Прес-служба

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Приватне акцiонерне товариство "Українська транспортна страхова компанiя."

2. Код за ЄДРПОУ

22945712

3. Місцезнаходження

01033, Київ, Саксаганського

4. Міжміський код, телефон та факс

044 303 97 70

5. Електронна поштова адреса

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації

utico.ua

7. Вид особливої інформації

Зміна складу посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення

21.05.2015 року Наглядовою радою ПрАТ «УТСК» прийнято рiшення щодо звiльнення Чаплигiна Костянтина Миколайовича з посади тимчасово виконуючого обов’язки Голови Правлiння Товариства на пiдставi поданої ним заяви ( за згодою сторiн).
Строк роботи Чаплигiна К.М. на посадi тимчасово виконуючого обов’язки Голови Правлiння ПрАТ «УТСК» склав – з 01.09.2014 року по 21.05.2015 року. Частки у статутному капiталi емiтента Чаплигiн К.М. не має. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

З 22.05.2015 року Головою Правлiння ПрАТ «УТСК» призначено Руденка Олександра Володимировича. Частки у статутному капiталi емiтента Руденко О.В. не має. Паспорт СН 281552 виданий Московським РУ ГУ МВС України у м. Києвi 04.10.1996 року. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Протягом останнiх п'яти рокiв займав посаду директора Iноземного пiдприємства "АГРОСИСТЕМ IНВЕСТ УКРАЇНА", займався адвокатською дiяльнiстю.

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2. Найменування посади

 

 

 

Руденко Олександр Володимирович

Голова Правлiння

 

(підпис)

 

(ініціали та прізвище керівника)

М.П.

22.05.2015

(дата)

Загалом компанією «UTICO» за період з січня по квітень 2015 року було виплачено  страхових відшкодувань на суму 11 млн. грн., що перевищує аналогічні показники  минулого року (8,4 млн. грн.) на 32,4%.

Майже в 2 рази більше було виплачено  страхових відшкодувань із ОСЦПВНТЗ, а саме на суму 6,1 млн. грн., в порівнянні з 3,1 млн. грн. минулого року.

Найбільшими  виплати були  за такими видами:
- страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів за міжнародними  договорами («Зелена карта»)  - 4,9 млн. грн., що складає 44,6 % загального обсягу виплат;
- страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів за звичайними договорами  (ОСЦПВНТЗ) – 6,1 млн. грн., що складає 54,9 % загального обсягу виплат.

ПрАТ «УТСК» підвела підсумки 1 кварталу 2015 року – збільшення премій на 67% до 39 млн. грн.

За  1 квартал 2015 року  страхові платежі ПрАТ «УТСК» склали 39 млн. грн., що на 67% більше ніж за 1 квартал 2014 року.
Клієнтам виплачено страхових відшкодувань на суму 7,6 млн. грн., що на 28,75% більше ніж за 1 квартал 2014 року.

ПрАТ «УТСК» продовжує тримати високий рівень ліквідності. Технічні резерви  станом на 31 березня 2015 року сформовані у повному високоліквідному обсязі, згідно чинного законодавства і становлять   114,5 млн. грн., що більше аналогічного періоду  минулого року  на 54,3 %
Розмір статутного фонду ПрАТ «УТСК» становить  134 млн. грн.

Моторне (транспортне) страхове бюро України (МТСБУ) з 27 квітня 2015 вводить нові тарифи на поліси "Зелена карта" для виїжджаючих за кордон на автотранспорті.

Згідно з повідомленням бюро, МТСБУ перерахувало вартість страхових сертифікатів "Зелена картка", які будуть введені з 27 квітня, в бік зниження на 4,5%.

Остання зміна тарифів здійснювалося 27 березня 2015 у бік підвищення майже на 8,5%.

З 2009 року реалізуються поліси "Зелена карта" двох видів: вся Європа, Білорусь, Молдова і Росія.

За даними МТСБУ, вартість Зеленої карти в Україні на 15 днів для легкових автомобілів для поїздок по Європі з 27 квітня знизиться до 583 грн (раніше - 611 грн), для автобусів - 2193 грн (раніше - 2295грн), вантажних автомобілів - 1377 грн ( раніше - 1441 грн).

Вартість "Зеленої карти" на 1 місяць для легкових автомобілів складе 929 грн (раніше - 972 грн), автобусів - 3046 (раніше - 3188 грн), вантажівок - 1827 грн (раніше - 1913грн).

