Прес-служба

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
 
 
I. Загальні відомості
 
1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство "Українська транспортна страхова компанiя."
2. Код за ЄДРПОУ 22945712
3. Місцезнаходження 01033, Київ, Саксаганського,77
4. Міжміський код, телефон та факс (044) 303 97 70 (044) 303 97 70
5. Електронна поштова адреса Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації utico.ua
7. Вид особливої інформації Зміна складу посадових осіб емітента

 

II. Текст повідомлення

30.12.2015 року Наглядовою радою ПрАТ «УТСК» на пiдставi заяви головного бухгалтера ПрАТ «УТСК» (члена Правлiння ПрАТ «УТСК») Горiшньої Л.I. було прийнято рiшення щодо її звiльнення з посади головного бухгалтера ПрАТ «УТСК» та припинення повноважень члена Правлiння ПрАТ «УТСК». Строк роботи Горiшньої Л.I. на посадi головного бухгалтера ПрАТ «УТСК» склав – з 15.11.2011 року по 30.12.2015 року (включно). Частки у статутному капiталi емiтента Горiшня Л.I. не має.
З 31.12.2015 року членом Правлiння ПрАТ «УТСК» згiдно рiшення Наглядової ради ПрАТ «УТСК» вiд 30.12.2015 року призначено Першого заступника Голови Правлiння ПрАТ «УТСК» Григорюка А.Л. (непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має). Частки у статутному капiталi емiтента Григорюк А.Л. не має. До моменту призначення працював на посадi Першого заступника Голови Правлiння ПрАТ «УТСК».
Згiдно наказу Голови Правлiння вiд 31.12.2015 року №107-к тимчасово виконуючою обов’язки головного бухгалтера ПрАТ «УТСК» призначено Бзенко Н.В. (непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має). Частки у статутному капiталi емiтента Бзенко Н.В не має. Протягом останнiх п’яти рокiв працювала на посадах заступника Головного бухгалтера ПрАТ «УТСК», головного бухгалтера Київської фiлiї ПрАТ «СК «АХА».

 

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.
2. Найменування посади Руденко Олександр Володимирович
Голова Правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 31.12.2015
(дата)

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

 

I. Загальні відомості

 

1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство "Українська транспортна страхова компанiя."
2. Код за ЄДРПОУ 22945712
3. Місцезнаходження 01033, Київ, Саксаганського,77
4. Міжміський код, телефон та факс 044 3039770
5. Електронна поштова адреса Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації utico.ua
7. Вид особливої інформації Рішення емітента про утворення, припинення його філій, представництв

 

II. Текст повідомлення

ВIДОМОСТI
про рiшення емiтента про утворення, припинення його фiлiй, представництв
Змiст iнформацiї:
23.12.2015 року Правлiнням ПрАТ «УТСК» прийнято рiшення щодо створення Київської мiської фiлiї Приватного акцiонерного товариства «Українська транспортна страхова компанiя».
Повне найменування фiлiї:
Київська мiська фiлiя Приватного акцiонерного товариства «Українська транспортна страхова компанiя.».
Мiсцезнаходження фiлiї:
01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 83-а.
Мета (причини) створення фiлiї: пiдвищення ефективностi господарської дiяльностi
ПрАТ «УТСК» у м.Києвi.
Функцiї фiлiї:
1) Предметом безпосередньої дiяльностi Фiлiї є виключно страхування по всiм видам обов’язкового та добровiльного страхування (крiм добровiльного страхування життя), на якi Товариством одержано лiцензiї. Проведення страхування по тому або iншому виду страхування здiйснюється Директором Фiлiї на пiдставi довiреностi, виданої Товариством.
2) Функцiєю Фiлiї є забезпечення дiяльностi по всiх видах страхування, на якi Товариством одержано лiцензiї.
3) Фiлiя не має права на перестрахування, на врегулювання збиткiв по cраховим випадкам, та дiяльнiсть, яка пов’язана з формуванням, розмiщенням та управлiнням страхових резервiв, на iншу фiнансову дiяльнiсть, визначених Статутом Товариства та законодавством України. Товариство має право делегувати одно чи декiлька вказаних прав Директору Фiлiї шляхом видачi довiреностi.
4) Фiлiя забезпечує прибуткову i рентабельну дiяльнiсть, виконання затверджених Товариством виробничних завдань та плану прибутку. Основним показником Фiлiї є прибуток.
5) Фiлiя є платником тiльки тих податкiв, зборiв та обов’язкових платежiв, якi вiдповiдно до чинного законодавства України, повиннi сплачуватись вiдокремленими пiдроздiлами юридичних осiб. Товариство може прийняти рiшення щодо сплати консолiдованого податку (одного чи декiлькох податкiв), зборiв, обов’язкових платежiв у вiдповiдностi до дiючого законодавства України.
Голова Правлiння
ПрАТ «УТСК» О.В. Руденко

