Прес-служба

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Приватне акцiонерне товариство "Українська транспортна страхова компанiя."

2. Код за ЄДРПОУ

22945712

3. Місцезнаходження

01033, Київ, Саксаганського

4. Міжміський код, телефон та факс

044 303 97 70

5. Електронна поштова адреса

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації

utico.ua

7. Вид особливої інформації

Зміна складу посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення

21.05.2015 року Наглядовою радою ПрАТ «УТСК» прийнято рiшення щодо звiльнення Чаплигiна Костянтина Миколайовича з посади тимчасово виконуючого обов’язки Голови Правлiння Товариства на пiдставi поданої ним заяви ( за згодою сторiн).
Строк роботи Чаплигiна К.М. на посадi тимчасово виконуючого обов’язки Голови Правлiння ПрАТ «УТСК» склав – з 01.09.2014 року по 21.05.2015 року. Частки у статутному капiталi емiтента Чаплигiн К.М. не має. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

З 22.05.2015 року Головою Правлiння ПрАТ «УТСК» призначено Руденка Олександра Володимировича. Частки у статутному капiталi емiтента Руденко О.В. не має. Паспорт СН 281552 виданий Московським РУ ГУ МВС України у м. Києвi 04.10.1996 року. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Протягом останнiх п'яти рокiв займав посаду директора Iноземного пiдприємства "АГРОСИСТЕМ IНВЕСТ УКРАЇНА", займався адвокатською дiяльнiстю.

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2. Найменування посади

 

 

 

Руденко Олександр Володимирович

Голова Правлiння

 

(підпис)

 

(ініціали та прізвище керівника)

М.П.

22.05.2015

(дата)

Загалом компанією «UTICO» за період з січня по квітень 2015 року було виплачено  страхових відшкодувань на суму 11 млн. грн., що перевищує аналогічні показники  минулого року (8,4 млн. грн.) на 32,4%.

Майже в 2 рази більше було виплачено  страхових відшкодувань із ОСЦПВНТЗ, а саме на суму 6,1 млн. грн., в порівнянні з 3,1 млн. грн. минулого року.

Найбільшими  виплати були  за такими видами:
- страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів за міжнародними  договорами («Зелена карта»)  - 4,9 млн. грн., що складає 44,6 % загального обсягу виплат;
- страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів за звичайними договорами  (ОСЦПВНТЗ) – 6,1 млн. грн., що складає 54,9 % загального обсягу виплат.

ПрАТ «УТСК» підвела підсумки 1 кварталу 2015 року – збільшення премій на 67% до 39 млн. грн.

За  1 квартал 2015 року  страхові платежі ПрАТ «УТСК» склали 39 млн. грн., що на 67% більше ніж за 1 квартал 2014 року.
Клієнтам виплачено страхових відшкодувань на суму 7,6 млн. грн., що на 28,75% більше ніж за 1 квартал 2014 року.

ПрАТ «УТСК» продовжує тримати високий рівень ліквідності. Технічні резерви  станом на 31 березня 2015 року сформовані у повному високоліквідному обсязі, згідно чинного законодавства і становлять   114,5 млн. грн., що більше аналогічного періоду  минулого року  на 54,3 %
Розмір статутного фонду ПрАТ «УТСК» становить  134 млн. грн.

Моторне (транспортне) страхове бюро України (МТСБУ) з 27 квітня 2015 вводить нові тарифи на поліси "Зелена карта" для виїжджаючих за кордон на автотранспорті.

Згідно з повідомленням бюро, МТСБУ перерахувало вартість страхових сертифікатів "Зелена картка", які будуть введені з 27 квітня, в бік зниження на 4,5%.

Остання зміна тарифів здійснювалося 27 березня 2015 у бік підвищення майже на 8,5%.

З 2009 року реалізуються поліси "Зелена карта" двох видів: вся Європа, Білорусь, Молдова і Росія.

За даними МТСБУ, вартість Зеленої карти в Україні на 15 днів для легкових автомобілів для поїздок по Європі з 27 квітня знизиться до 583 грн (раніше - 611 грн), для автобусів - 2193 грн (раніше - 2295грн), вантажних автомобілів - 1377 грн ( раніше - 1441 грн).

Вартість "Зеленої карти" на 1 місяць для легкових автомобілів складе 929 грн (раніше - 972 грн), автобусів - 3046 (раніше - 3188 грн), вантажівок - 1827 грн (раніше - 1913грн).

Вартість піврічного і річного полісів "Зелена карта" для легкових автомобілів з 27 квітня складе 4125 грн і 5107 грн, для автобусів - 10 663 грн і 19803 грн відповідно, для вантажних автомобілів - 8652 грн і 16330 грн.

Вартість полісів для поїздок в Білорусь, Молдову та Росію для легкових автомобілів на 15 днів з 27 квітня складе 425 грн (раніше - 445 грн), на один місяць - 625 грн (раніше - 654 грн), на півроку - 1434 грн (раніше - 1501 грн), на рік - 2042 грн (раніше - 2137 грн).