Вартість піврічного і річного полісів "Зелена карта" для легкових автомобілів з 27 квітня складе 4125 грн і 5107 грн, для автобусів - 10 663 грн і 19803 грн відповідно, для вантажних автомобілів - 8652 грн і 16330 грн.

Вартість полісів для поїздок в Білорусь, Молдову та Росію для легкових автомобілів на 15 днів з 27 квітня складе 425 грн (раніше - 445 грн), на один місяць - 625 грн (раніше - 654 грн), на півроку - 1434 грн (раніше - 1501 грн), на рік - 2042 грн (раніше - 2137 грн).

17 марта 2015 года рейтинговый комитет РА «Эксперт-Рейтинг» принял решение подтвердить рейтинг финансовой устойчивости страховщика Частного акционерного общества «Украинская транспортная страховая компания» на уровне uaA по национальной шкале. Страховщик с рейтингом uaAхарактеризуется высоким уровнем финансовой устойчивости по сравнению с другими украинскими страховщиками. Обновляя рейтинг Компании, Агентство опиралось на результаты анализа работы страховщика за 2014 год.

 

Таблица

Основные показатели работы ЧАО «Украинская транспортная страховая компания» за 2014 год (код ЕГРПОУ 22945712), тыс. грн., п.п., %

Показатели

2014 год (31.12.2014)

2013 год (31.12.2013)

Изменение

Темп прироста, %

Активы всего, тыс. грн.

287 465,0

260 767,0

26 698,0

10,24%

Собственный капитал, тыс. грн.

204 770,0

186 857,0

17 913,0

9,59%

Валовые обязательства, тыс. грн

82 695,0

73 910,0

8 785,0

11,89%

Покрытие собственным капиталом обязательств страховщика, %

247,62%

252,82%

-5,20п.п.

-

Денежные средства и их эквиваленты, тыс. грн

118 044,0

98 121,0

19 923,0

20,30%

Покрытие денежными средствами обязательств страховщика, %

142,75%

132,76%

9,99п.п.

-

Валовые премии, всего, тыс. грн

123 279,9

102 876,2

20 403,7

19,83%

Доля страховых премий принадлежащих перестраховщикам, тыс. грн.

18 868,5

16 703,5

2165,0

12,96%

Соотношение между премиями, которые принадлежат перестраховщикам и валовыми премиями, %

15,31%

16,24%

-0,93п.п.

-

Страховые выплаты и возмещения, тыс. грн

35 576,80

14 207,4

21369,4

150,41%

Соотношение между выплатами и валовыми премиями за период, %

28,86%

13,81%

15,05п.п.

-

Финансовый результат от операционной деятельности, тыс. грн

-290,0

908,0

-1 198,0

-131,94%

Рентабельность продаж, %

-0,24%

0,88%

-1,12п.п.

-

Чистая прибыль (убыток), тыс. грн

-3 307,0

-3 910,0

603,0

-15,42%

Рентабельность собственного капитала, %

-1,61%

-2,09%

0,48п.п.

-

Источник: данные Компании, расчеты РА «Эксперт-Рейтинг»

 

1. Прирост валовых премий собранных СК «Украинская транспортная страховая компания» за 12 месяцев 2014 года относительно показателя того же периода 2013 года составил 20,404 млн. грн., что является очень значительным результатом в свете падения общих показателей на рынке. Часть перестраховщиков, в валовых премиях Компании, выросла на 12,96% до 18,869 млн. грн., составив 15,31% от собранных премий. Страховые выплаты за 2014 год выросли на 150,41% до 35,577 млн. грн. составив в конечном итоге 28,86% от объема валовых премий.

2. Остаток денежных средств Компании по состоянию на 31.12.2014 года составил 118,044 млн. грн., что выше на 20,3% показателя по состоянию на 31.12.2013 года. В то же время, валовые обязательства страховщика увеличились на 11,89% до 82,695 млн. грн. Как следствие, и без того избыточный коэффициент покрытия денежными средствами обязательств страховщика вырос на 9,99 п.п. и составил 142,75%.