 

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.
2. Найменування посади Руденко Олександр Володимрович
Голова Правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 24.12.2015
(дата)

Журнал “Insurance TOP” оприлюднив рейтинг страхових компаній України за підсумками роботи протягом 9 місяців 2015 року. ПрАТ «Українська транспортна страхова компанія.» увійшла до числа провідних компаній на ринку страхування, поліпшивши деякі свої позиції, та отримала у рейтингу наступні місця:

Активи - 344 654,0 тис. грн. (22 місце)

Власний капітал - 226 975,0 тис. грн. (17 місце)

Гарантійний фонд - 47 172,0 тис. грн. (30 місце)

Страхові резерви - 87 319,0 тис. грн. (21 місце)

Страхові платежі за видами - 158 254,5 тис. грн. (20 місце)

Страхові виплати за видами - 36 825,7 тис. грн. (22 місце)

ТОП 50 ОСЦПВВНТЗ - 38 707,1 тис. грн. (20 місце)

ТОП 50 ДСЦВ - 1 533,4 тис. грн. (19 місце)

ТОП 9 Зелена картка (страхові платежі) - 82 810,6 тис. грн. (4 місце)

Загалом в  рейтингуванні взяли участь 62 страхові компаній.  

08 грудня 2015 року Нацкомфінпослуг прийняла рішення про видачу СК “ЮТІКО” безстрокової ліцензії на проваждення страхової діяльності з обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності нотаріусів.

Порядок і правила проведення обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності приватного нотаріуса затверджені постановою Кабінету Міністрів України №624 від 19 серпня 2015 р. Програма страхування зобов'язує страхову компанію відшкодувати майнову шкоду, заподіяну третім особам внаслідок вчинення незаконних дій або недбалості страхувальника, тобто приватного нотаріуса, під час вчинення ним нотаріальних дій.

Страхова сума по договору страхування встановлюється за згодою сторін, але не може бути меншою, ніж 1000 мінімальних розмірів заробітної плати.

Розмір страхового тарифу становить 0,1-0,3%. За договором страхування може бути встановлена франшиза (частина збитків, що не відшкодовується страховиком). Розмір франшизи визначається за згодою сторін у договорі обов’язкового страхування, але не може перевищувати 5 відсотків розміру страхової суми.

У разі настання страхового випадку страхова компанія здійснює виплату страхового відшкодування в розмірі заподіяної третій особі майнової шкоди, визначеному судовим рішенням, що набрало законної сили, або письмовою вимогою (претензією) третьої особи, визнаною страхувальником та погодженою страховиком. Сума всіх страхових відшкодувань за договором обов’язкового страхування не може перевищувати зазначену в ньому страхову суму.

За період з Січня по Листопад 2015 року СК “ЮТІКО” виплачено страхових відшкодувань по автоцивілці (ОСЦПВВНТЗ) на суму 21 млн. грн., що в 2 рази перевищує аналогічні показники минулого року (10,1 млн. грн.). Виплати отримали більше 2 тисяч потерпілих у дорожньо-транспортних пригодах за виною страхувальників СК “ЮТІКО”.