17 марта 2015 года рейтинговый комитет РА «Эксперт-Рейтинг» принял решение подтвердить рейтинг финансовой устойчивости страховщика Частного акционерного общества «Украинская транспортная страховая компания» на уровне uaA по национальной шкале. Страховщик с рейтингом uaAхарактеризуется высоким уровнем финансовой устойчивости по сравнению с другими украинскими страховщиками. Обновляя рейтинг Компании, Агентство опиралось на результаты анализа работы страховщика за 2014 год.

 

Таблица

Основные показатели работы ЧАО «Украинская транспортная страховая компания» за 2014 год (код ЕГРПОУ 22945712), тыс. грн., п.п., %

Показатели

2014 год (31.12.2014)

2013 год (31.12.2013)

Изменение

Темп прироста, %

Активы всего, тыс. грн.

287 465,0

260 767,0

26 698,0

10,24%

Собственный капитал, тыс. грн.

204 770,0

186 857,0

17 913,0

9,59%

Валовые обязательства, тыс. грн

82 695,0

73 910,0

8 785,0

11,89%

Покрытие собственным капиталом обязательств страховщика, %

247,62%

252,82%

-5,20п.п.

-

Денежные средства и их эквиваленты, тыс. грн

118 044,0

98 121,0

19 923,0

20,30%

Покрытие денежными средствами обязательств страховщика, %

142,75%

132,76%

9,99п.п.

-

Валовые премии, всего, тыс. грн

123 279,9

102 876,2

20 403,7

19,83%

Доля страховых премий принадлежащих перестраховщикам, тыс. грн.

18 868,5

16 703,5

2165,0

12,96%

Соотношение между премиями, которые принадлежат перестраховщикам и валовыми премиями, %

15,31%

16,24%

-0,93п.п.

-

Страховые выплаты и возмещения, тыс. грн

35 576,80

14 207,4

21369,4

150,41%

Соотношение между выплатами и валовыми премиями за период, %

28,86%

13,81%

15,05п.п.

-

Финансовый результат от операционной деятельности, тыс. грн

-290,0

908,0

-1 198,0

-131,94%

Рентабельность продаж, %

-0,24%

0,88%

-1,12п.п.

-

Чистая прибыль (убыток), тыс. грн

-3 307,0

-3 910,0

603,0

-15,42%

Рентабельность собственного капитала, %

-1,61%

-2,09%

0,48п.п.

-

Источник: данные Компании, расчеты РА «Эксперт-Рейтинг»

 

1. Прирост валовых премий собранных СК «Украинская транспортная страховая компания» за 12 месяцев 2014 года относительно показателя того же периода 2013 года составил 20,404 млн. грн., что является очень значительным результатом в свете падения общих показателей на рынке. Часть перестраховщиков, в валовых премиях Компании, выросла на 12,96% до 18,869 млн. грн., составив 15,31% от собранных премий. Страховые выплаты за 2014 год выросли на 150,41% до 35,577 млн. грн. составив в конечном итоге 28,86% от объема валовых премий.

2. Остаток денежных средств Компании по состоянию на 31.12.2014 года составил 118,044 млн. грн., что выше на 20,3% показателя по состоянию на 31.12.2013 года. В то же время, валовые обязательства страховщика увеличились на 11,89% до 82,695 млн. грн. Как следствие, и без того избыточный коэффициент покрытия денежными средствами обязательств страховщика вырос на 9,99 п.п. и составил 142,75%.

 3. По состоянию на конец 2014 года, объем активов СК «Украинская транспортная страховая компания» составил 287,465 млн. грн., что на 26,698 млн. грн. выше показателя на начало года. Собственный капитал, за последние 12 месяцев, вырос на 17,913 млн. грн. и на 31.12.2014 года составил 204,770 млн. грн. Рост валовых обязательств составил лишь 8,785 млн. грн. до уровня 82,695 млн. грн. Коэффициент капитализации на 31.12.2014 года составил 247,62%, что указывает на завышенный уровень обеспеченности Компании собственным капиталом.

 4. Инфляционные процессы в стране повлекли за собой рост затрат страховщика, что в итоге отрицательно сказалось на финансовом результате от операционной деятельности. Тем не менее, Компании удалось по итогам 2014 года получить на 15,42% меньше убытка, чем годом ранее.

 Проанализировав отчетность «Украинской транспортной страховой компании» за 2014 год, Агентство отмечает увеличение объема валового бизнеса относительно 2013 года, а так же высокий запас капитала и ликвидности страховщика. 

 

Аналитическая служба РА «Эксперт-Рейтинг»

 Оригинал

 

Вівторок, 31 березня 2015 03:00

З 1 травня "автоцивілка" подорожчає

Моторне страхове бюро України повідомило страхові компанії, які реалізують поліси ОСЦПВ про необхідність підвищення базових тарифів. Нові ціни набудуть чинності 1 травня 2015 року", - йдеться у повідомленні.