 3. По состоянию на конец 2014 года, объем активов СК «Украинская транспортная страховая компания» составил 287,465 млн. грн., что на 26,698 млн. грн. выше показателя на начало года. Собственный капитал, за последние 12 месяцев, вырос на 17,913 млн. грн. и на 31.12.2014 года составил 204,770 млн. грн. Рост валовых обязательств составил лишь 8,785 млн. грн. до уровня 82,695 млн. грн. Коэффициент капитализации на 31.12.2014 года составил 247,62%, что указывает на завышенный уровень обеспеченности Компании собственным капиталом.

 4. Инфляционные процессы в стране повлекли за собой рост затрат страховщика, что в итоге отрицательно сказалось на финансовом результате от операционной деятельности. Тем не менее, Компании удалось по итогам 2014 года получить на 15,42% меньше убытка, чем годом ранее.

 Проанализировав отчетность «Украинской транспортной страховой компании» за 2014 год, Агентство отмечает увеличение объема валового бизнеса относительно 2013 года, а так же высокий запас капитала и ликвидности страховщика. 

 

Аналитическая служба РА «Эксперт-Рейтинг»

 Оригинал

 

 

 АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК

 (ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)

 

щодо фінансової звітності Приватного акціонерного товариства

«Українська транспортна страхова компанія.»

 за фінансовий рік, що закінчився 31 грудня 2014 року

 

м. Київ                                                                                     23 лютого 2015 року

 

                                                 Національна комісія, що здійснює державне регулювання

               у сфері ринків фінансових послуг

 

Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку

 

           

Відповідно до договору № 14/01/15 від 30.01.2015 р., ми провели аудит фінансової звітності Приватного акціонерного товариства «Українська транспортна страхова компанія.» (далі за текстом – «Товариство»), яка включає баланс (звіт про фінансовий стан) Товариства станом на 31.12.2014 р., звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід), звіт про вланий капітал, звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) та примітки до фінансової звітності за 2014 рік, а також стислий виклад суттєвих облікових політик та інші пояснювальні примітки.

Аудиторську перевірку розпочато 30 січня 2015 року та закінчено 20 лютого 2015 року.

Основні відомості про аудитора (аудиторську фірму):

Назва: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «Аудитор-Консультант-Юрист».

Юридична адреса: м. Київ, вул. Чапаєва, 10

Тел. 044-360-46-37.

Свідоцтво про внесення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів: № 4082, видане Рішенням АПУ від 13.12.2007 року №185/5, дійсне до 01.11.2017 року.

Свідоцтво про відповідність системи контролю якості: № 0387, видане Рішенням АПУ від 26.09.2013 року № 279/4.

Дата та номер рішення Аудиторської палати України про внесення до Переліку аудиторських фірм, які відповідають критеріям для проведення обов'язкового аудиту: 06.09.2013 року № 279/4.

Свідоцтво про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ: № 0092 видане Нацкомфінпослуг від 14.01.2014 року. Строк дії свідоцтва до 01.11.2017 року.

Основні відомості про Товариство:

Повна назва: Приватне акціонерне товариство «Українська транспортна страхова компанія.».

Код ЄДРПОУ: 22945712.

Юридична адреса: 01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 77.

Дата державної реєстрації:Зареєстровано 29 грудня 1994 року Голосіївською районною у місті Києві Державною адміністрацією (Серія А01 № 371607,№ 1068 105 0056 000589).В звітному періоді змін до установчих документів не вносилося. Свідоцтво про реєстрацію фінансової установи від 21.08.2004 року серія СТ № 235.

Основний вид діяльності відповідно до установчих документів:

65.12 Інші види страхування, крім страхування життя

Чисельність працівників на звітну дату: - 107 чол.

Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій: Реєстраційний номер 867/1/10, дата реєстрації випуску акцій випуску акцій 12 жовтня 2010 року.

Відповідальність управлінського персоналу за фінансові звіти

Управлінський персонал несе відповідальність за підготовку та достовірне відображення інформації в фінансових звітах у відповідності до застосованої концептуальної основи стосовно:

- розробки, впровадження та застосування внутрішнього контролю щодо підготовки та достовірного відображення інформації в фінансових звітах, що не містять суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилок;

- вибору та застосування відповідної облікової політики

- подання облікових оцінок.