Щомісячна статистика виплат з ОСЦПВВНТЗ в 2015 році:

Січень 2015 року: 0,685 млн. грн.,

Лютий 2015 року: 1 млн. грн.,

Березень 2015 року: 1,4 млн. грн.,

Квітень 2015 року: 3,2 млн. грн.,

Травень 2015 року: 2 млн. грн.,

Червень 2015 року: 1,9 млн. грн.,

Липень 2015 року: 2,4 млн. грн.,

Серпень 2015 року: 2,1 млн. грн.,

Вересень 2015 року: 2,5 млн. грн.,

Жовтень 2015 року: 1,8 млн. грн.,

Листопад 2015 року: 2,1 млн. грн.

СК “ЮТІКО” працює над скороченням строків розгляду та прийняття рішення про виплату страхового відшкодування.

   В листопаді 2015 року вийшов з друку новий номер журналу про Ваші гроші ЛИЧНЫЙ СЧЕТ.

 За версією журналу СК «ЮТІКО» нагороджена Дипломом за 9 місце у рейтингу наднадійних страхових компаній за результатами роботи у першому півріччі 2015 року. Рейтингування проводилось за такими показниками як активи, грошові кошти в активах, рівень виплат, страхові резерви та ін. Враховувались показники станом на 01 липня 2015 року.

 

Рейтинг сверхнадежности страховых компаний (рисковые)

Страховая компания

 

Активы на

01.07.2015,

тыс. грн (более

200 млн грн)

 

Денежные

средства в активах,

тыс. грн

 

Доля денежных

средств

в активах, %

(более 30%)

Балл

 

Уровень

выплат, %

(свыше 20%)

 

Балл

 

Страховые

резервы на

01.07.2015,

тыс. грн

 

Балл

 

ИНГО УКРАИНА

1 184 619,30

359 994,90

30,39

35,75

85,17

100,00

540 476,60

100,00

 

АХА СТРАХОВАНИЕ

1 050 428,00

354 429,00

33,74

39,69

51,22

60,14

452 856,00

83,79

 

ПРОВИДНА

869 928,00

409 814,00

47,11

55,42

36,3

42,62

311 992,00

57,73

 

АЛЬФА СТРАХОВАНИЕ

311 755,00

157 207,00

50,43

59,32

32,76

38,46

88 250,00

16,33

 

ИНГОССТРАХ

489 870,00

178 578,00

36,45

42,89

23,58

27,69

168 094,00

31,10

 

QBE УКРАИНА

226 990,00

192 946,00

85,00

100,00

37,83

44,42

82 089,00

15,19

 

ПРОСТО-СТРАХОВАНИЕ

307 793,00

166 667,00

54,15

63,70

40,41

47,45

116 231,00

21,51

 

УПСК

500 351,00

248 409,70

49,65

58,41

24,22

28,44

153 501,50

28,40

 

UTICO

325 336,00

138 283,00

42,50

50,00

22,56

26,49

74 293,00

13,75

 

БРОКБИЗНЕС

244 560,00

92 678,00

37,90

44,58

28,26

33,18

54 481,00

10,08

 

Ре

 

 

Собственный

капитал

на 01.07.2015,

тыс. грн

(более 100 млн грн)

 

Балл

 

Доля собственного капитала

в страховых резервах, %

(более 80%)

 

Балл

 

Форма собственности

(0 баллов – украинские акционеры,

100 – иностранные)

Балл

Итоговый

балл

 

480 551,80

100,00

88,91

29,98

иностранная

100

465,73

 

470 969,00

 

98,01

104,00

35,07

иностранная

100

416,69

398 816,00

82,99

127,83

43,10

иностранная

100

381,86

 

202 182,00

42,07

229,10

77,25

иностранная

100

333,44

 

321 432,00

66,89

191,22

64,48

иностранная

100

333,04

 

