхові резерви

1530

111 254

129 058

у тому числі:

 

 

 

    резерв довгострокових зобов’язань

1531

0

0

    резерв збитків або резерв належних виплат

1532

46 319

55 756

    резерв незароблених премій

1533

64 935

73 302

    інші страхові резерви

1534

0

0

Інвестиційні контракти

1535

0

0

Призовий фонд

1540

0

0

Резерв на виплату джек-поту

1545

0

0

Усього за розділом II

1595

127 766

138 025

    IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення

 

 

 

Короткострокові кредити банків

1600

0

0

Векселі видані

1605

0

0

Поточна кредиторська заборгованість за:

 

 

 

    довгостроковими зобов’язаннями

1610

0

0

    товари, роботи, послуги

1615

280

0

    розрахунками з бюджетом

1620

1 698

755

    у тому числі з податку на прибуток

1621

1 692

750

    розрахунками зі страхування

1625

56

16

    розрахунками з оплати праці

1630

110

147

    одержаними авансами

1635

0

0

    розрахунками з учасниками

1640

0

0

    із внутрішніх розрахунків

1645

0

0

    страховою діяльністю

1650

11 186

9 079

Поточні забезпечення

1660

0

0

Доходи майбутніх періодів

1665

0

0

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків

1670

0

0

Інші поточні зобов’язання

1690

44

28 684

Усього за розділом IІІ

1695

13 374

38 681

ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття

1700

0

0

Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду

1800

0

0

Баланс

1900

364 982

379 303

 

Керівник                                            Григорюк Андрiй Леонiдович

 

Головний бухгалтер                         Бзенко Надiя Василiвна


КОДИ

Дата

01.01.2017

Підприємство

Приватне акцiонерне товариство "Українська транспортна страхова компанiя."

за ЄДРПОУ

22945712

 

Звіт про фінансові результати

(Звіт про сукупний дохід)

за 2016 рік

Форма №2

І. Фінансові результати

Код за ДКУД

1801003

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

2000

0

0

Чисті зароблені страхові премії

2010

241 164

161 004

Премії підписані, валова сума

2011

290 433

233 096

Премії, передані у перестрахування

2012

( 37 086 )

( 48 755 )

Зміна резерву незароблених премій, валова сума

2013

8 367

32 204

Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій

2014

-3 816

8 867

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

2050

( 6 421 )

( 7 425 )

Чисті понесені збитки за страховими виплатами

2070

( 50 492 )

( 40 459 )

Валовий:

    прибуток

2090

184 251

113 120

    збиток

2095

( 0 )

( 0 )

Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань

2105

0

0

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів

2110

16 225

-31 820

Зміна інших страхових резервів, валова сума

2111

8 053

-50 301

Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах

2112

8 172

18 481

Інші операційні доходи

2120

2 610

4 714

Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю

2121

0

0

Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції

2122

0

0

Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування

2123

0

0

Адміністративні витрати

2130

( 11 337 )

( 15 806 )

Витрати на збут

2150

( 193 268 )

( 77 422 )

Інші операційні витрати

2180

( 3 107 )

( 5 612 )

Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю

2181

0

0

Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції

2182

0

0

Фінансовий результат від операційної діяльності:

    прибуток

2190

0

0

    збиток

2195

( 4 626 )

( 12 826 )

Дохід від участі в капіталі

2200

0

0

Інші фінансові доходи

2220

10 947

5 954

Інші доходи

2240

508 656

798 874

Дохід від благодійної допомоги

2241

0

0

Фінансові витрати

2250

( 0 )

( 0 )

Втрати від участі в капіталі

2255

( 0 )

( 0 )

Інші витрати

2270

( 511 373 )

( 790 108 )

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті

2275

0

0

Фінансовий результат до оподаткування:

    прибуток

2290

3 604

1 894

    збиток

2295

( 0 )

( 0 )

Витрати (дохід) з податку на прибуток

2300

-7 359

-5 531

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування

2305

0

0

Чистий фінансовий результат:

    прибуток

2350

0

0

    збиток

2355

( 3 755 )

( 3 637 )

II. Сукупний дохід

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

Дооцінка (уцінка) необоротних активів

2400

0

0

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів

2405

0

0

Накопичені курсові різниці

2410

0

0

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств

2415

0

0

Інший сукупний дохід

2445

0

0

Інший сукупний дохід до оподаткування

2450

0

0

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом

2455

( 0 )