 

Відповідальність аудитора

Відповідальністю аудитора є висловлення думки щодо фінансових звітів на основі аудиторської перевірки

Аудит проводився у відповідності до норм Закону України «Про аудиторську діяльність», «Про акціонерні Товариства» та Міжнародних стандартів аудиту, які прийняті в якості Національних стандартів аудиту в Україні. Ці стандарти вимагають від аудитора дотримання етичних вимог та відповідного планування і виконання аудиту для отримання достатньої впевненості, що фінансові звіти не містять суттєвих викривлень.

  • Аудит включає виконання аудиторських процедур для одержання аудиторських доказів щодо сум та розкриття їх у фінансових звітах.
  • Вибір процедур залежить від судження аудитора , яке враховує оцінку ризиків суттєвого викривлення фінансових звітів внаслідок шахрайства чи помилок. Оцінюючи ризики, аудитор розглядає ті аспекти внутрішнього контролю, що стосуються підготовки та достовірного відображення інформації у фінансових звітах, для розробки аудиторських процедур у відповідності до обставин.
  • Аудит включає і оцінку облікової політики, коректність облікових оцінок управлінським персоналом та загального представлення фінансових звітів.

Отримані аудиторські докази є достатньою та відповідною основою для висловлення аудиторської думки.

Обсяг аудиторської перевірки:

Ми спланували та провели аудиторську перевірку у відповідності з вимогами та положеннями Законів України «Про господарські товариства», «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», «Про аудиторську діяльність», Міжнародних стандартів аудиту, надання впевненості та етики (далі – „МСА”) Міжнародної федерації бухгалтерів, прийнятих в якості Національних стандартів аудиту рішенням Аудиторської палати України № 122 від 18 квітня 2003 року, в тому числі у відповідності із МСА 700 "Формулювання думки та надання звіту щодо фінансової звітності", МСА 705 "Модифікація думки у звіті незалежного аудитора", МСА 706 "Пояснювальні параграфи та параграфи з інших питань у звіті незалежного аудитора".

МСА вимагають, щоб планування та проведення аудиту було спрямоване на одержання достатніх доказів щодо відсутності в обліку суттєвих помилок. Під час аудиту зроблено дослідження шляхом вибіркового тестування доказів на обґрунтування сум та інформації, розкритих в обліку, а також оцінку відповідності застосованих принципів обліку і суттєвих попередніх оцінок відповідності застосованих принципів обліку і суттєвих попередніх оцінок, здійснених управлінським персоналом, нормативним вимогам щодо організації бухгалтерського обліку в Україні. На нашу думку, проведена аудиторська перевірка забезпечує розумну основу для складання аудиторського висновку.

Висловлення думки щодо активів та зобовязань Товариства.

Фінансова звітність за рік, що закінчився 31 грудня 2014 року, затверджена для випуску 23 лютого 2015 року і підписана управлінським персоналом в особі тимчасово виконуючого обов’язки голови правління та головного бухгалтера.

Товариство веде бухгалтерський облік відповідно до національних стандартів бухгалтерського обліку П(С)БО. Фінансова звітність за 2014 рік була підготовлена ​​на основі даних українського бухгалтерського обліку, і була скорегована для приведення у відповідність до МСФЗ. Ці коригування включають в себе рекласифікації для відображення економічної сутності операцій, включаючи рекласифікації деяких активів та зобов'язань, доходів та витрат за відповідними статтями фінансової звітності.

Товариство веде бухгалтерський облік та складає фінансову звітність в українській гривні (грн.), яка є функціональною валютою подання фінансової звітності.

При підготовці фінансової звітності відповідно до вимог МСФЗ, вироблені судження, оцінки та припущення, що впливають на застосування облікової політики. Допущення і оцінки відносяться в основному до визначення строків експлуатації, визнання і зміни забезпечень та вимірювання забезпечень.

Фінансова звітність станом на 31.12.2014 року є повним пакетом фінансової звітності, складеною на принципах Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ).

Принципи облікової політики були послідовно застосовані до всіх періодів при підготовці фінансової звітності по МСФЗ.

Основні засоби Товариства у фінансовій звітності представлені у відповідності до МСБО 16 «Основні засоби» за справедливою вартістю. Нарахування амортизації на основні засоби здійснюється прямолінійним методом, що визначено обліковою політикою Товариства, згідно з строками корисного використання. До складу основних засобів Товариство не відносить активи, які не відповідають визнанню активів.

Станом на 31.12.2014 року із залученням незалежного оцінювача проведено оцінку будівель та споруд та земельних ділянок, які включені до складу основних засобів. До складу основних засобів Товариство не відносить активи, які не відповідають визнанню активів.