113 674,00

23,65

138,48

46,69

иностранная

100

329,95

 

165 334,00

34,41

142,25

47,96

иностранная

100

315,02

 

285 792,20

 

59,47

186,18

62,78

украинская

0

237,49

214 963,00

44,73

289,34

97,56

украинская

0

232,53

 

161 579,00

33,62

296,58

100,00

украинская

0

221,47

 

 

    За словами Голови Правління Олександра Руденка, акціонер СК «ЮТІКО» зацікавлений в стабільній її роботі та сам безпосередньо приймає участь в управління на позиції Голови Наглядової ради. Акціонер підтримує інвестиціями СК «ЮТІКО», його дії направлені на розвиток компанії.

     Рейтинг_СК_9м.jpg

31 жовтня 2015 року в галереї готелю «Коруна», розташованому в курортному селищі Татарів, Івано-Франківської області, відкрилася виставка «Українське сучасне мистецтво. З приватних колекцій». До експозиції увійшло близько 50 творів від більш ніж 30 визнаних майстрів і молодих перспективних авторів.

СК ЮТІКОвиступила страховим партнером цього мистецького заходу, забезпечивши страхування ризиків під час перевезення робіт художників, а також страхування картин на весь період проведення виставки.

http://polyartgallery.com/2015/10/u-karpatah-vidkrivayetsya-vistavka-ukrayinske-suchasne-mistetstvo-z-privatnih-kolektsiy/

Художники, чиї роботи беруть участь у виставці:

Назар Білик, Яна Бистрова, Матвій Вайсберг, Макс Вітик, Артем Волокітін, Олександр Гнилицький, Олег Голосій, Михайло Деяк, Олександр Животков, Гамлет Зіньковський,

Павло Керестей, Олександр Кліменко, Анатолій Криволап, Павло Маков, Максим Мамсіков, Микола Маценко, Сергій Панич, Юрій Пікуль, Віктор Покиданець, Влада Ралко, Олександр Ройтбурд, Вінні Реунов, Степан Рябченко, Олексій Сай, Андрій Сидоренко, Віктор Сидоренко, Тіберій Сільваші, Марина Скугарєва, Юрій Соломко, Олександр Сухоліт,

Олег Тістол, Валерія Трубіна, Василь Цаголов, Ілля Чичкан.

Роботи надані з колекцій: Ігора Абрамовича, Яни і Зенко Афтаназів, Петра Багрія,

Стелли Беньямінової, Ігора Власова, Юлії і Максима Волошиних , Віктора Гордеєва,

Тетяни і Бориса Гриньових, Євгена Карася, Юрія Комелькова, Леоніда Комського, Олега Красносельського, Оксани Kурінної, Володимира Мітіна, Валерія Нілова, Олени і Олександра Хомкалових, Євгенії і Сергія Шудрів.

Виставка буде експонуватися до 25 березня 2016 року. Вхід вільний.

ПрАТ “УТСК” підвела підсумки діяльності за період січень - вересень 2015 року.

Згідно з фінансовим звітом, за 9 місяців 2015 року було зібрано страхових платежів на суму 158,2 млн. грн., щона 70,8% більше, ніж за аналогічний період 2014 року (92,6 млн. грн.).

Виплачено страхових відшкодувань на суму 36,8 млн. грн., що на 53,3% більше, ніж за аналогічний період 2014 року (24,0 млн. грн.)

Технічні резерви ПрАТ “УТСК” станом на 30 вересня 2015 року сформовані у повному високоліквідному обсязі, згідно чинного законодавства, і становлять 133,16 млн. грн. Розмір статутного фонду ПрАТ «УТСК» - 133,9 млн. грн.

 

 

З 00 годин 3 листопада 2015 року запроваджуються нові розміри єдиних страхових платежів за договорами Зелена картка.

Згідно з повідомленням Бюро, вартість договорів страхування збільшується на 6,1%.