( 0 )

Інший сукупний дохід після оподаткування

2460

0

0

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)

2465

-3 755

-3 637

III. Елементи операційних витрат

Назва статті

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

Матеріальні затрати

2500

724

6 924

Витрати на оплату праці

2505

3 833

3 682

Відрахування на соціальні заходи

2510

836

1 326

Амортизація

2515

279

297

Інші операційні витрати

2520

208 461

134 495

Разом

2550

214 133

146 724

ІV. Розрахунок показників прибутковості акцій

Назва статті

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

Середньорічна кількість простих акцій

2600

1 220 026

1 220 026

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

2605

1 220 026

1 220 026

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2610

0,000000

0,000000

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2615

-3,077803

-2,981080

Дивіденди на одну просту акцію

2650

-3,08

-2,98

 

Керівник                                            Григорюк Андрiй Леонiдович

 

Головний бухгалтер                         Бзенко Надiя Василiвна


КОДИ

Дата

01.01.2017

Підприємство

Приватне акцiонерне товариство "Українська транспортна страхова компанiя."

за ЄДРПОУ

22945712

 

 

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

За 2016 рік

Форма №3

Код за ДКУД

1801004

 

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Надходження від:

 

 

 

Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

3000

0

0

Повернення податків і зборів

3005

0

0

 у тому числі податку на додану вартість

3006

0

0

Цільового фінансування

3010

44

45

Надходження від отримання субсидій, дотацій

3011

0

0

Надходження авансів від покупців і замовників

3015

0

0

Надходження від повернення авансів

3020

22

0

Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках

3025

26

7

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)

3035

1 132

101

Надходження від операційної оренди

3040

0

0

Надходження від отримання роялті, авторських винагород

3045

0

0

Надходження від страхових премій

3050

228 305

151 710

Надходження фінансових установ від повернення позик

3055

0

0

Інші надходження

3095

420

4 153

Витрачання на оплату:

 

 

 

Товарів (робіт, послуг)

3100

( 148 428 )

( 46 714 )

Праці

3105

( 3 051 )

( 3 236 )

Відрахувань на соціальні заходи

3110

( 873 )

( 1 576 )

Зобов'язань з податків і зборів

3115

( 9 179 )

( 5 674 )

Витрачання на оплату зобов'язань  з податку на прибуток

3116

( 8 402 )

( 5 010 )

Витрачання на оплату зобов'язань  з податку на додану вартість

3117

( 0 )

( 0 )

Витрачання на оплату зобов'язань  з інших податків і зборів

3118

( 777 )

( 664 )

Витрачання на оплату авансів

3135

( 0 )

( 0 )

Витрачання на оплату повернення авансів

3140

( 0 )

( 0 )

Витрачання на оплату цільових внесків

3145

( 40 279 )

( 42 275 )

Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами

3150

( 34 059 )

( 31 413 )

Витрачання фінансових установ на надання позик

3155

( 0 )

( 0 )

Інші витрачання

3190

( 4 318 )

( 3 517 )

Чистий рух коштів від операційної діяльності

3195

-10 238

21 611

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

Надходження від реалізації:

 

 

 

    фінансових інвестицій

3200

464 665

546 682

    необоротних активів

3205

0

0

Надходження від отриманих:

 

 

 

    відсотків

3215

11 215

2 139

    дивідендів

3220

0

0

Надходження від деривативів

3225

0

0

Надходження від погашення позик

3230

0

0

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці

3235

0

0

Інші надходження

3250

0

0

Витрачання  на придбання:

 

 

 

    фінансових інвестицій

3255

( 519 211 )

( 526 813 )

    необоротних активів

3260

( 0 )

( 0 )

Виплати за деривативами

3270

( 0 )

( 0 )

Витрачання на надання позик

3275

( 0 )

( 0 )

Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці

3280

( 0 )

( 0 )

Інші платежі

3290

( 0 )

( 165 )

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

3295

-43 331

21 843

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Надходження від:

 

 

 

Власного капіталу

3300

0

0

Отримання позик

3305

0

0

Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві

3310

0

0

Інші надходження

3340

0

0

Витрачання  на:

 

 

 

Викуп власних акцій

3345

( 0 )

( 0 )

Погашення позик

3350

( 7 554 )

( 0 )

Сплату дивідендів

3355

( 0 )

( 0 )

Витрачання на сплату відсотків

3360