Найбільшу питому вагу в складі активів Товариства склали поточні фінансові інвестиції 103 831 тис. грн., які обліковуються за справедливою вартістю та грошові кошти 118 044 тис. грн.

Облік поточних фінансових інвестицій (рахунок 352) ведеться по справедливій вартості з врахування проведеної переоцінки на дату складання звітності. Товариством визнано станом на 31.12.2014 року резерв на знецінення вартості поточних фінансових інвестицій в сумі 2882,1 тис. грн., чиста вартість фінансових інвестицій станом на 31.12.2014 року – 103 831 тис. грн.

Порушень при здійсненні безготівкових розрахунків по поточним рахункам в національній і іноземній валюті не встановлено. Дані по банківським випискам і дані аналітичного обліку відповідають даним обліку по відповідним рахункам.

Взаєморозрахунки між Товариством і постачальниками, як правило, урегулюванні відповідними договорами.

Товариство не має кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги, по якій минув час позовної давності.

Статутний капітал сформований і оплачений відповідно до статутних документів, відрахування до резервного фонду не здійснювалися.

Висловлення думки щодо іншої допоміжної інформації.

Чисті активи Товариства станом на 31.12.2014 року становлять 204 770 тис. грн., що відповідає вимогам статті 155 Цивільного кодексу України. Станом на 31 грудня 2014 року нерезподілений прибуток Товариства становить 7 082 тис. грн.

Аудиторами перевірено іншу суттєву інформацію, що розкривалася Товариством, та подається до Комісії, а також інші звіти та інформацію, зокрема, протоколи загальних зборів акціонерів, звіт ревізора щодо фінаново-господарської діяльності, у відповідності до вимог МСА 720 "Відповідальність аудитора щодо іншої інформації в документах, що містять перевірену аудитором фінансову звітність", суттєвих невідповідностей між даними фінансової звітності та іншою інформацією, не встановлено.

Аудиторами перевірено вчинення Товариством значних правочинів (10 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності) відповідно до ст. 70-72 Закону України"Про акціонерні товариства", порушень не виявлено. По договорах, у відповідності з нормативними вимогами, рішення про їх укладення було прийнято з повідомлення наглядової ради і загальних зборів акціонерів.

Корпоративне управління Товариства передбачає таку структуру – Загальні збори акціонерів, Наглядова рада, Правління. Діяльність їх грунтується на вимогах Закону України «Про акціонерні товариства», діючого Статуту.

Товариством створено службу внутрішнього аудиту. В обов’язки служби внутрішнього аудиту входить контроль фінансової діяльності Товариства, аналіз доцільності укладення договорів, обчислення і аналіз фінансових показників, здійснення фінансового дослідження та інше. Внутрішній аудит допомагає Товариству досягти встановлених цілей шляхом забезпечення систематичного підходу до оцінки та підвищення ефективності процесів внутрішнього контролю, управління ризиками та корпоративного управління. Внутрішній аудит Товариства здійснює нагляд за дотриманням системи внутрішнього контролю страховика й виносить судження щодо його достатності та ефективності.

Аудиторами, в ході аудиторської перевірки, не виявлено ризиків суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства у відповідності до МСА 240 "Відповідальність аудитора, що стосується шахрайства, при аудиті фінансової звітності".

Підстава для висловлення умовно-позитивної думки

Ми не спостерігали за інвентаризацією наявних необоротних активів та запасів та розрахунків з контрагентами в 2014 році, оскільки ця дата передувала нашому першому призначенню аудиторами Товариства. Через характер облікових записів підприємства ми не мали змоги підтвердити кількість необоротних активів та запасів за допомогою інших аудиторських процедур.

 

 

Умовно-позитивна думка

На нашу думку, за винятком впливу питань, про які йдеться у параграфі «Підстава для висловлення умовно-позитивної думки», фінансова звітність надає достовірну та справедливу інформацію, в усіх суттєвих аспектах, про фінансовий стан Товариства на 31 грудня 2014 року, його фінансові результати, рух грошових коштів та рух власного капіталу за фінансовий рік, що закінчився на заначену дату відповідно до застосованої концептуальної основи фінансової звітності – Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ).

 

 

Директор, аудитор                                                                                               Чулковська І.В.