Остання зміна тарифів здійснювалась 27 квітня 2015 у бік зменшення на 4,5%.

 

 

 

 

 

 

Розміри єдиних страхових платежів за договорами міжнародного обов`язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів, зареєстрованих в Україні, з дією на території країн - членів Ради Бюро міжнародної системи автострахування "Зелена Картка"

                   (Розміри страхових платежів, грн.)

Транспортні засоби

Бук-ва у ЗК

15 дн.

1 міс.

2 міс.

3 міс.

4 міс.

5 міс.

6 міс.

7 міс.

8 міс.

9 міс.

10 міс.

11 міс.

1 рік

Легкові а\м, пасажиромістк. до 9 чоловік з водієм включно, та автомобілі загальною масою до 3500 кг (7700 фунтів)

А

619

986

1 704

2 341

2 963

3 720

4 377

5 035

5 156

5 290

5 323

5 371

5 419

Автобуси

Е

2 327

3 232

4 848

6 465

8 081

9 697

11 313

12 930

14 546

16 162

17 778

19 395

21 011

Вантажні автомобілі

С

1 461

1 939

3 491

4 913

6 335

7 758

9 180

10 602

12 024

13 447

14 740

16 033

17 326

Причепи, напівпричепи

F

213

297

511

725

939

1 153

1 367

1 581

1 795

2 009

2 223

2 437

1 486

Мотоцикли

B

247

341

569

796

1 026

1 251

1 481

1 707

1 937

2 063

2 154

2 205

2 293

Розміри єдиних страхових платежів за договорами міжнародного обов`язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів, зареєстрованих в Україні, з дією на території країн - (Молдова, Білорусь, Росія)

                     (Розміри страхових платежів, грн.)

Транспортні засоби

Бук-ва у ЗК

15 дн.

1 міс.

2 міс.

3 міс.

4 міс.

5 міс.

6 міс.

7 міс.

8 міс.

9 міс.

10 міс.

11 міс.

1 рік

Легкові а\м, пасажиромістк. до 9 чоловік з водієм включно, та автомобілі загальною масою до 3500 кг (7700 фунтів)

А

451

663

902

1 115

1 327

1 460

1 521

1 625

1 728

1 831

1 960

2 063

2 166

Автобуси

Е

477

955

1 699

2 416

3 000

3 478

3 791

4 101

4 410

4 617

4 823

5 029

5 184

Вантажні автомобілі

С

238

477

849

1 221

1 513

1 752

1 908

2 063

2 218

2 321

2 424

2 527

2 605

Причепи, напівпричепи

F

103

157

260

364

471

575

663

663

685

685

711

711

737

Мотоцикли

B

53

106

212

292

345

424

464

490

515

541

567

593

619

 

Врегулювання по ДТП, що сталися за кордоном та за участі українських водіїв, можуть тривати декілька років. Саме за такими справами у жовтні 2015 року СК ЮТІКОсплатила страхові відшкодування по Зеленій картціна суму 2,25 млн. грн. за подіями, що сталися в період з 2008 по 2012 роки.

Найбільшими були такі виплати:

-          49,4 тис. євро виплачено по події, що сталася в 2012 році в Італії. Водій автомобіля не впорався з керуванням, здійснив зіткнення з дорожньою огорожею, внаслідок чого пасажири отримали тілесні ушкодження.

-          24,4 тис. євро виплачено по події, що сталася на території Німеччини у 2008 році. ДТП призвела до загибелі осіб та було завдано матеріального збитку.

-          18 тис. євро виплачено по події, що сталася в Італії у 2012 році. В результаті неуважності водія автомобіля Mercedesсталося зіткнення з іншими транспортними засобами, що завдало матеріального збитку та призвело до травмування пасажирів.

СК “ЮТІКО” здійснила відшкодування збитків після надходження всіх необхідних документів та врегулювання страхових подій за кордоном.

-20% на заказ ОСАГО

 

+38 096 382 83 95