Однак, у вас ще є нагода заощадити на “автоцивілці” - до 1 травня придбайте поліс ОСЦПВ у страховій компанії “UTICO” за старою ціною.

До відома акціонерів:

 Приватне акціонерне товариство «Українська транспортна страхова компанія.»), (місцезнаходження:01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 77) повідомляє про проведення чергових Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Українська транспортна страхова компанія.» (надалі – Товариство), які відбудуться 30 квітня 2015 р. за адресою:  м. Київ, вул. Саксаганського, 77, другий під’їзд (вхід з двору),друхий поверх, кімната 1. Початок зборів о 11 годині 00 хв.

Реєстрація акціонерів буде  здійснюватись за вищевказаною адресою у день проведення зборів: початок реєстрації об 09-00, закінчення реєстрації об 10-45.

Перелік питань, що виноситься на голосування (порядок денний):

1. Обрання лічильної комісії для здійснення підрахунку голосів на загальних зборах акціонерів.

2. Розгляд Звіту Наглядової ради за результатами діяльності у 2014 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду цього звіту.

3. Розгляд Звіту Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду цього звіту. Визначення напрямків розвитку та планів на 2015 рік.

4. Розгляд Звіту Ревізора щодо фінансової звітності Товариства за 2014 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду цього звіту.

5. Затвердження річного звіту Товариства за 2014 р.

6. Порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2014 р.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів - 24 год. 00 хв. 27 квітня 2015 року.

Для участі в Загальних зборах акціонерів Товариства при собі необхідно мати:

- акціонерам - документ, що  посвідчує особу (паспорт);

- представникам акціонерів -довіреність, оформлену згідно чинного законодавства, або інший документ, що посвідчує повноваження представника та документ, що посвідчує особу (паспорт).

З  інформацією (документами) по питанням порядку денного можна ознайомитися у робочі дні (з понеділка по п'ятницю) з 14.00 до 18.00 у корпоративного секретаря Товариства – Рикова О.О. (відповідальна особа) за адресою: м. Київ, вул. Б.Хмельнитцького, 78-а, 1 поверх, кімната 102, а також у день проведення Загальних  зборів акціонерів - у місці їх проведення.

Пропозиції щодо порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства, акціонери або їх представники можуть подавати в письмовому вигляді за адресою: 01030, м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 78-а, 1 поверх, каб.102.

Довідки за телефоном: (044) 303 97 81

 

Т.в.о. Голови Правління

ПрАТ «УТСК»                                                                          К.М. Чаплигін

 

МТСБУ з 27 березня 2015 вводить нові тарифи на поліси "Зелена карта" для виїжджаючих за кордон на автотранспорті. Згідно з повідомленням бюро, вартість полісів буде перерахована у бік підвищення на 8,5%.

Тарифи "Зеленої карти" в Україні на 15 днів для легкових автомобілів для поїздок по Європі з 27 березня зростуть до 611 грн. (раніше - 563 грн), для автобусів - 2295 грн (раніше - 2118 грн), вантажних автомобілів - 1441 грн (раніше - 1329 грн).

Вартість "Зеленої карти" на 1 місяць для легкових автомобілів складе 972 грн (раніше - 897 грн.), автобусів - 3188 грн (раніше - 2941 грн), вантажівок - 1913 грн. (раніше 1765 грн.).

Вартість піврічного і річного полісів "Зелена карта" для легкових автомобілів з 27 березня складе 4318 грн і 5251 грн відповідно, для автобусів - 11 160 грн і 17537 грн, для вантажних автомобілів - 9056 грн і 14540 грн.

Вартість полісів для поїздок в Білорусь, Молдову та Росію для легкових автомобілів на 15 днів з 27 березня складе 445 грн (раніше - 410 грн), на 1 місяць - 654 грн (раніше - 604 грн), на півроку - 1501 грн (раніше - 1385 грн), на рік - 2 137 грн (раніше - 1971 грн).

 

За 2014 рік компанія «UTICO» зібрала 123 279,9 тис.грн., що на 19,8% більше ніж за 2013 рік.
За 2014 рік було виплачено страхових відшкодувань 35 576,8 тис.грн., що більше чим в 2 рази у порівнянні з 2013 роком.

Компанія «UTICO» протягом 9 місяців 2014 року виплатила більше 18 млн. грн., врегулювавши при цьому 1431 страхових випадків.

Більша частина відшкодувань прийшлась на виплати по цивільній відповідальності транспортних засобів,  авто каско, авіаційним ризикам, подорожуючим за кордон та відповідальності авто перевізників.

Компанія «UTICO» працює 20 років на ринку страхових послуг України.

РА «Експерт-рейтинг» підтверджує рейтинг фінансової стійкості ПрАТ «Українська Транспортна Страхова компанія» («UTICO») на рівні uaA, що означає високий рівень фінансової стійкості та кредитоспроможності. 

-20% на заказ ОСАГО

 

+38 096 382 83 95