Сертифікат аудитора серії а № 004127

Вівторок, 31 березня 2015 03:00

З 1 травня "автоцивілка" подорожчає

Моторне страхове бюро України повідомило страхові компанії, які реалізують поліси ОСЦПВ про необхідність підвищення базових тарифів. Нові ціни набудуть чинності 1 травня 2015 року", - йдеться у повідомленні.

Однак, у вас ще є нагода заощадити на “автоцивілці” - до 1 травня придбайте поліс ОСЦПВ у страховій компанії “UTICO” за старою ціною.

До відома акціонерів:

 Приватне акціонерне товариство «Українська транспортна страхова компанія.»), (місцезнаходження:01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 77) повідомляє про проведення чергових Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Українська транспортна страхова компанія.» (надалі – Товариство), які відбудуться 30 квітня 2015 р. за адресою:  м. Київ, вул. Саксаганського, 77, другий під’їзд (вхід з двору),друхий поверх, кімната 1. Початок зборів о 11 годині 00 хв.

Реєстрація акціонерів буде  здійснюватись за вищевказаною адресою у день проведення зборів: початок реєстрації об 09-00, закінчення реєстрації об 10-45.

Перелік питань, що виноситься на голосування (порядок денний):

1. Обрання лічильної комісії для здійснення підрахунку голосів на загальних зборах акціонерів.

2. Розгляд Звіту Наглядової ради за результатами діяльності у 2014 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду цього звіту.

3. Розгляд Звіту Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду цього звіту. Визначення напрямків розвитку та планів на 2015 рік.

4. Розгляд Звіту Ревізора щодо фінансової звітності Товариства за 2014 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду цього звіту.

5. Затвердження річного звіту Товариства за 2014 р.

6. Порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2014 р.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів - 24 год. 00 хв. 27 квітня 2015 року.

Для участі в Загальних зборах акціонерів Товариства при собі необхідно мати:

- акціонерам - документ, що  посвідчує особу (паспорт);

- представникам акціонерів -довіреність, оформлену згідно чинного законодавства, або інший документ, що посвідчує повноваження представника та документ, що посвідчує особу (паспорт).

З  інформацією (документами) по питанням порядку денного можна ознайомитися у робочі дні (з понеділка по п'ятницю) з 14.00 до 18.00 у корпоративного секретаря Товариства – Рикова О.О. (відповідальна особа) за адресою: м. Київ, вул. Б.Хмельнитцького, 78-а, 1 поверх, кімната 102, а також у день проведення Загальних  зборів акціонерів - у місці їх проведення.

Пропозиції щодо порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства, акціонери або їх представники можуть подавати в письмовому вигляді за адресою: 01030, м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 78-а, 1 поверх, каб.102.

Довідки за телефоном: (044) 303 97 81

 

Т.в.о. Голови Правління

ПрАТ «УТСК»                                                                          К.М. Чаплигін

 

МТСБУ з 27 березня 2015 вводить нові тарифи на поліси "Зелена карта" для виїжджаючих за кордон на автотранспорті. Згідно з повідомленням бюро, вартість полісів буде перерахована у бік підвищення на 8,5%.

Тарифи "Зеленої карти" в Україні на 15 днів для легкових автомобілів для поїздок по Європі з 27 березня зростуть до 611 грн. (раніше - 563 грн), для автобусів - 2295 грн (раніше - 2118 грн), вантажних автомобілів - 1441 грн (раніше - 1329 грн).

Вартість "Зеленої карти" на 1 місяць для легкових автомобілів складе 972 грн (раніше - 897 грн.), автобусів - 3188 грн (раніше - 2941 грн), вантажівок - 1913 грн. (раніше 1765 грн.).

Вартість піврічного і річного полісів "Зелена карта" для легкових автомобілів з 27 березня складе 4318 грн і 5251 грн відповідно, для автобусів - 11 160 грн і 17537 грн, для вантажних автомобілів - 9056 грн і 14540 грн.

Вартість полісів для поїздок в Білорусь, Молдову та Росію для легкових автомобілів на 15 днів з 27 березня складе 445 грн (раніше - 410 грн), на 1 місяць - 654 грн (раніше - 604 грн), на півроку - 1501 грн (раніше - 1385 грн), на рік - 2 137 грн (раніше - 1971 грн).

 

-20% на заказ ОСАГО

 

+38 096 382 83 95